Newyddion . News

16 Mehefin - June
01st July 2016 - 0 comments


Mae'n Orffennaf y cyntaf, ac yn amser priodol i gofio am frwydr y Somme, a ddechreuodd union gan mlynedd yn ôl. Dyma fy 'Yncl Edward' (ar y dde i'r llun) gyda dau o'i gymrodyr. Mae'r darlun mor ddwys heddiw, a'n gwlad yn cael ei arwain yn ddall ac yn styfnig di-droi-yn-ôl tuag ar hunanladdiad cyfansoddiadol, economaidd, a hiliaeth. Tybed be fyddai Yncl Edward, a'i gyfaill o filwr o'r India yn meddwl am hyn oll? Ys gwn i a fyddai ef am ein rhybuddio mai dewrion dan arweiniad asynod oedd y milwyr, ac mai agwedd styfnig arweinwyr y gwledydd o gadw at hen gytundebau, dim ots am y canlyniadau hunan-ddinistriol, a'n harweiniodd at gyflafan fyd-eang?

At bethau bach bywyd...
Does gen i ddim i'w adrodd am fis Mehefin, heblaw fy mod i wedi methu gwneud y nesa peth i ddim oherwydd ddannodd arteithiol ac abscess. Sut yr oedd peth mor fach yn gallu achosi'r fath boen, a'r boen yn ei sgil yn golygu methu meddwl na chanolbwyntio nac ysgrifennu, wn i ddim. Ond dyma'r mis mwya di-fudd ers i mi droi'n hunangyflogedig! Tynnwyd y rhan fwyaf o'r dant ar ddiwnod ola'r mis.

Serch hynny, fe wnes i ychydig o waith, a llwyddo i fynd i weld gêm bel-droed yn Bordeaux! Mae cyffro pêl-droedaidd yn anesthetig penigamp - am ychydig oriau o leiaf!

Stadiwm newydd Bordeaux


Adfer eu nerth cyn y gêm


C'mon Cymru!


Ffarwel stadiwm annwyl


Pwll adlewyrchol enwog Bordeaux


Chwarae cuddio rhwng y bric a'r brac


Goya


Pibydd hud yng Nghastell Aberystwyth


Enfys a ymddangosodd wedi'r storm, y diwrnod ar ôl llofruddiaeth Jo Cox.
Llun newyddion yr wythnos yn Golwg.


Ac i brofi bod y Ddaear yn dal i droi o gwmpas yr haul, nid pen Gove na Boris, wele - machlud Clarach!
Tu ôl i'r silff
14th June 2016 - 0 comments
Mae hydoedd ers i mi dynnu'r lluniau hyn (a mwy!) ar gyfer y BBC, sef cip y tu ôl i'r llen wrth i'r ffilm 'the Library Suicides / Y Llyfrgell' gael ei ffilmio yn y Llyfrgelll Genedlaethol.

Braf iawn yw eu gweld nawr ar wefan Cymru Fyw, wrth i ddyddiad dangosiad cyntaf y ffilm nesau!

Llongyfarchiadau mawr i Euros Lyn a Fflur Dafydd, ac i'r criw a'r actorion i gyd - roedd hi wir yn bleser cael bod ar y set efo chi am ychydig ddyddiau.

Edrychaf ymlaen yn fawr iawn at weld y ffilm ar y sgrin fawr.

____


Nice to see these behind-the-scenes photos of the making of the 'the Library Suicides / Y Llyfrgell' on the BBC website. The film will have it's premiere in the Edinburgh Film Festival, and there will be a special screening during the National Eisteddfod in August.

Congratulations to Euros Lyn, Fflur Dafydd and the actors and crew - it was a true privilege and preasure to have been on set with you all for a few days.

Looking forward to viewing the film itself on the big screen!
16 May
31st May 2016 - 0 comments
A thunderingly good Welsh folk concert kick started the month, marking the contribution made by Phyllis Kinney and the late Dr Meredydd Evans to the field. 'Rocet' Arwel Jones presented Phyllis and her daughter, Eluned Evans, with a copy of 'Merêd: dyn ar dân'.

I took the cover picture during the first St David's Day parade in Aberystwyth, and it's probably the most emotionally charged picture I've ever taken. I was jostled a little while trying to take a set-up pose, and so I had to shift around to get what turned out to be a moving and natural picture of Dr Evans reacting to some excited children who were ready to take part in the event.Most of the month was spent chasing diminishing returns as the research work on the next book draws slowly to it's conclusion. However a couple of small commissions brought about a welcome change of scenery and a little income to keep the wolf from the door as the other work progresses.

One of the jobs took me to Pembrokeshire and the south of Ceredigion, and as the weather was fine, I made the most of my time by taking pictures of a few places I'd missed out on during previous jaunts.

Dewi Emrys memorial at Pwllderi


St Dogmael's and Cardigan across the river


Melin Trefin


And another, slightly more thoughtful view


Neuaddlwyd - Madagascar missionary memorial and interesting field opposite the chapel. I don't know whether the field was planted with trees (they seem rather too close together), or vines, or ?
I'm proud of these potographs - the artist Aneurin Jones, and poet and farmer Emyr Jones 'Oernant'. Many thanks to both for allowing me to take their portraits.

Aneurin Jones at home


Emyr Jones, 'Oernant'


St David's Cathedral on an amazingly sunny day. I've visited often, but as far as I remember, this was the first time the sun smiled upon my visit.


It would be a strange and barren month if I hadn't taken any pictures for the local community newspaper, or the local chapel newsletter and website.

Here are some ladies from Capel y Garn preparing a bread and cheese lunch in aid of the Christian Aid Appeal. £400 was raised to help the poorest inhabitants of Bangladesh.I like the challenge of taking and making portraits, and a lovely half day was spent at Llangrannog taking pictures for Steff Jenkins's autobiography. Marian and I then had a lovely lunch at the beach cafe in the village. What a hard life ;-)

We both had an interesting visit to the Dyfi Osprey Project to take a few pictures of Alwyn Ifans for the magazine 'Golwg'. Marian is now an avid follower of their 'chick-flick' streaming from the nest!
The inevitable journey 'up north' to visit family, and the Vale of Clwyd looked wonderful in the sunshine.


Back down to Carmarthen on Bank Holiday Saturday and a very tasty lunch at the new Welsh Centre yr Atom . It was carnival day, and so I snapped a few pictures in passing, before the heavens opened and the thunder clapped.

On the way back home, the road was blocked off by a Mansel Davies lorry and a fire engine. We heard on the news that there had been severe flash flooding there.As is my habit, I'll leave you with a Clarach sunset (or two). A tranquil end to a thunderous month.Mai 16
31st May 2016 - 0 comments
Cyngerdd gwerin penigamp i ddathlu bywyd Meredydd Evans, draw ym Mhontrhydfendigaid, agorodd y mis. Roeddwn yn falch o gael mynychu'r noson am nifer o resymau, gan gynnwys cael gweld Arwel 'Rocet' yn cyflwyno'r gyfrol 'Merêd: dyn ar dân' i Phyllis ac Eluned.

Fe dynnais lun y clawr adeg Parêd Gŵyl Ddewi cyntaf Aberystwyth, pan oedd Merêd yn 'dywysydd' yr orymdaith. Fe wnes i ofyn iddo aros am ennyd cyn cychwyn, er mwyn cael tynnu ei lun, ac fel roeddwn i am bwyso'r botwm, fe wthiodd dau ffotograffydd 'go iawn' heibio fi a blocio'r shot (gan fy ngwthio o'r neilltu efo'u penelin!). Rwy'n hynod ddiolchgar iddynt, oherwydd erbyn i mi gael y cyfle i gamu draw i'r ochr ac ail-fframio, nid llun ffurfiol, gwenu i'r camera, oedd ar gael, ond yr ennyd hyfryd naturiol hon, wrth i Merêd sylwi ar un o'r plant bach oedd yn troi o'n cwmpas.Defnyddiwyd y llun fel cefndir gwobrau gwerin R2 yng Nghanolfan y Mileniwm (y munudau 'ffotograffig' mwya emosiynol erioed i mi), yn sail i waith celf wedi'i gyplysu efo geiriau Rocet, mewn amryw deyrngedau yn y wasg, a nawr ar glawr y llyfr a olygwyd gan ei ferch, Eluned. Fuodd erioed y fath fraint i hen dynnwr lluniau o Gymro Cymraeg?

Mae sôn am gael gŵyl flynyddol yn y Bont i hyrwyddo canu gwerin Cymraeg. O ymateb pawb, rwy'n tybio y byddai'n fenter werth chweil.

Mis o fod â'r trwyn ar y maen o ran paratoi cynnwys y llyfr nesaf oedd Mai yn bennaf, ynghyd ag ychydig o waith comisiwn er mwyn cadw'r blaidd o'r drws tra mae ymchwil ar gyfer y gyfrol yn rhygnu 'mlaen.

Arweiniodd peth o'r gwaith hwnnw ni draw i Sir Benfro a godre Ceredigion, a chan fod y tywydd yn reit ffafriol, roedd cyfle i dynnu ambell dirlun a phortread ar y ffordd.

Cofeb Dewi Emrys uwchlaw Pwllderi


Llandudoch, ac Aberteifi ar draws yr afon


Melin Trefin


A hwn, sydd yn fwy arwyddocaol.


Doedd gen i ddim llun o gofeb cenhadon cyntaf Madagascar (cynhyrchodd cwmni Unigryw raglen 'Dylan ar Daith' - os cofiaf yn iawn - am eu hanes trist sbel yn ôl), felly fe oedais ger capel Neuaddlwyd er mwyn cofnodi'r gofeb, ond yr haul ar y cae ar draws y ffordd dynnodd fy sylw yn fwy na'r angel ar ben y garreg.

Rwy'n falch iawn o'r ddau bortread yma, sef yr arlunydd Aneurin Jones, y mae gen i lun anferth ganddo yn hongian acw ers blynyddoedd mawr, a'r bardd a'r amaethwr adnabyddus Emyr Jones 'Oernant'. Diolch yn fawr i'r ddau am eu croeso, ac am adael i mi dynnu eu llun.

Aneurin Jones yn ei gartref yn Aberteifi


Emyr Jones, 'Oernant'


Am y tro cyntaf erioed (o leiaf pan oedd camera gen i), roedd hi'n fendigedig o heulog wrth i ni ymweld â Thyddewi, ac fe gefais luniau lliwgar braf o'r lle cyn troi am adre.

Eglwys Gadeiriol Tyddewi - St David's Cathedral


Mae'n fis rhyfedd iawn os nad wyf wedi tynnu llun ddigwyddiad ar gyfer papur bro Y Tincer, neu 'Gair o'r Garn' - cylchgrawn yr ofalaeth. Roedd y Garn yn un o'r capeli Cymraeg cyntaf i greu gwefan, ac mae'r wefan a'r cylchgrawn yn cyrraedd ymhell, bell y tu hwnt i ffiniau'r ofalaeth a'r capeli cysylltiedig. Mae llun 'iCON' gen i o Soar y Mynydd (yn rhan o arddangosfa Wynne Melville Jones, yng Nghanolfan Aur Rhiannon yn Nhregaron) sy'n fyfyrdod ar y syniad yma o dechnoleg / adeiladau / neges crefydd.

Mae cyfraniad ymroddedig criwiau bach (erbyn hyn) y capeli yn anghymesur o fawr o ystyried nifer yr aelodau - cyfraniadau i sawl agwedd o fywyd y gymuned leol, ac i elusennau sy'n gweithredu'n fyd-eang.

Dyma griw o 'ferched y Garn' a aeth ati i baratoi cinio 'bara a chaws' yn y capel, pryd y codwyd £400 tuag at apêl Cymorth Cristnogol i helpu trigolion tlotaf Bangladesh.Er nad wyf yn aelod o gapel, rywsut rwy'n ffendio fy hun o dro i dro yn cynorthwyo ar 'ochr dechnegol' pethau, gan fod fy nghefndir cyfrifiadurol a chlyweledol (a'r ffaith nad wyf yn gallu dweud 'na') yn gallu bod o gymorth weithiau. Gosodwyd system taflunio di-wifr yno yn lled ddiweddar, a'r bedydd tân i mi oedd ei ddefnyddio ar gyfer y gwasanaeth Cymorth Cristnogol.

Rwyf wedi sôn sawl gwaith yn y blogiau hyn fy mod i'n hoff o dynnu portreadau. Treuliais hanner diwrnod hyfryd i lawr yn Llangrannog, yn tynnu llun clawr llyfr am hanes Steff Jenkins, ac yna manteisio ar y cyfle i gael cinio bach hyfryd efo Marian, ein dau yn eistedd fel Siôn a Siân i lawr y tu allan i'r caffi ar fin y traeth.

Cafwyd awr bach ddigon difyr hefyd yn ymweld â safle 'Gweilch Dyfi' i greu portread o Alwyn Ifans ar gyfer cylchgrawn Golwg. Lle cynt doedd gen i ddim ond mymryn o ddiddordeb yn hanes yr adar, rwyf nawr yn dilyn eu hynt a'u helynt bron yn ddyddiol!

Rydym fel arfer yn ymweld â'r teulu yn y gogledd-ddwyrain o leiaf unwaith y mis, a'r tro hwn (wrth gyrraedd o leiaf), roedd hi'n braf iawn dros un o fannau harddaf Cymru, sef Dyffryn Clwyd.Wrth alw yng Nghaerfyrddin ar ddydd Sadwrn Gŵyl y Banc, gwelwyd bod Carnifal y dref ar fin cychwyn ar orymdaith ar hyd y stryd, felly dyma gipio cwpwl o snaps cyn cael cinio hynod o flasus yn yr Atom, canolfan Gymraeg 'tref hynaf Cymru'. O fewn munudau fe ddaeth yn law eithriadol o drwm. Gobeithio bod yr orymdaith wedi cyrraedd man diogel cyn i'r glaw tyrfau eu cyrraedd!

Ar y daith adre, roedd y ffordd wedi cau ym Mhencader, gyda thancer Mansel Davies ac injan dân yn llenwi'r ffordd, a hanes fod tai a busnesau wedi'u heffeithio'n arw gan lifogydd.Yn wahanol iawn i bawb oedd yn cymryd rhan yn y cyngerdd yn y Bont, ni allaf ganu nodyn mewn tiwn, felly rwyf am 'ganu'n iach' yn fy ffordd arferol, gyda lluniau o'r machlud o Glarach - un llun yn edrych draw i gyfeiriad Eryri, a'r llall yn syth i wyneb yr haul.Ebrill - April 16
05th May 2016 - 0 comments

Rali hen foduron yn ardal Aberystwyth - Vintage motoring rally.

Ers i 'Ceredigion: wrth fy nhraed' gael ei gyhoeddi ym mis Mawrth, rwyf wedi bod wrthi'n hyrwyddo'r gyfrol, ond yn bennaf yn ymchwilio ar gyfer cyfrol newydd, hollol wahanol.

Un 'loddest' ffotograffig yn unig a gafwyd yn ystod y mis, sef croniclo'r gynhadledd 'Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau' a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth.


Sjón - awdur o Wlad yr Iâ : Icelandic author.


Owen Sheers - yn cadeirio sesiwn ar orthrwm yn erbyn rhyddid mynegiant : Owen Sheers who chaired a session on the suppression of free speech.


Patrick McGuinness - darlith gyhoeddus : keynote public lecture


Profiad rhyfedd oedd disgyblu fy hun i beidio mynd allan i chwilio am luniau ar gyfer 'Ceredigion' ond i ganolbwyntio ar chwilio am luniau gan bobl eraill! Serch hynny, roeddwn i'n methu maddau cwpwl o fachludoedd.

Fel rhan o'r chwilio am luniau fe fues i mewn cyfarfod mawr yn Llundain i gwrdd â llyfrgelloedd lluniau. Roedd yn gyfarfod ardderchog, ac fe wnes i sawl cysylltiadau newydd yn y maes, a fydd, gobeithio, yn fuddiol ar gyfer y dyfodol. Fe fues i hefyd am ddiwrnod yn cyflwyno ffynonellau lluniau i olygyddion rhai cylchgronau Cymraeg.


Y Smithfield yn Llundain : London's Smithfield Market

Fe fues i ar ymweliad teuluol - pen-blwydd, i Sir Ddinbych, via Nant Gwrtheyrn a godre'r Wyddfa.Roedd hi'n amhosib osgoi'r etholiad...


Elin Jones (Plaid Cymru) yr unig ymgeisydd a welson ni ar ein stad o dai : the only candidate we saw canvassing on our housing estate.

Pan aeth y gwaith o flaen y cyfrifiadur yn drech, fa aeth Marian a finnau i Fwlch Nantyrarian am awyr iach a phaned.


Edrych i lawr ar hyd Cwm Melindwr : looking down at Cwm Melindwr


Llinellau : Lines


A dyna'r mis. Nid yw'n swnio'n fawr o ddim, ond dw i'n teimlo fel taswn i erioed wedi bod mor brysur.

I gloi - y machlud o Glarach (pwy fuasai'n meddwl!


_____

April was incredibly hectic, with research work for a new book and the remnants of the promotion schedule, such as talks and signings for 'Ceredigion: at my feet' squeezing out almost any hope of relaxation.

It is still a culture shock that I don't need to venture out constantly in seach of 'Ceredigion' pictures. I had only one photo binge, and that was covering the 'Literature Across Frontiers' conference at Aberystwyth University. All other photos, which are few and far between, were taken in the line of 'other duties'.

The picture research entailed a visit to London to a kind of speed dating conference for researchers and picture libraries. It was held at King's Place, not far from King's Cross, along one of the old waterways, around the bend from the Canal Museum. It was a very interesting and fruitful day, and it was a genuine pleasure to meet so many like-minded people.

Diolch am ddarllen
Thanks for reading

Iestyn
Mawrth 16 March
04th April 2016 - 0 comments
Mis Mawrth. Wn i ddim ble i ddechrau!

[English follows, below]


Yr Hen Goleg a'r Prom, Aberystwyth.
The Old College and Promenade at dusk, Aberystwyth.

Lansio'r llyfr! Cyflwyno copi i Elin Jones, Aelod y Cynulliad dros Geredigion.
Launching 'the' book: presenting Elin Jones, the Ceredigion AM with a copy. (Llun/photo Simon Evans)


Ymddangosodd fy llyr 'Ceredigion: wrth fy nhraed / at my feet' yn ystod wythnosau olaf Chwefror, gan gyrraedd rhif 4 yn y 'siartiau gwerthiant' am y mis hwnnw.

Llyfr dwyieithog ydyw sy'n cynnwys bron i 300 o luniau o Geredigion, rhai yn dod o gasgliadau'r Llyfrgell Genedlaethol neu gan unigolion, ond y mwyafrif yn ffotograffau wedi'u tynnu gennyf i dros y 3 - 4 blynedd diwethaf, fel rhan o'r "prosiect mawr" i geisio dod i adnabod y sir a dal ei rhin gyda 'nghamera.

Lansiwwyd y llyfr yn y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar ddechrau' mis Mawrth, gyda'r lle'n orlawn - diolch o galon i bawb ddaeth i gefnogi, rwyf mor ddiolchgar i chi am wneud y noson yn un gwerth chweil.

Cafwyd sylw anhygoel i'r gyfrol yn y wasg Gymraeg ac ar y teledu a'r radio, gydag ymateb gwych i'r gyfrol gan adolygwyr a phrynwyr. Does gen i ddim syniad beth yw'r ffigurau gwerthiant, ond rwy'n mawr obeithio y bydd y gyfrol yn gwerthu'n dda, er lles y wasg - sef Gwasg Gomer o Landysul.

Mae fy nyled yn fawr i Gomer am gynhyrchu cyfrol mor hardd, gydag ansawdd atgynhyrchu'r lluniau yn ddi-fai. Diolch i'r criw i gyd, i Elinor Wyn Reynolds am gomisiynu'r llyfr, i Luned Whelan am ei olygu a'i lywio drwy'r wasg, ac i'r criw dylunio ac argraffu am eu gwaith penigamp.

Heblaw am y Cyngor Llyfrau, fe dybiaf na fyddai fawr ddim cyhoeddi yn y Gymraeg - yn sicr ddim i safon sy'n cyrraedd disgwyliadau'r oes fodern, felly diolch arbennig iddynt hwy am eu cefnogaeth a'u nawdd..

A dyna ble'r aeth y mis i gyd bron - ymateb i alwadau i hyrwyddo'r gyfrol! Heblaw am ail-ddechrau o ddifrif ar ymchwil ar gyfer y gyfrol nesaf, a fydd yn ymddangos, os byw ac iach, erbyn y Nadolig.

____

March began with the launch of my book 'Ceredigion - at my feet'. The bilingual volume comprises nearly 300 illustrations, quite a few from the collections of the National Library of Wales, a couple from an old colleague, and the bulk from my own camera.

Thanks to the almost full house at the Drwm, I really appreciated the wonderful turnout, I hope that my talk and the special nibbles provided by Heather at NLW made the evening worthwhile.

There wouldn't be a book but for Elinor Wyn Reynolds taking the bold leap of faith in commissioning it, and Luned Whelan for editing and leading it along the path to completion, for all the staff at Gwasg Gomer for taking such care in the production, and for the Welsh Books Council for their role in providing technical and grant assistance. So a big thank you to all. There are many others too, who helped along the way, my old colleagues at NLW, lots and lots of people for allowing me to photograph them or their property, other photographers who provided words of encouragement when others were not so kind. Thanks everyone, you know who you are.

A dyma'r gweddill...
And here's the rest of the month...

iCON - Soar y Mynydd. Arddangosfa 'Mwy nag Adeilad', yn y Morlan.
iCON - Soar y mynydd. 'More than a building' exhibition, at the Morlan Centre.Parêd Gŵyl Dewi, Aberystwyth
Lleuad - moonCychod - Aberaeron - boatsAngel yr Arfordir - Angel of the CoastGwylan mewn storm - Gull in a storm


Rhwyfwyr - rowersWallogGlawio wynebau bach - raining little facesEira! Snow!Lansio Geiriadur Gomer - Geraint Lewis.
Launching a new Welsh dictionary, with the author, Geraint Lewis.Ac i gloi yn y dull arferol - machlud Clarach.
And to close, as usual, another run-of-the-mill Clarach sunset!

Parêd Aberystwyth
09th March 2016 - 0 comments


Rhwng sesiynau arwyddo fy llyfr newyd 'Ceredigion: wrth fy nhraed' fe dynnais ychydig o luniau o Parêd Gŵyl Dewi, Aberystwyth.

Fe allwch chi eu gweld yma.

Diolch i bawb a ddaeth i Siop y Pethe a Siop Inc i brynu cyfrol.

Fe aeth y lansiad yn y Drwm (LlGC) yn dda iawn, gyda'r lle bron yn llawn i'r ymylon. Dw i'n meddwl bod pawb wedi mwynhau. Diolch o galon i bawb oedd wedi cefnogi'r noson.

In between book signing sessions for 'Ceredigion: at my feet' I managed to get a few pictures of the Aberystwyth St David's Day Parade.

If you want to have a peek, you'll find them here.

Thanks to everyone who came to Siop y Pethe and Siop Inc to purchase the volume.

The launch in the Drwm at NLW seemed to go very well, with a pretty full house, and everyone laughing where I'd hoped they would! Many thanks to everyone who supported the evening - much appreciated.
Mwy nag Adeilad - More than a Building
18th February 2016 - 0 comments


I weld y darlun cyfan, galwch heibio y Morlan Aberystwyth​ - gweithiau gan nifer o artistiaid a beirdd, wedi'u paratoi ar gyfer 10 mlwyddiant y ganolfan, yn arbennig i ysgogi myfyrdod ar y cysyniad 'Mwy nag Adeilad'.

To see the whole picture, call at the Morlan Centre, Aberystwyth. An exhibition of works by several artists and poets, celebrating the 10th birthday of the centre, prepared to encourage thought and meditation around the theme of 'More than a Building'
Llyfr Ceredigion Book
18th February 2016 - 0 comments


Rwy'n falch o allu dweud bod y llyfr 'Ceredigion: wrth fy nhraed / at my feet' wedi'i argraffu ac ar y ffordd i'r siopau!

Fe fyddaf yn lansio'r gyfrol yn y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, am 7 o'r gloch ar y 3 Mawrth. Cysylltwch efo Gwasg Gomer os hoffech fynychu - ebostiwch elen (at) gomer.co.uk, neu ffonio nhw ar 01559 363090.

Yn ystod y noson fe fyddaf yn sôn ychydig am yr ysgogiad oedd tu cefn i'r prosiect, ac yn datgelu ychydig o hanes tynnu rai o'r delweddau sydd yn y llyfr.

Yna ar ddydd Sadwrn y 5ed, fe fyddaf yn arwyddo copiau yn Siop Inc a Siop y Pethe, Aberystwyth. Croeso cynnes i bawb.

I'm pleased to say that 'Ceredigion: wrth fy nhraed / at my feet' has been printed, and is on its way to the bookstores.

I'll be launching it at the Drwm, National Library of Wales, at 7p.m. on 3 March. If you'd like to attend, please contact Gwasg Gomer - email elen (at) gomer.co.uk to reserve a seat, or telephone 01559 363090. At the event, I'll reveal a little about the background to the project and introduce some of my favourite images.

On Daturday 5th, I'll be briefly signing copies at Siop Inc and Siop y Pethe, Aberystwyth.
At my feet
03rd February 2016 - 0 comments


In a few weeks, Gwasg Gomer will publish a new book Ceredigion: Wrth fy Nhraed - At my Feet. The book brings together a number of pictures from the National Library of Wales and photographs I've taken while exploring Ceredigion over the last few years.

Creating a book is very much a labour of love. Travelling around, I found the county, with its contradictions, variety of landscapes, and forthright, passionate people quite endearing. Getting to know "Shir Aberteifi" a little better – creating a feeling of belonging – has been a very worthwhile experience, easily making up for all the effort involved. The book isn't a pictorial catalogue of every village and town, but a journey to places which I've found visually interesting. I hope that you'll get as much enjoyment from seeing the images, whether old paintings from the Library or my own photographs, as I had in discovering or making them.

The book should be available from the first week in March, so if you're interested, keep an eye open for the pre-launch publicity.
Wrth fy nhraed
03rd February 2016 - 0 comments


Rhaid cychwyn pob siwrnai, wrth reswm, wrth ein traed, a dyna fyddaf yn ei wneud yn y gyfrol newydd Ceredigion: wrth fy nhraed - at my feet, a gyhoeddir ddechrau mis Mawrth eleni. Cychwynnodd y daith, gyda chamau bach digyfeiriad, pan adewais fy swydd yn y Llyfrgell Genedlaethol. Yna fe roddwyd hwb aruthrol i'r siwrnai gan staff hynaws Gwasg Gomer, a sodrodd fy nhraed ar lwybr cadarn wrth ofyn i mi baratoi cyfrol iddynt.

Y llyfr hwn sy'n bennaf gyfrifol am y llu o luniau o Geredigion yr wyf wedi'u tynnu dros y tair blynedd diwethaf. Roedd pwrpas i'r holl drampio a gwlychu ac oeri a phoen cefn wedi'r cyfan!

Heb os, llafur cariad yw paratoi cyfrol, ac roeddwn yn falch iawn o'r cyfle i dynnu sylw at ychydig o'r pethau yr wyf yn teimlo'n angerddol amdanynt - y cilcyn o dir lle rwyf yn byw, a'r dreftadaeth ddarluniadol a geir yn y Llyfrgell Genedlaethol. Cyfuniad yw'r gyfrol o deithiau o gwmpas y sir, yn tynnu ffotograffau o lefydd a phethau oedd yn creu argraff arnaf, a hen luniau o gasgliadau'r Llyfrgell. Argraffiadau ydyw'r gyfrol felly, wrth deithio yn ôl ac ymlaen mewn amser, a 'nôl ac ymlaen ar hyd ein ffyrdd cefn gwlad.

Fe soniaf ragor, rwy'n siŵr, wrth i ddyddiad y lansiad agosáu.

Iestyn
Ta ta 2015
01st January 2016 - 0 comments
Blwyddyn Newydd Dda i bawb ohonoch sy'n dilyn y blog hwn.
Happy New Year to all of you who follow this little blog.

Machlud ac enfys, Blaenplwyf

Sunset and rainbow, Blaenplwyf

Mae 2015 wedi bod yn flwyddyn brysur iawn yn bersonol ac o ran gwaith. Mae'r crwydro efo'r camera wedi mynd â fi reit o gwmpas Cymru a thu hwnt, i lefydd difyr iawn, megis at gynhyrchwyr bwydydd o'r radd flaenaf, at artistiaid, awduron, y tu ôl i'r llen yn y byd teledu, i ddigwyddiadau ac eisteddfodau, i gartrefi unigolion, ar set ffilm hyd yn oed.
__
2015 was a very busy year for both personal and professional reasons. Working with the camera took me to many places, to amazing food producers, artists, authors, behind the scenes on TV productions, to sporting and cultural events, into people's homes, and even onto a film set.

Along the way I've met some fantastic people including some wonderful and supportive photographers, designers and editors. I've learnt a lot during the last few years and it's not only rewarding to receive creative commissions, but also as a picture researcher to point editors in the direction of photographers who have a great eye, an interesting archive, or are specialists.

These next few weeks mark the end of one whopper of a personal project which has been the backbone of my activity for about the last three years. Then it's straight on to another project, mainly as a researcher / editor!

So the nature of this blog will probably change shortly, as I buckle down to the new challenge.
___
Mewn ychydig wythnosau fe fyddaf wedi gorffen prosiect personol mawr iawn, sydd wedi bod yn sail i'r rhan fwyaf o'm gweithgaredd efo'r camera ers tua tair blynedd. Yna fe fyddaf, os byw ac iach, yn symud ymlaen yn syth at brosiect sylweddol arall, ond y tro hwn yn bennaf fel ymchwilydd / golygydd!

Rwy'n rhagweld y bydd natur y blog yn newid wrth i mi ymgymryd o ddifrif â'r sialens nesaf.
___
Daliwch i ddilyn i weld sut y bydd pethau'n newid a datblygu!
Keep following to see how things change and develop!

Iestyn
Nadolig Llawen - Merry Christmas
22nd December 2015 - 0 comments
Nadolig Llawen, a diolch am alw heibio.
Merry Christmas, and thanks for calling by.

Tachwedd 15 November
08th December 2015 - 0 comments

Musée d'Orsay, Paris.

My month in pictures - mainly of a trip to Paris, on Friday 13th November. Not the best choice of weekend to visit this beautiful city, as it turned out. The pictures tell the story of my month, in all its random juxtapositions. Thanks to the many who showed concern for our wellbeing - our family and friends were there to celebrate my birthday - and your humanity touched us.

Ers sbel nawr rwyf wedi bod yn canolbwyntio yn bennaf ar orffen llyfr. Dyna bwrpas llawer iawn, iawn o'r lluniau rwyf wedi bod yn eu tynnu ers rhyw dair blynedd - rhan o broses ymchwilio, meddwl am y pwnc, dysgu crefft, a gwireddu'r syniad (gobeithio!) mewn print maes o law.

Mae ambell i "job" yn dod i'm rhan, sy'n hynod ddefnyddiol ar sawl ystyr, nid yn unig o ran yr ochr fusnes, ond hefyd oherwydd eu bod fel petai wastad wedi plethu yn naturiol i'r patrwm mwy sydd gen i ar y gweill.
Diolch i'r rhai sy'n dod ataf am luniau.

Roedd Tachwedd tipyn yn wahanol i'r arfer.

Fe aethom fel teulu a ffrindiau o sawl cyfeiriad i Baris i 'ddathlu' carreg filltir 'y bus pass' yn fy mywyd. Roeddwn yn llawn teimladau cymysg - yn flin fy mod yn 'hen', ond yn falch fy mod yn cael y fraint o heneiddio; yn flin iawn efo agweddau 'ageist' a glywais amdanynt, ond yn falch fy mod i, yn erbyn ffactore, y gallu gweithio; yn flin bod "henaint" heb ddod ei hunan, ond yn falch bod fy iechyd cystal; yn difaru nad oeddwn wedi cwblhau mwy o'r llyfr cyn gadael, ond yn falch bod gen i deulu a ffrindiau mor dalentog a hwyliog a chlên i rannu profiad Paris gyda hwy.

O fewn oriau i gyrraedd, tra roedd dau o'r criw yn y gêm bêl-droed yn y Stade de France, fe ddaeth ton o ofn dros y ddinas, ac fe ysgubwyd ninnau ganddo hefyd.

Dioch i'r drefn fe ddaethom adref ar y dydd Llun yn ddi-anaf, ond yn syber iawn ein hwyliau. O fewn dim roeddwn yn ôl yn gweu'r patrwm gwaith unwaith yn rhagor. Roedd pethau yn ôl i normal, ond eto doeddan nhw ddim.
Diolch i bawb - llu ohonoch, a gysylltodd yn uniongyrchol, neu drwy'r rhwydweithiau cymdeithasol yn holi amdanom. Roeddem oll yn gwerthfawrogi eich consyrn yn fawr iawn.

Mor rhyfedd, ac abswrd yw bywyd ar brydiau. Fe adawaf i'r lluniau adrodd eu stori.

Dechreuodd y mis gydag angladd merch ifanc a'n gadawodd degawdau yn rhy fuan. The month began on an exceedingly sad note.


Machlud o liwiau trist tywyll ar y ffordd adref. Darkness descends as we return home.


Tân gwyllt yn y glaw mân. Bang bang, fireworks over the Dyfi.


Cyrraedd Paris, a'r olygfa ger ein gwesty. We arrive in Paris to this view from near our apartment.


Noson braf a'r awyrgylch yn ein hannog i ymlacio o'r diwedd, a mwynhau'r profiad o fod mewn man hudolus. Tynnwyd y llun hwn bron yr union amser y bu i'r hunanfomwyr danio eu ffrwydron y tu allan i'r stadiwm. A beautiful evening and we begin to feel the vibes and allow ourselves to relax after a very stressful time. Almost to the minute that these pictures were taken, the bombers struck outside the stadium.


Bore dydd Sadwrn, a heddlu arfog ar y strydoedd ger y gwesty. Saturday, and armed police are everywhere.
Diffodd y goleuadau ar y tŵr fel arwydd o barch. Lights out as a sign of respect.


Prynhawn dydd Sul - taith ar hyd y Champs-Élysées. A Sunday stroll along the Champs-Élysées.


Y farchnad Nadolig anferth ar gau. The Christmas market remains closed.


Charles de Gaulle


Arddangosfeydd Paris Photo ar gau. The reason I chose Paris - but the exhibitions are now closed.

Ddim yn ddoniol, nagydi.

Ein criw ni yn oedi ar lan yr afon. We are but passing shadows here.


Cofeb i'r Ffrancwyr a frwydrodd dros Rwsia. The French who fought to help Russia.


Cofio'r hil-laddiad Armenaidd. Remembering the Armenian genocide.


Dino ar y don.


Tonnau o heddlu yn gwibio'n ddibaid ar draws y ddinas. Endless streams of police vehicles.


Diod llachar i gloi (ond nid i fi).

Yn ôl yng Nghymru, a Gruff a'i ffrind yn syrffio mewn storm ger Cricieth. Back home and the surf is up at Cricieth.


Noson i gofio y Diweddar David England, yn Ysgoldy Bethlehem, Llandre. An evening to honour the memory of the late David England.


Greg, a chôr Ger y Lli


Joban fach, ond oriau maith yn cadw i fyny efo Eisteddfod Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru yn y Neuadd Fawr Gweler y set i Gymru Fyw) A behind-the-scenes look at the Young Farmers Eisteddfod for the BBC.


Noson deyrnged i'r diweddar Athro John Rowlands yng Nghapel y Garn. An evening to honour the memory of the late Professor John Rowlands at Capel y Garn.
Anrheg Nadolig - Christmas present
09th November 2015 - 0 comments
Mae'r cynnig nawr wedi gorffen.
The offer has now closed.

Y ddwy fydd yn derbyn yr anrheg Nadolig yw...
The two who'll receive the Christmas present are...

Siân Thomas & Delyth Evans.

Diolch i bawb ymatebodd / Thanks to all who responded.

Nadolig Llawen i chwi oll!

Iestyn


[scroll down for English text]

Ar awel


Cysgodi


I ddathlu cyrraedd dros 3,000,000 o 'hits' rwyf am ddangos fy ngwerthfawrogiad drwy gyflwyno print i ddau o fy 'nilynwyr' (Twitter neu FB).

Er mwyn cael siawns i dderbyn print maint A3 (fydd heb y logo hawlfraint hyll!), gadewch sylw ar waelod y postiad hwn yn datgan pa lun fyddai orau gennych, "Ar awel" neu "Cysgodi", gyda manylion cyswllt o rhyw fath (e.e. @enw trydar, cyswllt FB, neu enw/ebost). Fe fydd y cyfeiriadau yn cael eu gosod mewn 'het', ac fe fydd y 2 enw cyntaf a ddaw allan yn derbyn print A3 heb ei fowntio, fel anrheg Nadolig. Un cynnig yn unig, os gwelwch yn dda!

Mae gennych tan Rhagfyr 1af i adael neges.

Pob hwyl arni!

Iestyn


I promised to give away a print if I ever reached the 3,000,000 'hits' mark on my photos. That figure is now a dot in the rear view mirror, and it's time to deliver. I've got two A3 unmounted prints to give away (minus the ugly copyright notice!) to a couple of my Twitter and FB 'followers'.

For a chance of receiving one, leave a message at the end of this stating your preferred picture "Ar awel" [On a breeze] or "Cysgodi" [Sheltering], and some form of contact address (e.g. twitter name, FB name or name/email address). All the names will go into a 'hat' and the first 2 drawn will receive a print. Only one 'go' each, please!

To ensure that your name goes into the hat, make sure that you're following me on FB or Twitter (twitter = @traedmawr).

You've got until 1st December to leave a message.

Regards

Iestyn
Hydref 15 October
02nd November 2015 - 0 comments


[Scroll down for English]

Hydref - mis y drudwy, neu'r adar eira, yn enwedig yma yn Aberystwyth, gan fod yr creaduriaid mudol hyn yn atyniad mawr i'r dre o ddechrau'r gaeaf nes daw'r gwanwyn.

Wrth godi sgwrs ambell waith ar y Prom, fe fydd yno yn aml iawn, bobl â deithiodd o bell, yn y gobaith o weld dawns a chlywed 'murmur' yr adar wrth iddyn nhw glwydo dan y pier. O bell, rwy'n golygu nid yn unig pellafoedd Lloegr, ond hefyd llefydd fel yr Almaen a'r Iseldiroedd - a hynny bron yn unswydd i weld yr adar bach!

Fe fydd y bobl hynny wedi cael eu hudo yma oherwydd iddynt ddarllen ar y we am yr adar, ac yn bennaf, rwy'n tybio, oherwydd eu bod wedi gweld lluniau a fideos o'r 'murmuration', wrth bori gwefannau megis Youtube, Flickr ac Instagram...

Felly mae gan Awdurdodau Ymwelwyr, y Siambr Fasnach, gwestai a chaffis y dre le i ddiolch i'r llu sy'n tynnu lluniau a fideos deniadol o'r digwyddiad, a'u rhoi ar gael ar y platfformau rhyngwladol, i'r cyhoedd eu mwynhau am ddim. Paned o goffi a chacen am ddim i bawb sydd ar y Prom sy'n cario camera o hyn ymlaen, os gwelwch yn dda! ;-)

Mae'r diwydiant ymwelwyr yn bwysig eithriadol i Gymru, ac i'r sir, a does dim dwywaith bod creu darlun o le gyda lluniau deniadol - yn wir o'r safon uchaf posib, yn hanfodol i ddenu ymwelwyr. Mae'r cyhoedd (o bedwar ban) yn cael eu tynnu at le nid yn unig gan gyhoeddiadau 'swyddogol' (sy'n hanfodol bwysig), ond hefyd o lefydd 'cyhoeddus' answyddogol, megis y gwefannau rhannu lluniau a fideos, neu gwefannau megis Tripadvisor.

Arwydd o'r diwylliant ffotograffig egniol sy'n bodoli yn ardal Aberystwyth yw'r 'Ffotomarathon' blynyddol, sy'n cael ei gynnal ar drothwy'r gaeaf. Fel y drudwy, mae'r Ffotomarathon yn denu ymwelwyr o bell ac agos. Mae cynnyrch y 'marathon' ar waliau canolfan Y Morlan am sbel.

Dyma fersiwn ffotograffig o 'dalwrn y beirdd' lle mae testun yn cael ei osod, a'r cystadleuwyr yn rhuthro ati i ddehongli'r testun trwy gyfrwng llun. Yna, wedi cwblhau'r "dasg", fe roddir un arall gerbron, ac fe fydd rhuthr arall... Ar ddiwedd yr ymryson, fe fydd dyfarniad, a gwobrau, ac yn ysbryd gorau Gŵyl FfotoAber - fe fydd yr holl luniau a dynnwyd (nid yn unig y rhai arobryn) yn cael eu harddangos. Mae digwyddiadau eraill hefyd ynghlwm â'r ŵyl, ac fe welir peth o gynnyrch yr ysgolion lleol mewn mannau eraill yn y dref. Da chi, dewch draw i weld yr holl luniau da!Yn anffodus, ni gyrhaeddais y Ffotomarathon! Roedd yn rhaid i mi fentro at gyrion gŵyl arall, a sefyll ar graig wlyb, llithrig, i geisio cael lluniau geufadau yn plymio i lawr raeadr wyllt ger Henllan. Adar go frith oedd yn heidio yno, i gyd yn lliwgar iawn, ac yn mentro'n arw i gyrraedd pen eu taith ar Draeth Poppit.Mae rhagor i'w gweld yn y fan yma

Braf oedd gweld peth o'm llafur "rhwng dau glawr" yn ddiweddar. Fe soniais o'r blaen am "Dyddiau Olaf Owain Glyndŵr" sydd nawr ar gael yn y siopau neu gan Gwales (Gruffudd Aled Williams, Y Lolfa). Yn bur wahanol i natur y lluniau yn y llyfr hwnnw, fe gefais y fraint o ddarlunio tipyn o 'dderyn, sef Bryan "Organ" Jones - ar gyfer ei gofiant "O Ffyrgi i Ffaro", a sgwennwyd ganddo ar y cyd â Terwyn Davies, ac a gyhoeddir gan Wasg Gomer. Dylunwyd y clawr byrlymys gan yr amryddawn Olwen Fowler.Job fach ddiddorol arall, reit annisgwyl, oedd tynnu lluniau ar gyfer clawr a chynnwys erthygl, gan Iolo Cheung, yn Golwg, a hynny am y ffilm "Y Llyfrgell" o nofel Fflur Dafydd, gydag Euros Lyn yn cyfarwyddo. Os yw'r criw neu'r cast yn darllen hwn - "DIOLCH" am fod mor hynaws ac amyneddgar.


Rhwng hyn, job reit fawr na fydd yn gweld golau dydd am o leiaf blwyddyn arall, ac amryw o 'bethau bychain', trip annisgwyl ac ar frys i Lundain, yna ymweliad oedd yr un mor annisgwyl gan hen ffrind, a llawer iawn, iawn o waith o flaen y cyfrifiadur ar gyfer cyfrol a ddaw allan mis Mawrth nesaf, roedd mis Hydref yn fwrlwm byw. Ydi wir, y mae amser, fel y drudwy, yn hedfan.

Ymlaen at Fis Tachwedd...


____October - the starling month, who grace the Aberystwyth sky from autumn to spring.

Walking along the Promenade from time to time, and striking up a conversation, often reveals that the visitors there have travelled from all parts. Not just from the far reaches of England, but also from Germany and the Netherlands, and I'm sure other european countries - all the way to Aber, to see the birds!

Many of those visiting will have been drawn here because they saw nice pictures of the birds on web platforms such as Flickr, Youtube, Facebook, Instagram, Twitter and Tripadvisor. The Chamber of Trade and the tourist bodies, hotels and cafes certainly owe all those photographers and videographers who take great shots of the murmuration, and freely post them on web platforms a debt of gratitude! Free coffee and cake for all persons walking the prom with camera in hand from now on, please! ;-)

A sign of the energetic photo culture in Aberystwyth is the annual Ffotomarathon, which has an ever increasing number of entries. Like the starlings, the Ffotomarathon draws people into town from far and wide. The result of their endeavours can be seen on the walls of the Morlan for a while.

A series of tasks are set, and competitors wander around town, stretching their imagination in search of pictures which fit the theme. Once they've finished one task, they're set another...
Do pop in and see all (yes ALL) the pictures taken during the event. You'll be pleasantly surprised. Ffotomarathon is part of the FfotoAber festival, and work accomplished with schools can be seen at other venues.Unfortunately I couldn't be at two places at once, and so I spent the day, not in Aber, but perched on a slippery rock at Henllan bridge, photographing kayaks careering down the falls at Henllan. The kayakers were birds of a colourful feather, and absolutely keen on taking on the challenges of the Teifi, from Llandysul down to Poppit Sands.More, if you're interested. click for flickr album

It's been great to see some fruits of my endeavours come to life in books and magazines recently.
I mentioned in a previous post "Dyddiau Olaf Owain Glyndŵr" which is now available in the shops, or via Gwales (Gruffudd Aled Williams, Y Lolfa). Very different in nature to the pictures in that volume are the cover shots and others I made for the Welsh autobiography of another colourful character, Bryan "Organ" Jones - "O Ffyrgi i Ffaro", written by Bryan, together with Terwyn Davies, and published by Gomer. The cover was designed by the wonderfully talented Olwen Fowler.Another little job, which was quite unexpected, involved taking a series of behind the scenes shots of the making of the film "Y Llyfrgell" for the magazine Golwg. The shots produced a cover and illustrated an article by Iolo Cheung. The film is set in the National Library, and is an adaptation of Fflur Dafydd's award winning novel, with Euros Lyn as Director. If they or any of the cast or crew are reading this - THANKS for being so helpful and patient with me.Between this, another big job that won't see the light of day for at least another year, lots of 'little things', a totally unexpected trip to London, and the even more unexpected arrival of a dear friend, as well as much work in front of the computer, on a volume due for publication in March, I've had a rather busy month.

Indeed, time, like the starlings, flies.

Forward November!...
Marwnad yr Ehedydd - Death of a Prince
17th September 2015 - 0 comments


[Scroll down for English]
Awgrymais mewn sawl postiad yn y gorffennol fy mod wedi bod ar wibdeithiau o gwmpas y Gororau ar drywydd lluniau i gyfrol arbennig. Wel, mae'r llyfr arbennig hwnnw, 'Dyddiau Olaf Owain Glyndŵr' gan yr Athro Gruffydd Aled Williams, nawr ar gael yn y siopau (Y Lolfa).Ar ein crwydriadau, cafwyd llawer o hwyl wrth geisio dilyn ffyrdd bach cefn gwlad anghyfarwydd Cymru a Swydd Henffordd, draw i bentrefi bach tlws, i ffermydd anghysbell, ac i eglwysi a chestyll oedd yn pefrio o hanes a dirgelwch. Diolch fyth am app bach mapiau OS sydd gennyf ar fy ffôn symudol!

Mae'r cof sydd gennyf am rai o'r llwybrau hyn oedd yn crisgroesi'r wlad eisoes yn dechrau pylu, ond amhosib fyddai anghofio'r croeso a gawsom ym mhobman gan berchnogion neu geidwaid adeiladau, ffermwyr a haneswyr lleol, wrth i'r Athro Williams ymweld â hwy. Yna i drafod y dystiolaeth am eu 'cilcyn o ddaear' hwy ydoedd, gan fwrw golwg hanesydd craff dros y dirwedd a cheisio deall yn well sut yr oedd y llefydd hyn wedi dod yn rhan o hynt a rhamant helynt dyddiau olaf Owain Glyndŵr.

Mae'r Athro wedi ymweld eto hefyd â'r ffynonellau llawysgrif sy'n hollbwysig i ddirgelwch dyddiau olaf yr arwr cenedlaethol, ac wrth wneud hynny, wedi darganfod darnau newydd o dystiolaeth. Yn ei ddadansoddiad y mae'n mynd ymhell i blethu'r gwead cymhleth o adroddiadau at ei gilydd i greu darlun hynod o hygyrch a rhwydd ei ddarllen a'i ddeall.

Rhaid pwysleisio bod y gyfrol yn rhwydd a llyfn i'w darllen, ac yn cyflwyno hanes mewn ffordd ddifyr dros ben i'r darllenydd cyffredin, yn ogystal (e.e. trwy'r rhestr ffynonellau ar y diwedd) â'r ysgolhaig neu'r hanesydd lleol.

Tra oedd hi'n bleser cael tynnu'r lluniau ar gyfer y gyfrol, mae'n fwy pleserus fyth cael eu gweld mewn print. Mae'r lluniau yno i helpu'r darllenydd i weld a gwerthfawrogi'r cyd-destun, ac yn aml yn rhoi sylw i ryw agwedd arbennig sy'n cael ei drafod yn y testun. Dim ond hyn-a-hyn o luniau yr oedd modd eu cynnwys mewn print, wrth reswm, ac yn dilyn lansiad y gyfrol, meddyliais y byddai rhai darllenwyr yn hoffi gweld rhagor! Felly, wele fi wedi gosod (am gyfnod) rai o'r lluniau ychwanegol a dynnais ar y wefan hon i chi allu eu gweld, gan obeithio'u bod yn cyfleu mwy o naws y lleoliadau (CLICIWCH YMA).

Ond wrth gwrs, i ddeall eu harwyddocâd, fe fydd raid i chi ddarllen y gyfrol, yn bydd!

____


Previous posts have mentioned that I'd been on a few journeys to Herefordshire, taking pictures for a book. Well all can now be revealed! I was hanging onto the coat-tails of Professor Gruffydd Aled Williams, who was researching a new book on the last days of Owain Glyndŵr, the C15th rebel prince.

In the book 'Dyddiau Olaf Owain Glyndŵr', Professor Williamsrevisits printed and manuscript sources, discovers new leads, and casts a sharp eye on the landscape. Unpicking the complicated weave of myth and fact he sheds new light and order on where and how Owain spent his final years, dodging the English crown and its servants.

My role was to guide the car around myriad country lanes of Gwynedd, Powys, Herefordshire and Monmouthsire, and of course to take pictures of relevant places and attributes of the landscape.

Only so many pictures could be included in the volume, and following a conversation during the book launch, I've placed a few more pictures here on this website (for a while, at least) so that readers can gain a slghtly extended feel for some of the locations. (CLICK HERE).

The book is only available in Welsh at the moment, but if you're interested, it can be found and purchased from here Dyddiau Olaf Owain Glyndŵr (Y Lolfa)
Canada
30th August 2015 - 0 comments
Fe fuon ni ar daith llawer iawn pellach nag arfer yn ddiweddar, sef i Ganada.

Wedi cychwyn o Gatwick, fe gyrhaeddodd Marian a finnau Vancouver i ganol y haf hiraf heb law ers achau (degawd yn ôl rhai). Syndod felly oedd iddi lawio trwy'r dydd canlynol! Ond tywydd sych a gawsom ar y cyfan trwy gydol ein cyfnod yn y wlad.

Aethom ymlaen o Vancouver i Ynys Vancouver, i Victoria ac Ucluelet am rai dyddiau, cyn hedfan nôl i Vancouver (mewn awyren fechan iawn) er mwyn dal ehediad arall i Kelowna. O fanno fe aethom i Peachland am sbel, cyn gyrru i fyny i Vernon ar gyfer priodas. Wedi'r briodas, ymlaen â ni mewn awyren arall draw i Calgary a thaith i fyny ac i lawr y ffordd drwy'r Rockies at Jasper ac yn ôl.

Os hoffech weld lluniau o'r daith - y rhan fwyaf o lawer wedi'u tynnu ar gamera poced bach (Sony RX100), wele hwy. Oherwydd cyfyngderau'r safle hon, fedra i ddim gosod gwell trefn arnynt, mae gen i ofn, felly taith igam-ogam yw hi!


We recently spent a month in Canada, visiting Vancouver, Vancouver Island, the Okanagan Valley and the Rockies. If you'd like to see the pictures - mostly taken on a pocket camera (RX100), visit this gallery.
Palu am fwyd
25th August 2015 - 0 comments


[Scroll down for English]

Siom o'r ochr orau a gefais ar ôl cyrraedd adref wedi mis o deithio, wrth ddarganfod bocs cardfwrdd yn llawn cylchgronau Fforch i Fforc: teithiau bwyd lleol, wedi'i gadw'n ofalus i mi gan ein cymdogion.

Dyma un o'r prosiectau yr wyf wedi ei fwynhau fwyaf. Fe fum ar deithiau dwys a hectig i dynnu lluniau ar gyfer y gyfrol, ac felly, waeth i mi gyfaddef ddim, roeddwn yn llawn cyffro wrth agor y pecyn, oherwydd doeddwn i ddim wedi gweld proflen na pdf ymlaen llaw, a wyddwn i ddim beth i ddisgwyl.

A chwarae teg, mae'r dyluniad gan FBA yn wych, ffres a modern, a'r cynnwys yn ddifyr dros ben! Calon y cyhoeddiad yw nifer o deithiau gan awduron i ddysgu am fwydydd lleol Cymreig o ansawdd ardderchog.

Dyna i chi daith Jackie Bates, o'r Fenni i'r Gelli Gandryll, i Lanilltyd Fawr ac i Aberteifi i ddysgu am gynnyrch Cymreig o'r popty - bara a danteithion. Fe aeth Manon Steffan ar garlam o gwmpas Ceredigion a Sir Benfro i ddarganfod cynnyrch llaeth; caws Hafod a Teifi, a hufen iâ hynod Cowpots o Hendy-gwyn. Aeth Simon Wright i ddysgu am bysgota sewin o gwrwglau, ac yna i flasu cwrw a seidr, ac fe aeth Charles Williams i flasu cigoedd tra gwahanol i'r hyn a geir yn eich archfarchnad.

Yma hefyd fe gewch chi Dylan Iorwerth yn blasu gwledd o lysiau a ffrwythau lleol, a mêl hyfryta Cymru.

Mae'r awduron oll wedi llwyddo i grisialu bwrlwm ac egni'r maes yn eu cyfraniadau difyr a dadlennol, a'r ffotograffwyr oll wedi dal naws y gwaith a'r brwdfrydedd sy'n mynd i mewn i gynhyrchu bwydydd o'r fath - bwydydd llafur cariad.

Fe welwch y cylchgrawn (sydd ar gael am ddim) mewn marchnadoedd bwydydd lleol ac mewn siopau bach o gwmpas y lle. Bachwch un, mwynhewch, ac yna ewch ati i brofi drostoch eich hun rywbeth o gynnyrch gorau'n gwlad. Mae digonedd o ddewis at bob dant!Keep an eye out for 'From fork to fork: journeys in local food' which will be available at farmer's marts, local delis and so forth.

I was really glad on my return from an extended trip to Canada to find a box of them waiting for me in the hall. The publication is based on several road trips made by authors setting out to learn about Welsh food made by small 'local' producers.

Jakie Bates takes an epic journey from Abergavenny to Hay-on-wye, to Llantwit Major and Cardigan, all in the cause of great bread and bakery products. Manon Steffan visits Ceredigion and Pembrokeshire to see how cheese is produced in the old-fashioned way, finishing off with a big dollop of ice cream at Whitland. Simon Wright learns about the dark art of sewin fishing, and the complex craft of brewing, while Charles Williams tries meats you're hardly likely to find in the big supermarkets. Dylan Iorwerth samples fresh fruit and veg, and the very best Welsh honey and mead.

The design, by FBA is brilliant, fresh and modern.

So when you see one, grab a copy, enjoy reading, prove the passion and love poured into the products by the producers, and hopefully you'll try some of the wonderful food yourself - Welsh passion food!
Take a break
19th July 2015 - 2 comments
Preparing my monthly photographic waffle about things that 'have been' can be quite tiresome, and the whole process of trying to remember what I've done, finding and formatting pictures, uploading them, writing the links, then preparing an 'other language' version seems to take ages. I'd really like to make the thing a little more interesting, more of a story, as I feel it's much too boring and lacking in spark. But when I've tried to provide a more interesting narrative, it takes far longer to prepare, and feels contrived. So all you usually get from me is a partial chronology, a 'have done' list, which I suppose reflects the randomness of real life, but also leaves out all of life's non-photogenic parts.

I get a few nice messages from a couple of 'regulars' (thank you, you know who you are) who say that they enjoy reading my monologue, and each 'instalment' gets about 600 views during the first couple of weeks. Presumably people only read the post once, a very few might read both language versions. I'm extremely surprised that so many people actually read the thing at all, and the numbers for each version during the 'fresh' period are about 350 Welsh and 250 English. Gradually, over several months, the number reading the English version climbs, overtaking the Welsh. A thousand readers over an extended period may not sound like a great many, but the number of 'hits', especially to the Welsh version, surprises me, and always makes me want to 'do better next time'. But when the next time comes, it's the same old story - rush rush rush.

I've been updating this website regularly, in one form or another, for three years, so I've now decided to take a little break. I'm posting this 'half month' diary for July, then hopefully I'll return with a 'summer compendium' in September or October. So until then, I hope you enjoy the pictures, and thanks for reading, and happy holidays to you all.

The first half of July was quite a 'fun' time, especially as I enjoy doing book covers. One emerged in print recently and I was lucky enough to be asked to take a couple of others which will hopefully emerge in a few months or so.

I wonder if you recognise this chap? He'll bolt out of the Gomer stable towards the end of the year!


I spent a few days taking pictures for old friends and good causes (I presently have a blindingly bright halo).

We had a lovely walk in the sunshine and shade of Llandre's Poetry Path, taking pictures for a promotional leaflet. If you fancy a nice (steep in places) woodland walk, with more than a hint of local literature to brighten your day, follow the path which starts opposite the Llandre / Llanfihangel-genau'r-glyn church entrance.There's plenty of room to park below the church, and a nearby heritage trail if you fancy that too. The church itself has beautiful windows, which are well worth seeing.
Upstairs, as you enter, there's a little gallery displaying work by local artists. Please do take a peek.

Llandre Poetry Path


The following day I had a great time at Tynrhyd, Devil's Bridge, which was opened by our local Plaid AM, Elin Jones. The event coincided with the arrival of the 'Lap of Wales Challenge' participants in four helicopters.The very second we were about to take a group picture, the sun burst forth and created an instant, massive backlight problem, with not a second to spare to overcome the problem!Siân, Tynrhyd, with Rhys Meirion.


Small local businesses took part, displaying their wares and services.

Crefftau'r Bwthyn.


Elin Jones, with a speech fit for an official opening.


Later, a 'noson lawen' (under cover, in the summer rain) included Leonardo and Alexandro from Patagonia singing in Spanish and Welsh.


Gregory Roberts and Côr Ger y Lli


Rhys Meirion and Sioned Terry


The talented young folk of Tynrhyd


My favourite picture of the day, Jon Bythaway carving an owl with his chainsaw


It was a poignant drama by Cwmni Na Nog which brought many a tear as it highlighted the Lap of Wales mission, which is to ignite discussion about the issue of organ donation.I suppose the highlight of the month was a visit to the centre court at Wimbledon quarter finals. We had seats up in the 'gods', which provided a reasonable view of the court and the arena.

Rain in Wimbledon too. Who'd have thought


A good crowd


Djokovic v Cilic


Too far away to see who was in the Royal Box.


Henman Hill, or Murray Mount


The callenge we later faced had nothing to do with sport, but all to do with the tube strike, which was heralded by gloomy headlines such as 'the worst disruption in London for 20 years'. True words.

Earls Court tube station, shut. It took over three hours in the baking heat to get from there to Euston on our way back home.


Following on the next day from the dust and heat of London to a brief kayking trip in Cardigan Bay. The picture does not do justice to the horrible swell, which abated just long enough for me to grab this one picture. I'll be much more wary of this stretch of water at the turn of the tide from now on!

Aber too far today!


There's been a big increase recently in activity at the agency I supply, with more licensing and more views than ever. One of the 'sales' was for a double page spread in a Russian magazine. If you happen to be in Russia, and stumble upon a magazine with this picture, please keep a copy for me!

King's College, Cambridge. When the agency and distributor have gobbled their part of the cake (70%), I should have enough left for a small latte. That will probably be in six to twelve months, if the payment ever actually materializes.We attended a lovely wedding (Lois and Shôn), and I sneaked a few shots without treading on the toes of the official photographer and videographers.

Beautiful! - and the bride looks very nice too ;-)

Lois gliding by the immaculate 'Carlton Lotus' belonging to 'Taclau Taid' a motor and farming museum on Anglesey.I suppose I am required to finish with another Clarach sunset!Thanks for reading

Iestyn