Newyddion . News

Mai - May 2015
07th June 2015 - 0 comments
[Scroll down a little for the main English text]

Fe wibiodd mis Mai heibio yn llawer rhy handi, a does dim llawer o ffotograffau i ddangos hynt a helynt y mis.

Daeth hen ffrind coleg na welais ers tua ugain mlynedd i aros acw am wythnos efo'i bartner, ac felly does fawr ddim ôl gwaith camera i'r wythnos honno. Yna fe wnes i gwpwl o jobs ar gomisiwn (felly alla i ddim eu dangos hwy ar y funud).

Braf oedd cael rhoi sgwrs i Ferched y Wawr - cangen Aberystwyth, a brafiach fyth oedd derbyn ganddynt rhyw £155 ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru. Diolch o galon os ydych chi'n darllen hwn - rhodd anhygoel o hael. Gan fy mod i wedi sgwrsio yn Aber yn lled ddiweddar, roedd rhaid i mi newid cryn dipyn ar y cynnwys, a chefais ganiatad i gynnwys rhai lluniau o un o gomisiynau diddorol y mis cynt. Sgŵp i MyW!

Fe fues i i lawr yng Nghaerdydd am ddeuddydd i gario bagiau Marian, a llwyddais i fynd am dro efo'r camera bach poced yn ystod un prynhawn.

Roedd sawl rheswm arall hefyd pam nad oedd llawer o hwyl tynnu lluniau - pwl o salwch a llawer o bethau bach i'w gwneud, megis twtio'r ardd, digido hen fideos o'r plant yn fach... dw i'n dal wrthi efo'r rheini. Esgys parod am ddiffyg lluniau ar gyfer mis Mehefin, siwr o fod!

___

May disappeared very quicky with little new photo activity. A couple of commissions - so I can't show those, a week's visitation by old friends we hadn't seen for about 20 years, a trip to Cardiff to carry Marian's luggage (!), all of which somehow took a big chunk of the month.

I did give a talk to Aberystwyth Merched y Wawr. This was a nearly new talk (as I'd only recently given my usual talk in town). I received from them a donation of £155 for Wales Air Ambulance. Amazing, and many, many thanks to them for their generosity. I was given permission to show a few pictures from one of last month's commissions, so they got a 'scoop'!

There were many other reasons for my dismal catch of photos this month, such as gardening odd jobs, digitising old home videos (this exciting task continuezzzzzz), and I didn't really feel too bright at all for most of the month.

Clychau'r gôg yng nghoedwig Gogerddan.
Bluebells in Gogerddan Woods.


Trwsio'r ffordd ger Tal-y-bont
Tarmac at Tan-y-bont


Glas y gors / Forget-me-not / Myosotis > Llandre


Un o'r cannoedd o luniau o weithgareddau lleol rwy'n eu tynnu er budd y gymuned
One of hundreds of pics I take for community use


Ar y ffordd i Gaerdydd (cyn cyrraedd Aberhonddu)
On the way to Cardiff, (near Brecon)


Ger maes parcio yng Nghaerdydd
Near the car park in Cardiff


Radio go ryfedd yng Nghaerdydd
A strange radio in a Cardiff shop window


Arddangosfa 'Brau' (Serameg) yn yr Amgueddfa Genedlaethol (ceisiwch ei weld os ydych yn y ddinas - hwn + gwaith Chalkie Davies yn werth y siwrne)
'Fragile' (ceramics) exhibition at the National Museum (a Must See, together with the Chalkie Davies spread))


Panda llwglyd - marchnad Caerdydd
Hungry bear, Cardiff Central Market


Fues i am hydoedd yn ceisio casglu arian i'r rhain - mae'n bryd ail feddwl am eu strategaeth codi arian o dŷ i dŷ. Byth eto!

I spent parts of several days trying to collect donations for this cause - time for a strategic door-to-door rethink!


Mae Caernarfon wedi newid ers i mi droedio ardal y marina ddiwetha
Things have changed yet again in Caernarfon


Trip i Nant-yr-arian efo'r ffrindiau - dydych chi ddim yn cael hyn yn Brighton!
Impressing our guests with an arial display at Nant-yr-arian - you don't see this in Brighton!


Memento o brotestiadau diweddaraf 'Cau Pantycelyn'
Pantycelyn Hall closure back on the books


Cais am lun. Wnes i ddim mwynhau tynnu hwn.
Road to... infinity (or heaven?) I didn't enjoy this shoot. It was actually quite busy and the cars and lorries belted down the road.


Blas o fis Mehefin!
Nudging into June - yes, I said June


Ac eto (er mwyn cloi efo machlud o fath)
And again (to close with a sunset of sorts)Diolch am ddilyn
Thanks for following

Iestyn
Ebrill - April 2015
02nd May 2015 - 0 comments
[Scroll down for the English bit]

Arwydd o'r gwanwyn ger Llyn Brianne : Signs of spring at Llyn Brianne.


Eglwys - St Paulinus, Ystradffin - Church


Prysurdeb yn Hendy-gwyn : The busy streets of Whitland


Dim lliwiau prudd ym Mhentregalar - Brigh blue in Pentregalar


Rhwyf-fyrddio yn y Bae : Laura lights up the Bay


Penawdau hurt a hyll yn y papur lleol : Take care of the truth, it's election time.


Eironi Ebrill yw mai dyma'r mis mwya cyffrous a'r prysuraf erioed i mi o ran gweithgarwch gyda'r camera, ond eto dyma'r prinaf o ran nifer y lluniau yr wyf yn gallu eu dangos!

Y mis hwn mae fy nhrwyn wedi bod ar y maen (neu ar gefn y camera), a'r ddwy law ar yr olwyn yrru ar gyfer prosiect cyffrous a fydd yn dwyn ffrwyth ym mis Mehefin. Taw piau hi tan hynny.

Ar ben hynny, mae prosiect cyhoeddi arall y bues i'n ymwneud ag ef ar raddfa fach iawn, ar fin ymddangos o'r wasg unrhyw funud, a does wiw i mi blabio am hwnnw 'chwaith, rhag cawlio yr ymdrechion swyddogol i'w hyrwyddo.

Ciwio am wledd o wrando - Côr Cymru - Single file please for the final.


Fe ddechreuodd y mis yn dda iawn, gyda gwahoddiad i adrodd stori 'gefn llwyfan' ffeinal cystadleuaeth Côr Cymru i Cymry Fyw. Piciwch yma i weld eu detholiad hwy o'r lluniau.

A'r côr gorau yw... awê : And the winner is...


Rwy'n arfer gorffen gyda machlud, felly dyma chi un arbennig. Bae Ceredigion - ble arall!Ag o ran y prosiect diwetha - wel, dyma damaid i aros pryd.


_________________

April was incredibly busy this year with commissions filling most of the time. If I wasn't actually on the road taking pictures, I was preparing for the journeys or doing the post-production. I had intended to visit fotofringe, a kind of speed dating event for picture researchers and picture libraries held in London, but it was not to be.

The month started well, with a day spent back stage at the Côr Cymru (Welsh Choir of the Year) final, taking pictures for BBC Cymru Fyw. You can see their choice of my pictures here.

The rest of the month was spent mainly preparing/ travelling/ shooting/ post-production for another project. Indeed, for me a 'dream project' as it combined my love of photography with my passion for Welsh produce and small rural businesses. All will be revealed in good time!

Here's a morsel to whet the appetite.


And as usual, I leave you with another glorious Cardigan Bay sunset.
March 2015
08th April 2015 - 0 comments
March 2015I thought things had been rather quiet since my last post, but looking back on an array of photos, I seem to have been reasonably busy!

I had a couple of great days following in the footsteps of Owain Glyndŵr! One day at Tonfanau looking for Owain's cave, and another between Leominster and Hereford photographing a very fine house.

The pictures, together with a few more are destined for an important volume by Prof. Gruffydd Aled Williams charting the 'last days of Glyndŵr', to be published shortly by y Lolfa.

The heavily eroded pebble beach at Tonfanau was littered with collapsed red brick walls, presumably from the old military camp nearby. The camp where (to paraphrase a commemorative plaque) those that entered the gates as boys, left as men.Cefncamberth?


It was nice to visit Llangelynnin church once more - all ancient, and damp and quaint and down to earth.

With Marian on a work trip to Caernarfon, I (amongst other things) went for a jaunt around some easily accessible places.

Nant Gwynant


Dolbadarn Castle


The Dinorwig area looked very sad, with many derelict cottages scattered around (too close to the quarry spoils, perhaps?).

Here's Deiniolen in the distance, an old, hard, quarrying village, relatively high up in the cold mountains, and famous for an amazing band.Then there came a rush of 'people pictures', including Dr Heather Williams of the Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies. Congratulations to her on winning the the M Wynn Thomas award.


It was the people, not the sun which caught my eye at rhe Eclipse.

The very low tide at y Borth was a big disappointment, as the hoped-for pictures of the sunken forest didn't really materialise - the sand has already returned to hide the scene. Still, I can't complain, as I already have some cracking shots of the place with all those stumps revealed.

Here's what it's like now.


On another stroll along Borth beach I noticed this interesting pattern and texture.


Local residents can apply for a licence to lay nets along the beach. Here's a resident who's caught a plump sea bass.
I can't go for more than a couple of weeks without a breath of Ceredigion mountain air.The Photography Show was on at the NEC, so a comfortable train ride down the line, and I was there, drooling over all the latest must-have bits and bobs. And I did indeed come away with another full frame camera, this time a Canon 1Dx. I'll now have two large sensor cameras, each different enough to give me a greater scope of use, but similar enough to act as backups for each other. I now hardly ever use crop sensor cameras, except when i need extra reach with a long-ish zoom lens.

Also on the train back with me was a bundle of superb Hahnemuhle printing paper.

Here's one of the first pictures taken with the new camera, a Chaffinch at Bwlch Nant yr Arian.Later on, these Red Kites.


There's an awful lot to learn about the new camera, and not just what the buttons do, but also the subtle differences in the way the old and the new handle different conditions.

This picture of the creeping sea mist enveloping the valleys out towards Blaenplwyf, taken with the 1Dx. would have looked different, and to my eye somewhat better, had it been taken with the 5Diii. The bird pictures on the other hand, are better on the 1Dx.As per usual, I'll leave you with a Clarach sunset, indeed as a special bonus - two Clarach sunsets!

Thanks for reading.

Iestyn
Mawrth 2015
08th April 2015 - 0 comments
Mawrth 2015Roeddwn i'n meddwl fy mod i wedi cael mis Mawrth reit dawel, ond o edrych nôl ar y lluniau, roedd hen ddigon ar y gweill gennyf!

Cefais ddeuddydd diddorol iawn yn dilyn ôl traed Owain Glyndŵr, un diwrnod yn tynnu lluniau o 'Ogof Glyndŵr' ger Tonfanau, ac un arall yn ymweld â thŷ hynod iawn nid nepell o Lanllieini (Leominster). Mae'r lluniau hyn, a nifer o rai eraill, ar gyfer llyfr ar hanes dyddiau olaf Glyndŵr, gan yr Athro Gruffydd Aled Williams, a fydd yn ymddangos o stabl y Lolfa cyn bo hir.

Roedd y traeth yn Nhonfanau yn frith o waliau brics wedi'u dymchwel. Rwy'n cymryd mai muriau hen adeiladau milwrol yw'r rhain, a bod erydiad yr arfordir yn rywbeth i wneud â'u tranc.


Ffermdy hynafol Cefncamberth?


Roedd hi'n braf cael y cyfle unwaith yn rhagor i ymweld ag eglwys Llangelynin, sydd uwchben y môr, islaw'r ffordd i gyfeiriad Dolgellau, wrth deithio o Donfanau.

Fe fuodd Marian yn darlithio i griw yng Nghaernarfon, a thra i fyny yno, fe fanteisiais ar y cyfle, ymhlith pethau eraill, i dynnu lluniau o gwmpas rhai llefydd hygyrch yn Eryri (doedd dim digon o amser i wneud llawer).

Nant Gwynant


Castell Dolbadarn


Roedd golwg trist iawn ar ardal Dinorwig.

Dyma i chi hen bentref chwarelyddol Deiniolen yn y pellter.


Fe ddaeth plwc o dynnu lluniau pobl, yn eu plith Dr Heather Williams o'r Ganolfan Uwchefrydiau Cymraeg a Cheltaidd yn Aberystwyth. Llongyfarchiadau mawr iddi hi am ennill gwobr M Wynn Thomas.


Pobl oedd canolbwynt fy sylw hefyd wrth iddynt wylio'r 'clip' neu'r diffyg ar yr haul o flaen Canolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth.

Siom oedd y llanw isel iawn yn y Borth. Roeddwn wedi gobeithio, a hithau'n braf, i gael golygfa dda o'r goedwig hynafol, ond erbyn hyn y mae'r tywod wedi cuddio'r rhan fwyaf o'r boncyffion unwaith yn rhagor.Ar adeg gwahanol, roedd effaith golau'r haul ar y grisiau hyn yn hynod o hardd.


A dyma un o drigolion y pentref yn dal draenog y môr yn ei rwyd hir ar y traeth (mae hawl gan drigolion gael trwydded i osod rhwydi am ran o'r flwyddyn).
Wrth gwrs, roedd yn rhaid i mi gael fy nogn misol o awel y mynydd, ac fe fues i am dro cwpwl o weithiau i odre Pumlumon - a does dim amheuaeth bod hi'n "Wyllaidd' iawn yno yr adeg yma o'r flwyddyn.
Rwyf wedi hen ddysgu y dylid wastad cario camera 'sbar' ar unrhyw fath o daith ffotograffig - comisiwn neu llun ar hap. Roeddwn wedi ffansio prynu camera newydd, fel bod gen i ddau gyda sensor maint llawn (prin ydw i byth bellach yn defnyddio'r camerau gyda sensor "crop" - heblaw os oes angen tynnu lluniau â zoom reit hir). Felly gydag enillion y flwyddyn yn llosgi twll yn fy mhoced fe fues i draw am y diwrnod i'r Sioe Ffotograffiaeth yn yr NEC. A do, ymlwybrais adref ar y tren gyda Canon 1Dx dan fy nghesail, a hefyd pentwr o bapur argraffu hyfryd iawn, iawn gan Hahnemuhle.

Un o'r lluniau cyntaf i mi dynnu gyda'r camera newydd oedd hwn, sef ji-binc ym Mwlch Nant yr Arian.A'r rhain o farcutiaid


Mae dipyn o waith dysgu gen i, ac arfer ar sut y mae ansawdd y lluniau yn amrywio rhwng yr hen gamera (5Diii) a'r un newydd. Tydyn nhw ddim yr un fath, ac rwyf eisoes wedi ffendio bod yr hen un yn well ar gyfer golau isel.

Fe fyddai'r un llun o hwn, dyweder (niwl o'r môr yn ymestyn yn gyflym ar hyd llawr gwlad, a Blaenplwyf yn y pellter), wedi bod yn un gwell efo'r hen gamera.Yn ôl fy arfer bellach, dyma gloi efo dau fachlud a dynnwyd ger y traeth yn Clarach,

Diolch am ddarllen
Chwefror - February 2015
13th March 2015 - 0 comments
Oherwydd prysurdeb anarferol a phoblemau cyfrifiadurol, rwyf wedi gorfod gadael llonydd i'r "newyddion misol" arferol ers sbel.

Yn ystod mis Chwefror fe fues i'n tynnu lluniau ar gyfer sawl peth, gan gynnwys rhai i'w gosod ar wefan Cymru Fyw y BBC.

Dyma linc i'r lluniau a ddewiswyd ganddynt i'w harddangos.

Nawr bod y gliniadur wedi'i drwsio, rwy'n gobeithio ail-ddechrau'r pytiau misol o ddiwedd mis Mawrth.

____

My regular monthly updates came to a grinding halt recently due to a combination of broken laptop and being just too busy.

I took quite a few pictures for the BBC Cymru Fyw website during February, and you can find their choice here.

Now that the laptop is repaired (I got it back today!), I hope to re-start my monthly ramblings from the end of March onwards.

Diolch am ddarllen / Thanks for reading.

Iestyn
Etifeddiaeth
17th February 2015 - 0 comments
Maen nhw'n ddyddiau du iawn ar wasanaethau cyhoeddus o bob math, ac yn enwedig ar y gwasanaethau llyfrgelloedd ac amgueddfeydd amrywiol.

Pan oeddwn i'n hogyn ifanc, fe fyddwn yn mynd efo fy mam o dro i dro i Fangor. Roedd o wastad yn ddiwrnod hir, diflas; yn antur anghyfforddus mewn dillad gorau, yno ac yn ôl ar fws Crosville, gyda lot o gicio sodlau a diflastod affwysol rhwng y ddwy siwrnai. Ond weithiau, yn hytrach na chael paned yng nghaffi'r Penguin cyn dychwelyd, fe fyddai mam yn fy llusgo i Amgueddfa Prifysgol Bangor i weld y creiriau. Doedd yr hen gesys arddangos fictoraidd, trwm ddim yn rhyw apelgar iawn, a doedd dim ymgais o gwbl i ddehongli'r cynnwys i blant bach blin, hyd y cofia i, ond roedd gan Mam y ddawn i weu storiau. Fe fyddai bygythiadau hwyrol sŵn traed llygod bach yn y lofft yn y tŷ yn troi'n rasys cyffrous rhwng llwythi llygod hynafol a pharchus; fe fyddai'r ffaith fod tegan wedi'i symud o'i leoliad dan y grisiau yn arwydd bod y tylwyth teg wedi bod yn chwarae efo fo yn ystod y nos; fe fyddai cwt ar y bys yn troi'n gyfle i adrodd hen rigymau ac yn sbardun i greu rhai newydd. Ac fe fyddai ymweld â'r amgueddfa yn gyfle i adrodd storis am ein hanes a hirhoedledd ein tras, a'n dycnwch ni'r Cymry cyffredin yn wyneb anghyfiawnder. Roedd y creiriau'n ddolenni annibynnol, treuliedig ac anghyflawn, a geiriau Mam rywsut yn eu pwytho ynghyd er mwyn fy nghysylltu i â dechreuadau cynharaf dyn ar y ddaear hon. Roedd y profiad yn gwneud i mi deimlo fy mod i'n perthyn i'r bobl ac wedi fy ngwreiddio i'r tir, ac roeddynt yn fy arfogi yn erbyn anghyfiawnderau'r byd.Roedd yr athro hanes a ddysgodd fy mam yn yr 1930au yn athro hanes i mi yn y 1970au!

Yn fy arddegau, fe ddaeth y llyfrgell leol yn bwysig iawn i mi. Roedd prifathro'r ysgol uwchradd wedi cloi'r llyfrgell am ryw reswm. Ni chefais y cyfle 'rioed i fynd i'r llyfrgell ysgol honno pan oeddwn yn ddigon hen i weld ei hangen. Roedd ambell athro (megis yr athro celf, diolch iddo - meddyliwch geisio dysgu hanes celf heb allu dangos esiamplau o waith yr artistiaid y cyfeirid atynt!) wedi creu 'micro-lyfrgell' yn ei ystafell ddosbarth, ond serch ei ymdrech, doedd hynny ddim yn ysgogi rhywun i ddilyn ei drwyn o un pwnc i'r llall nac i fagu'r arfer o ddarllen ac ymchwilio'n annibynnol. Roedd yr athrawes Saesneg yn dod â llyfrau o'i chartref i'w benthyg i ddisgyblion oedd yn dangos diddordeb mewn llenydda.

Gan fod y llyfrgell wedi'i chau, roeddwn i'n teimlo bod benthyg a darllen llyfrau, a darganfod gwybodaeth a mwynhau llenyddiaeth yn rhyw fath o weithred beryglus, tanseiliol i awdurdod. Yna darganfyddais y llyfrgell leol i lawr yn y dre, a bûm yn ymwelydd cyson am rai blynyddoedd. Ond ffuglen oedd yno'n bennaf, a llyfrau ffeithiol oedd wir yn mynd â'm bryd, ac roedd yn rhaid archebu'r rheini, a disgwyl, a disgwyl, weithiau am wythnosau iddynt gyrraedd. Erbyn hynny, roedd egin dân y diddordeb yn aml wedi diffodd. Ond rwy'n fythol ddiolchgar i lyfrgell fach Biwmares am fod mod glên efo mi, ac am fy helpu i ddiwallu'r awydd i ddysgu am bopeth o hanes y Rhufeiniaid ym Môn, i sut i fynd yn newyddiadurwr (gorfod dysgu llaw-fer, yn anffodus, ond stori arall yw honno), i sut i drwsio injan BSA Bantam.

Rywsut, ar yr eiliad olaf posib, fe benderfynais fy mod am fynd yn llyfrgellydd. Ac ar y siwrnai addysgol honno o adael ysgol i fynd i weithio i'r Llyfrgell Genedlaethol, fe ddeuthum ar draws darlithydd ifanc o Brifysgol Abertawe, a ddaeth i Aber i roi cyfres o ddarlithoedd ar hanes Cymru. Dr John Davies oedd y dyn hwnnw, ac fe gyflwynodd ei hun ar ddechrau ei ddarlith gyntaf (yn Saesneg) gan ddatgan 'sylwch fy mod yn gwisgo tei coch. Mae arwyddocâd i hynny'. Y cof sydd gen i yw ei fod yn defnyddio arddull darlithio fy hen athro hanes o ddyddiau ysgol, sef 'saethu ffeithiau' atom, fel pe baent yn fwledi o 'Tommy gun".

Rhyfeddais wedyn, flynyddoedd yn ddiweddarach ei glywed yn traethu yn hamddenol ac i bwrpas, ac mewn ffordd afaelgar, heb arlliw o geisio profi dim, na lladd brwdfrydedd ei gynulleidfa efo'r tanio diddiwedd cyflym. Flynyddoedd wedyn, a finnau'n gorfod mynd i Abertawe (neu Gaerdydd?) i arwyddo copiau o Wales of one hundred years ago - (llyfr gan yr Athro Paul O'Leary a finnau), pwy oedd yno i roi 'darlith' neu sgwrs adeg y lansiad ond John Davies. Roeddwn i'n poeni i'r byw na fyddai'n cymeradwyo'r llyfr, oedd wedi'i baratoi ar gyfer pobl gyffredin, nid ysgolheigion pennaf y wlad; ond roedd yn hynod ffeind a charedig, er nad oedd, fe dybiwn, yn gweld rhyw werth mawr ynddo!


Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Fe welais ef ganwaith wedyn yn darllen yn y Llyfrgell Genedlaethol, ac roedd fel arfer yn fy nghyfarch gyda gwên fach a nod o'i ben, er nad wy'n credu ei fod yn cofio pwy oeddwn. Chawson ni erioed y sgyrsiau yna roeddwn yn ddistaw bach yn dyheu i'w cael am ambell bwnc, neu am ryw berl neu'i gilydd roeddwn wedi ddarganod ar hap yn y casgliadau ac y tybiwn y byddai ganddo ddiddordeb ynddynt. Dyna felltith y swildod, neu'r diffyg hyder, sydd yn aml fel mantell anweladwy o'm cwmpas.

Yn ei lyfr Hanes Cymru, fe lwyddodd John Davies i aildanio diddordeb yn ein hanes a'n gwlad. Yn yr un modd ag yr oedd Mam yn llwyddo i ddod â chreiriau'r amgueddfa'n fyw i fachgen bach drwy adrodd hanesion o'u cwmpas, fe lwyddodd ef i adrodd stori lawer mwy ar raddfa epig; fe bwythodd y darnau ynghyd, a dod â'r gyfan yn fyw ac yn berthnasol i ni fel cenedl. Fe roddodd ein bodolaeth mewn cyd-destun, ac wrth wneud hynny, ein dyrchafu a chadarnhau ein hawl i fod.

Mae amgueddfeydd a llyfrgelloedd wedi newid yn llwyr ers fy nyddiau ysgol i. Maen nhw'n hygyrch ac yn olau a'r gorau ohonynt yn gallu ysbrydoli a'n haddysgu mewn ffordd adloniannol. Mae rhai yn dadlau bod popeth sydd ei angen ar gael i ni ar amrantiad ar y we, ac yn wir y mae llyfrgelloedd ers blynyddoedd yn cynnig mynediad rhad i'r perwyl hwnnw. A heb y mynediad hwnnw, sut y mae disgwyl i blant a phobl ifanc o gefndiroedd tlawd gael mynediad at ffynonellau print neu rithiol a allai ateb eu cwestiynau, neu ehangu eu gorwelion?

Roedd y prifathro yn ffôl i gau'r llyfrgell ac amddifadu'r plant dan ei ofal o'r siawns i ddarganfod y byd a hwy eu hunain. Yn yr un modd y mae'r cynghorau sy'n atal y gwasanaethau llyfrgell ac amgueddfeydd yn bygwth codi gris cyntaf yr ysgol y tu hwnt i gyrraedd y rhai sydd fwyaf angen yr hwb yna i ymestyn yn uwch.

Roedd John Davies yn ddyn llyfrau, yn amsugno a chofio pob gair a ddarllenai, ac wrth gofio amdano a'i gyfraniad amhrisiadwy, da fyddai atgoffa ein cynghorau a'n Llywodraeth werth ein system lyfrgelloedd ac amgueddfeydd, i lawr o'r Llyfrgell Genedlaethol i gangen Biwmares, o'r Amgueddfa Genedlaethol i lawr i'r gwasanaeth sirol.

Mawr yw ein colled fel cenedl, a chydymdeimlwn â theulu John Davies ar adeg mor drist.Cofio 50 mlynedd ers protest Cymdeithas yr Iaith (yr oedd John Davies yn un o'r sefydlwyr) - protest Pont Trefechan


Capel Bwlchllan, Ceredigion.
Y flwyddyn gron - pics of the year
02nd January 2015 - 0 comments


Roedd 2014 yn flwyddyn o afael ynddi i gwblhau camau allweddol ar brosiect tynnu lluniau/ymchwil sydd wedi bod ar y gweill ers tua dwy flynedd nawr. Rwy'n mawr obeithio y bydd ffrwyth yr holl ymdrech i'w gael ar ffurf llyfr cyn diwedd y flwyddyn hon.

Yn hytrach na'r llith misol arferol, rwyf wedi gosod detholiad o luniau'r flwyddyn mewn albwm ar fy llif flickr. Cliciwch ar y cyswllt hwn i fynd atynt (mae nhw mewn trefn dyddiad) a chlicio trwodd nes cyrraedd 23 Rhagfyr 2013! - mae rheswm gen i am fynd yn ôl at y dyddiad hwnnw, oherwydd dyna'r llun a gefais fel 'sblash' mawr ar flaen y Daily Telegraph. Y defnydd mwya o lun gen i rioed.

2014 was very much a period of buckling down to complete key parts of a long-term photo project dear to my heart. Hopefully all the picture taking/research will bear fruit in the form of a book, due out by the end of this year. There's still a lot to do though!

Rather than list what I did with a camera during December, I've put a few pictures in chronological order in a flickr album. If you'd like to browse my own favourites of the year, then just follow this link, and then click through until you reach December 23rd 2013! I've gone back to that day because it has special significance for me - the picture appeared as a big front page splash in the Daily Telegraph, and proved to be a slight turning point in my photo-life.
November 2014
26th November 2014 - 0 comments
There were lots of very busy people locally this month and last, collecting items and preparing an exhibition, two books and a play on the theme of remembrance and reflection on the First World War.The travelling exhibition and the drama were very well attended, and the Welsh press and TV covered the project very well.

Mr Gwynfor Hughes launching the project. Letters from his father (William Hughes) from the French trenches, to T Ifor Rees in Venezuela, feature in one of the books.


The play - "Cofia'n Gwlad" (Remember our Country) by Euros Lewis, featuring local actors.

Rhian Evans (the mother) and Geraint Jenkins (the son)


Carys Mai playing the maid, Mati.


Huw Emlyn in the pulpit at Penllwyn chapel.


Sunshine on the Aberystwyth war memorial on Remembrance Sunday.


As I'd documented some of the searches and community response to the disappearance of April Jones, with some pictures published in 'Pink Ribbons for April'), I felt it necessary to record the latest development, the destruction of the house rented by her murderer, Mark Bridger. The Welsh Government had purchased the property with a view to having it demolished - a move which has been lauded in the locality.

Preparing to demolish the gable, with the chimney lining protruding above the old stonework.


April's family pause for the press after watching the demolition.


Although the month was tainted with sadness, there were some lighter moments. Returning from a very fine birthday supper at the Ffarmers in Llanfihangel-y-Creuddyn, this is the colourful view of Aberystwyth pier which greeted us as we visited the town.And previous to that, a very cold evening at Ynyslas watching the fireworks at Aberdyfi light up the estuary.


A book I'd been working on (very hard!) has reached the shops. Food for Four Seasons by Gareth Richards (Gwasg Gomer). There are quite a few of my pictures in the book, from the covers and portraits, to very fiddly macro images of food. Other pictures are by the book's consultant, Hazel Thomas, who worked with Gareth over a period of time, documenting the recipies as they developed. Rebecca Ingleby-Davies produced the fine book designFor such close work I often use a combination of LED lights (380 LEDs in each light x 3 units), 2 flashes with diffusers, and a very handy instrument - the "Ice Light" - which looks a little like a "light sabre"! The portrait of Carys Mai (above) is lit with one.

I try to end these little pieces with a sunset, and luckily there was a fantastic one on the 25th. I managed to get this subtle picture of Aberystwyth pier, but narrowly missed the massive flaming sky.

Tachwedd 2014
26th November 2014 - 0 comments
Canrif wedi dechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf, yng ngogledd Ceredigion, fe ddaeth rhai capeli at ei gilydd i gofio a myfyrio am ryfel, a'r Rhyfel Mawr.

Bu gweithgaredd sylweddol i gasglu atgofion a gwybodaeth am effaith y rhyfel ar yr ardal, paratowyd arddangosfa sylweddol, cyhoeddwyd dwy gyfrol ddiddorol, a chreuwyd a pherfformiwyd drama mewn capeli'r fro ar sail rhai o'r atgofion a gasglwyd.Cafwyd sylw yn y wasg Gymraeg ac ar y teledu, a does dim amheuaeth na fu'r prosiect yn un gwerth chweil, gan godi ymwybyddiaeth o effaith ddieflig pell-gyrhaeddol rhyfeloedd.

Mr Gwynfor Hughes yn agor yr arddangosfa. Mae gohebiaeth ei dad (William Hughes) o'r ffosydd yn Ffrainc at T Ifor Rees yn Venezuela, yn un o'r llyfrau a gyhoeddwyd.


Y ddrama - "Cofia'n Gwlad" gan Euros Lewis gydag actorion amatur lleol.

Rhian Evans (y fam) a Geraint Jenkins (y mab)


Carys Mai yn chwarae un o'r prif rannau (Mati).


Huw Emlyn yn y pwlpud


Haul ar y gofeb ryfel yn Aberystwyth ar Sul y Cofio.


Gan fy mod wedi cofnodi dipyn yn ymwneud â hanes y ferch fach April Jones (ymddangosodd nifer o luniau yn y llyfr 'Pink Ribbons for April'), roeddwn yn teimlo rheidrwydd i gofnodi y cam diweddaraf, sef dymchwel tŷ y llofrudd Mark Bridger. Roedd Llywodraeth Cymru wedi prynu'r tŷ er mwyn ei ddymchwel, cam sy'n cael ei gymeradwyo yn lleol.

Peiriant yn paratoi i ddymchwel talcen y tŷ, gyda leinin y lle tân yn ymwthio allan lle bu'r corn simdde.


Teulu April ar sefyll ar gyfer y wasg, wedi iddynt wylio'r tŷ yn cael ei ddymchwel.


Serch bod y mis ar y cyfan yn un trist a sobreiddiol, roedd digon i fod yn ddiolchgar amdano hefyd. Yn wir rwy'n "dathlu" pen-blwydd ym mis Tachwedd! Wedi gwledda yn y Ffarmers yn Llanfihangel-y-Creuddyn, fe aethom am dro i'r dre, a dyma'r olygfa o'r pier ar y noson fwyn a chlir honno.A chyn hynny, roedd trip bach yn yr oerfel i Ynyslas yn un reit liwgar.
Noson tân gwyllt Aberdyfi, wedi'i dynnu o Ynyslas ar lanw uchel iawn.


Fe gyhoeddwyd y llyfr y bum yn gwneud cwpwl o wythnosau o waith ar ei gyfer, sef Prydau Pedwar Tymor gan Gareth Richards (Gwasg Gomer). Mae nifer o luniau gen i yn y llyfr, gan gynnwys y cloriau. Rhai o'r lluniau macro o gynhwysion roddodd y pleser a'r sialens fwyaf i mi. Mae angen llawer o olau ar waith agos, ac roedd y gegin acw fel stiwdio deledu am ddyddiau di-ri! Roedd rhai lluniau o bethau reit fach weithiau'n cymryd hyd at awr yr un i'w cael yn ddigon da i'm mhlesio (roeddwn i'n tynnu pedwar llun gwahanol o bron popeth). Nid fi biau'r clod am y lluniau i gyd; fe fuodd Hazel Thomas, ymgynghorydd ar y llyfr, yn cydweithio efo Gareth dros gyfnod, gan gofnodi'r gwaith o greu'r prydau wrth iddo fynd rhagddo. Rebecca Ingleby-Davies sydd biau'r dyluniad hardd.Ar gyfer lluniau agos megis y rhai sydd yn y llyfr, ac yn aml ar gyfer portreadau o unigolion, rwy'n defnyddio cyfuniadau o oleuadau LED (380 LED ym mhob golau x 3 golau), 2 uned fflach gydag ambarel neu ffilter, a theclyn hynod a elwir yn "Ice Light" - mae'n debyg i "light sabre"! Mae'r portread o Carys Mai (uchod" wedi'u oleuo gydag un.

Mae'n arferiad cloi'r llith gyda machlud, ac yn wir fe gafwyd un hyfryd ar y 25ain. Fe gyrhaeddais y prom yn Aberystwyth jest mewn pryd i gael hwn, er i mi golli fy nghyfle i gipio llun o'r awyr gyfan yn fflamgoch.

Hydref 14 October
31st October 2014 - 0 comments
Wel, mae'n ymddangos fy mod i wedi llwyddo i wneud y nesa peth i ddim o ran tynnu lluniau y mis hwn!

Cefais un sesiwn olaf i helpu efo llyfr coginio, sesiwn olaf o dynnu lluniau eitemau celf y diweddar Mary Hughes, a chwpwl o ymweliadau ag Aberystwyth i ddal y stormydd diweddar (Gonzalo ac un cynt). O, a sesiwn deuddydd yn tynnu lluniau peth o "Daith y Teifi" - gŵyl ar gyfer clybiau ceufadau prifysgolion yn bennaf.

_______

I've obviously been busy doing nothing as regards getting out and about with the camera this month!

I had one final session helping to prepare a cookery book, a final session recording the work of the late Mary Hughes, a couple of days of storm-chasing pre and post Gonzalo, and a couple of days photographing Teifi Tour 2014. The 'Tour" is a get-together mainly for university kayaking clubs from aound the UK, but there were also other clubs there, and some very young and very talented white-water kayakers. The logistics were all down to Llandysul Paddlers.

Afalau hydrefol yn Llannefydd
Autumn apples in north Wales. I love the Chinese dragon on the one in the foreground.


Gwlith yn yr ardd gefn
Dew, dew, what a sunny damp morning in the back garden


Tomatos aeddfed i'w coginio
A cookery lesson.


Storm - tamaid i aros pryd
The storm the world ignored


Gonzalo yn yr oriau mân. Defnyddiwyd fy lluniau a fideo Gonzalo o leia 12 gwaith gan safleoedd/papurau newyddion.
The storm the world didn't forget, despite the fact that the previous storm was worse. Gonzalo hits Aberystwyth in the early hours.


Gonzalo yn herio'r Borth, ond Borth yn ennill.
Gonzalo attacks Borth, but Borth wins thanks to the artificial reefs.


Eisteddfa Gurig rhwng cawodydd enbyd o gesair.
Can't see where I'm going because of violent hailstorms at Eisteddfa Gurig


Taith y Teifi - Teifi Tour
Cafodd lluniau yr ŵyl hon dros 57 mil o hits ar y we - Over 57K hits to my kayaking pictures over a couple of days.


Ac ychydig o luniau gen i sydd wedi cyrraedd print neu wefannau newyddion ac ati. Sylwer ar y llun braf o Caryl Lewis a'i theulu yn darllen ei chyfrol newydd, ac ar gefn y gyfrol, llun ohonynt yn darllen y gyfrol...!

A few uses I found of some of my pictures.

Diolch am ddarllen

Iestyn
September 2014
06th October 2014 - 0 comments
[Cymraeg - cliciwch yma]
Great news for me; we had a very dry September, allowing me to take a few extra snaps without yet getting soaked to the skin. It also meant an extended blackberry season. My favourite fruit, the taste of which zooms me back to the happiest times of my childhood in an instant.

This is the time of year for the Harvest Festival, and indeed I had a fruitful time photographing all manner of foodstuffs for a cookery book, which should see the light of day before Christmas.

I didn't grow any of the ingredients myself, but foraged amongst the shelves of the local supermarkets, a number of local shops, and the Farmer's Market.

If you're into the zodiac, most of the month came under the banner of Virgo. I photographed some art and craft pieces for friends. Here are a couple of examples, by the late Mary Hughes, including a panel from a fantastic piece comprising all the signs of the zodiac, and also a black cat which she made while an art student near the turn of the last century.

One advantage of the ever shortening day is that one doesn't have to get up too early to catch the dawn and dusk light. Also there's the beautiful harvest moon, if we're lucky.

This picture struck a chord with many, and a handful of prints have been sold almost immediately. Please get in touch if you fancy a print - they'd make a lovely Christmas present. My prices vary according to size, type of paper and so forth, but they're always very reasonable.

Sunset over Cardigan Bay, viewed from Clarach.


The prints I made have all been on beautiful German fibre paper, output on my new all singing Canon Pixma Pro1 printer.I had a lovely day closing the file on a job for another author, and with a little patience managed to get what was needed at Abbeycwmhir in Powys. Probably the largest and most remote of the Welsh Cistercian abbeys.While on the way make a cover picture of an author I screeched to a halt at the sight of this very unnerving, spooky lady! It was part of a village scarecrow competition, right on the side of the main road, where it was more likely to scare drivers than crows.It wasn't scarecrows on the A487 coming into Aberystwyth, but pickets outside the National Library that were the subject of another 'shoot'. I put-off a day's work and spent a few hours photographing the first strike by staff aimed against the Library. It involved all the Library unions, and was all about pay, or lack of. I felt that it was important to record the strike, and the march down to the town centre as it was somehow a pivotal event in the history of the institution.As I was fired-up wanting to make the most of the unseasonal weather to complete part of a book I'm preparing, rather than go on holiday to Italy as hoped, we decided to press on with the book, and ended up having a three day busman's break in Newcastle Emlyn.

There was plenty to see and do as we "followed our noses" along the back-roads.

Too late, much too late!


A couple of places we had intended to visit and photograph were closed when we arrived (private parties), but Ceredigion is a lovely place to explore, and so it was that we discovered other places of interest of which we knew little or nothing, until we chanced upon them.

Rock Mill, near Capel Dewi, the last working woolen mill in Wales to be powered by a waterwheel.The Jên Jones antique quilt centre near Llandysul. She also has a quilt centre / gallery in Lampeter, which is probably easier for most people to reach.

There were no coracles on the river at Cenarth, but the old mill (though it could do with a lot of loving attention), looked quite picturesque.By the time we had meandered our way to Cardigan, we chanced upon this ginger cat in a back lane.But this ginge wasn't napping at Nant-y-moch on the lower slopes of Pumlumon.I'd promised myself that we'd walk some of the forest paths at Hafod Uchtryd, an old estate between Cwmystwyth a Pont-rhyd-y-groes, and I especially wanted to see the 'underground' waterfall.

The newly restored Arch, on the road from Devil's Bridge to Cwmystwyth.Marian took the afternoon off and we had a lovely time getting lost and then finding our way on a very warm day in the woods. Eventually we reached the 'cave'… Worth it?!As you might imagine, with all the travelling I do trying to make pictures for various volumes, my car was getting to a point where it needed a bit of TLC. I thought it wise to have a look for another car and went around the local garages. It was on the forecourt of Cawdor Cars that I chanced upon this little creature (Ennomos fuscantaria). Unfortunately this is the only thing I brought home from my automobile foray, as I decided to lavish a little care upon my VW, rather than make a big and expensive change.Despite the fine weather, I didn't bother with the "Aber sunsets" - as I think I have enough of them, and now everyboby's out on the prom, encouraged by the University, trying to get a posed silhouette against the sun / pier shot. This year I've much preferred the quiet, lonely, Clarach sunsets to their Aberystwyth counterparts!

I did get to Tanybwlch one afternoon, and took a quick snap of this lobster fishing boat returning to harbour. It must have struck a chord, as it's had a good response on some social media.I suppose that I'd better sign off with a dusk shot, as it has, after all, been a month of fantastic sunsets.

Here are two Clarach sunsets taken from the same spot, within about a minute or two of each other. What a difference a tiny amount of time can make in a Cardigan Bay sunset.And my favourite (taken before the one above), looking towards the south of Ceredigion and Pembrokeshire!Thanks for reading this far.

Iestyn
Mis Medi
06th October 2014 - 0 comments
For an English version, click here]
Cafwyd y mis Medi sychaf ers cyn cof, a oedd yn newyddion ardderchog i mi, gan bod y cyfnod tynnu lluniau heb wlychu'n wlyb domen wedi'i ymestyn rhywfaint.

Fe ddaeth lliwiau'r hydref i'r coed a'r gwrychoedd yn gyflym iawn, serch y tywydd braf, ac roedd gwledd o fwyar duon ar gael drwy gydol y mis.

Dyma'r amser traddodiadol i bobl cefn gwlad ddod at'i gilydd i ddiolch am lawnder y cynhaeaf. Yn wir i chi, fe gefais innau gynhaeaf da o bob math o fwydydd diddorol, nid o'r caeau agos mae'n wir, ond o'r archfarchnadoedd lleol, a lle oedd hynny'n bosib, o siopau teuluol y dref, ac o'r farchand ffermwyr. Y rheswm dros y cynhaeaf hwn oedd fy mod yn tynnu lluniau ar gyfer llyfr coginio a fydd allan, gobeithio, erbyn y Nadolig.

Os ydych yn coelio yn y pethau hyn, dyma gyfnod arwydd 'Virgo' hefyd, a bum yn tynnu lluniau gweithiau celf a chrefft i gyfeillion o'r pentref.

Dyma esiamplau o waith cywrain y diweddar Mary Hughes, gan gynnwys un panel o'i champwaith brodwaith o holl symbolau'r zodiac.A chath ddu, o'r cyfnod pan oedd hi'n astudio mewn coleg celf, ym mlynyddoedd cynnar y ganrif ddiwethaf.Un o fanteision yr hydref yw nad oes raid codi'n ofnadwy o gynnar i ddal y wawr, nac ychwaith aros i fyny'n rhy hwyr i ddal y machlud, ac wrth gwrs, fe ddaw cyfle i weld y 'supermoon' - neu i ni - y lleuad fedi.

Dyma lun sydd wedi gafael, a dyrnaid o brintiau eisoes wedi'u gwerthu! Cysylltwch os hoffech brint - mae fy mhrisiau yn rhesymol, ac fe wna anrheg Nadolig gwych a gwahanol :-)

Machlud dros Fae Ceredigion, o Glarach.


Mae'r printiau sydd wedi mynd i gartrefi newydd wedi'u creu ar argraffydd newydd sydd gen i, sef Canon Pixma Pro1. Printiwyd ar papur ffibr almeinig (drud!!), a wir i chi, mae'r canlyniadau wedi fy mhlesio i a sawl un arall, yn fawr iawn.


Cafwyd diwrnod bendigedig i gau pen y mwdwl ar brosiect i awdur arall, ac o fod yn amyneddgar wrth aros i'r haul ymddangos rhwng y cymylau, cafwyd lluniau go lew o Abaty Cwmhir yn Sir Drefaldwyn, oedd ar un adeg y mwyaf, a siwr o fod y mwyaf diarffordd o'r abatai Sistersiaidd yng Nghymru.Wrth fynd i dynnu llun awdures ar gyfer clawr llyfr newydd ganddi, fe losgais gwerth wythnos o 'tread' oddi-ar fy nheiars pan welais hwn ar ymyl y ffordd. Rhywbeth ddigon diniwed yn y bôn, sef rhan o gystadleuaeth bwgan brain, ond eto roedd rhywbeth mor drawiadol ac anghynnes am y bwgan hwn, reit ar fin y ffordd!Nid bwganod brain oedd ger yr A487 ar Rhiw Penglais a hefyd Ffordd Llanbadarn, yn Aberystwyth, ond rhai o fy hen gyfeillion o'r Llyfrgell Genedlaethol yn picedu'r sefydliad i geisio cael gwell cyflog. Fe wnes i ohirio diwrnod o waith er mwyn tynnu lluniau'r streic a'r orymdaith i lawr i'r dre.Roedd y streic gyntaf hon yn erbyn y Llyfrgell Genedlaethol, gan yr holl undebau sydd yno, yn achlysur oedd angen ei gofnodi ar gyfer cadw hanes y sefydliad.

Oherwydd fy mod ar dân eisiau gorffen tynnu lluniau ar gyfer cyfrol sydd gen i ar y gweill, yn lle mynd am ein gwyliau i'r Eidal, fe aeth Marian a finnau i lawr i waelod y sir, a thros y ffin i Gastellnewydd Emlyn am dridiau! Dyma wyliau gyrrwr bws, fel petai, ac fe welson lot o ryfeddodau wrth yrru o gwmpas ffyrdd y wlad ar ein pererindod.

Rhy hwyr i ni - rhy hwyr o lawer!Yn anffodus roedd dau o'r llefydd oedd ar ein 'itinerary' wedi cau yn ddi-rybudd ar y adeg aethon ni yno i ymweld.

Ond roedd digon i wneud ac i'w weld - mae Ceredigion yn frith o atyniadau a chilfachau difyr.

Dyma i chi Melin y Graig - Rock Mill, ger Capel Dewi, y felin wlan olaf yng Nghymru sy'n gweithio gyda rhod dŵr.A chanolfan gwiltiau hanesyddol Jên Jones ger Llanybydder. Mae ganddi hi ganolfan ac orielau arddangos yn Llanbed hefyd, sydd efallai yn fwy hygyrch i rai.

Welson ni neb mewn cwrwgl ar yr afon ger Cenarth. A dweud y gwir, rwyf wedi bod yno sawl gwaith, ond heb eto weld cwch ar yr afon. Ond mae'r hen felin, sydd wir angen dipyn go lew o waith adnewyddu... yn edrych yn reit hardd.


Erbyn cyrraedd Aberteifi, fe welson ni'r creadur hwn, hen gath goch fawr, yn cysgu llwynog ar gadair mewn stryd gefn.


Nid gysgu oedd y gochan hon, rhai dyddiau'n ddiweddarach, wrth i ni fynd am dro heibio Nant-y-moch, ar odre Pumlumon.Roeddwn wedi addo i mi fy hun y byddwn yn cerdded rai o lwybrau'r Hafod Uchtryd, hen ystad sydd rhwng Cwmystwyth a Phont-rhyd-y-groes, yn arbennig felly i weld y rhaeadr 'tanddaearol'.

Bwa hanesyddol Cwmystwyth wedi'r gwaith adfer diweddar iawn.Fe gymerodd Marian brynhawn ychwanegol o wyliau, a chawsom amser hyfryd mewn gwres llethol (a hithau'n fis Medi!) yn mynd ar goll, wedyn yn ffendio'n ffordd a dringo ar hyd llwybr reit anodd uwchben yr afon, nes cyrraedd hwn...Fel y gallwch ddychmygu, gyda'r holl drampio a dreifio rwyf yn ei wneud er mwyn casglu lluniau ar gyfer amryw gyfrolau, mae angen ychydig o 'TLC' ar y car o dro i dro. Er mor ffyddlon yw'r hen FiDyb, roedd angen gwaith arno, ac roedd arnaf chwant newid. Wrth ddychwelyd o brofi car arall, fe sylwais ar y creadur hwn o flaen gweithdy Ceir Cawdor. Yn anffodus i'r garej, yr unig beth aethum adre efo mi oedd y gwyfyn bach melyn (Ennomos fuscantaria), oherwydd fe benderfynais gadw'r hen gar ffyddlon am dymor arall!Er y tywydd bendigedig, ni fentrais i Aberystwyth i gael llun o'r machludoedd hyfryd, ond fe gefais y shot syml, ffwrdd-â-hi yma o bysgotwr cimychiaid yn dychwelyd adref. - llun sydd wedi cael dipyn bach o sylw ar y gwefannau cymdeithasol.Ond rhaid dweud ffarwel gyda machlud, onid oes?!

Wele dau lun o'r un machlud, o fewn munudau i'w gilydd, a dynnwyd o draeth Clarach.A'r un gorau (a dynnwyd cyn y llall) - yr arfordir i lawr i waelod y sir ac i Sir Benfro.Diolch am ddarllen

Iestyn
Printiau - prints
27th September 2014 - 0 comments
[English follows below]
Mae gen i argraffydd newydd!

Mae'n horwth mawr sy'n gallu argraffu hyd at faint "A3+", gan ddefnyddio 12 inc gwahanol.

Hyd at ddoe, dim ond wedi'i "dreialu" oeddwn i, ond nawr y mae wedi cynhyrchu dyrnaid o brintiau ar gyfer ocsiwn codi arian.

Mae'r safon yn fendgedig.

Felly os byddwch eisiau print arddangos (ar bapur) o hyn ymlaen, fe fyddaf, gobeithio, yn gallu'ch cyflenwi yn fuan ac i safon ardderchog. Cysylltwch - dim ymrwmiad!


Machlud - Clarach - Sunset

I've now got a top-notch printer, which can deliver exhibition quality prints to "A3+" size, using a 12 ink system.

Up until yesterday, I'd been so busy with the camera, that I hadn't had a chance to use the machine in earnest. I'd calibrated everything and made minor adjustments, test prints and so forth, but yesterday I produced a few for an auction to raise money for a good cause.

They're stunning!

So, if you'd like a print (on paper), I can hopefully deliver excellent quality much more quickly than before. Contact me - no obligation!

Thanks for reading

Iestyn
Gwobr Golwg
15th September 2014 - 0 comments
[English follows below]

Roedd yn syndod go iawn i mi glywed nos Sul, bod un o fy lluniau wedi dod i'r brig mewn pleidlais am 'lun newyddion gorau'r flwyddyn' gan y cylchgrawn Golwg.

Hoffwn ddiolch i Golwg a Golwg360 am drefnu'r gystadleuaeth, sydd â'r bwriad i godi ymwybyddiaeth o ffotograffiaeth newyddiadurol gyfoes yn y cyd-destun Cymreig. A diolch yn fawr iawn wrth gwrs i bawb a bleidleisiodd dros y llun "Cantre'r Gwaelod" - sef llun o'r goedwig o'r Oes Efydd, ger y Borth yng Ngheredigion, a ddadorchuddiwyd gan y ddrycin. Fe dynnais y llun mewn 'hoe' rhwng y stormydd eithafol a gawsom, fel roedd yr haul yn machlud dros y gorwel, gan roi lliw coch hyfryd i'r boncyffion oedd heb weld golau dydd, efallai ers canrifoedd.Tra oeddwn i wrthi, roedd dau ffotograffydd tirlun uchel iawn eu parch yno, wrthi'n ddyfal yn tynnu lluniau o'r un olygfa. Ymhen dim fe ddaeth y stormydd yn eu hôl, a'r llanw yn chwithig, ac roedd hi'n sbel cyn y gallai neb dynnu rhagor o luniau tebyg. Felly 'gap' cul iawn iawn o amser oedd gan y ddau arall a finnau i gael y lluniau hyn. Ymhen awr neu ddwy, roedd yr olygfa wedi hen fynd. Felly yn y llun hwn, fe welwch chi'r boncyffion bron yn syth wedi iddyn nhw ddod i'r golwg. Mae nhw'n dal yno i'w gweld (gwnewch yr ymdrech i fynd yno ar adeg o lanw isel iawn), ond dyma ennyd eu datguddio, fel petai, wedi'i ddal ar gamera.

Llongyfarchiadau i'r holl ffotograffwyr a oedd ar y rhestr fer, a diolch i Golwg am gyhoeddi ein lluniau.
___

Many thanks to the Welsh news weekly Golwg and the news website Golwg360 for their 'news photo of the year' people's choice competition.

I was surprised and grateful to learn that my picture of the sunken forest at Borth, Ceredigion, won with some 38% of the vote.

Well done to all the shortlisted photographers, and thanks to everyone who took the trouble to vote for the pictures. It's good to know that readers appreciate the effort made by photographers to capture contemporary life and events, and the efforts of the Welsh press to publish them.

Diolch yn fawr

Iestyn
August '14
28th August 2014 - 0 comments


August is a month of Welsh language cultural indulgence, i.e. it's National Eisteddfod time. This year Carmarthenshire was the host, and the 'Maes' stood in a beautiful coastal spot near Llanelli.

We and other family members decamped to St Clears for the week, making forays to the Eisteddfod on several days.

We stayed here - and had a lovely time at Bryncaerau cottage

I hadn't realised prior to exploring the village that St Clears was so important during the Rebecca Riots.From there it's an easy drive to visit beautiful estuaries, Laugharne,
Llansteffan
Pendine
Llanmiloeand the edge of Pembrokeshire and Narberth's quaint shops are not too far.


A very sad reminder of the dangers of the road, near Llanddowror.


The Hywel Dda centre at Whitland
Of course, the Eisteddfod was not too far away either. I didn't spend as much time as I'd planned there, and so tried to make good by concentrating on taking pictures which I liked, or which might come in handy for sales to magazines and so forth. But as with any eisteddfod, the real priority is stopping to greet old friends.


Dr Huw Owen launching his bilingual history of the Gwendraeth Valley.


From little acorns, oak trees grow.


Lleucu Roberts - winner of not one, but two major prose competitions.


On their sunny, dusty way to the Bryn Fôn gig


Honky Tonk girls!

I do a little regular work for Barddas magazine, which is a Welsh publication dedicated to poetry.


Here's Guto a Lisa Dafydd bringing sunny smiles to the Barddas stand; and they have plenty to smile about, as Guto became one of the youngest winners of the Crown, one of the most prestigious literary competitions.

Where o where did the following weeks disappear? There was a storm in Aberystwyth. Storms are irresistible


Kids, eh!


Poor old shelter gets it again.

Then I spend too long photographing for a tasty book, which should be out for the Christmas market. Mmm, here's a juicy pic.I'll never learn my lesson regarding upgrading software. I pressed "upgrade" on Photoshop, and I still can't get the new version to work with a few tricks and plug-ins I used to have on tap. Days go by wasted due to poor internet connections and general computer related hiccups.

Prior to the Eisteddfod I announced a 'raffle' of sorts for my Twitter followers, and the name that came out of the ether, winning a panoramic print of the submerged forest at Borth is Geraint Morgan of Cardiff.

The print has been made on gorgeous rag paper, and will be winding its way to Geraint very soon.More of the same is planned for the next few weeks - finishing off (hopefully) projects for authors and publishers, in the meantime I have and am still stuck in the house due to a painful foot (plantar fasciitis). According to "the web" it's something that afflicts long distance runners. That's the thanks I get for going the extra mile for my clients!

Thanks for reading

Iestyn
Awst 14
28th August 2014 - 0 comments


Yr un peth sy'n amlwg i mi wrth geisio cofio yr hyn a aeth heibio yn ystod mis Awst, yw'r gwyliau bach yn ardal San Clêr gydag ymweliadau â'r Eisteddfod Genedlaethol.

Os ydych fel fi yn gweld lluniau stoc ym mhobman o'ch cwmpas, ac yn ceisio tynnu lluniau a fydd o ddiddordeb i'r wasg Gymreig, nid yw gwyliau byth yn wyliau yn yr ystyr arferol. Cyfle i dynnu hyd yn oed mwy o luniau yw "gwyliau", heb sôn am eisteddfod, sy'n llawn cyfleuon i'r un sydd a llygaid i weld.

Lleoliad da oedd San Clêr. Dyma lle fuon ni'n aros, yn Ysgubor Blaencaerau efo eraill o'r teulu.

Wyddwn i ddim nes cyrraedd bod San Clêr yn enwog am derfysg Beca!Oddi yno, hawdd yw cyrraedd aberoedd hardd, ymweld â Thalacharn,
a Llansteffan
neu Phen Tywyn
a Llanmiloeac i gyrraedd cwr Sir Benfro.

Arberth

A gweld tristwch ar ymyl y ffordd ger Llanddowror


Gardd Hywel Dda yn Hendy-gwyn
A diolch i'r ffyrdd da, doedd yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli ddim yn bell ychwaith.

Dim ond am ddau ddiwrnod y bues i ar y Maes yn Llanelli, yn hytrach na'r tri neu bedwar disgwyliedig. Felly roedd rhaid ceisio gwneud y gorau o gyfleuon fel roedden nhw'n ymddangos, rhwng cwrdd â hen ffrindiau a chloncan.


Huw Owen gyda'i deulu yn lansio ei gyfrol ddiweddaraf ar hanes Cwm Gwendraeth.


Coed deri eisteddfodol


Lleucu Roberts - enillydd y Fedal Ryddiaith a Gwobr Daniel Owen.


Ar y ffordd i gyngerdd Bryn Fôn


Merched Honky Tonk!

Ond y peth cyntaf ar fy meddwl oedd cael gafael mewn copi o DVD Gig Olaf Edward H, a hynny er mwyn gweld y clawr!

Yr ail beth ar fy meddwl oedd cael fy machau ar gopi o gylchgrawn Barddas, gan fy mod wedi cyfrannu'n fwy helaeth nag arfer at rifyn yr Eisteddfod. Ond rhywsut, oherwydd bod bardd y goron yno ar stondin Barddas, gyda'i wraig hyfryd, roeddwn mor 'star struck' fe anghofiais bopeth am brynu copi!


Guto a Lisa Dafydd yn dod a gwên i stondin Barddas.

Dipyn o ras ar garlam oedd yr Eisteddfod a dweud y gwir, ond roedd y cyfan yn bleser, ac yn ŵyl gofiadwy iawn.

Wn i ddim i ble'r aeth yr wythnosau wedi'r Eisteddfod. Cafwyd storm yn Aberystwyth, a dydw i rioed wedi bod yn un am fethu cyfle i dynnu llun tywydd gwyllt.


Pwy faga blant


Y gysgodfan druan

Yna fe fues i'n gweithio ar baratoi nifer fawr o luniau ar gyfer llyfr a fydd yn ymddangos erbyn y farchnad Nadolig. Fe fydd yn lyfr blasus iawn! Dyma damaid i aros pryd.Fe ddaeth yn amser i uwchraddio meddalwedd, ac fe aeth diwrnod neu ddau heibio yn potsian efo hynny; ond gwae, mae dal oriau o waith ar ôl gan bod yr uwchraddiad wedi cawlio pob math o addasiadau a plug-ins oedd gen i'n gweithio'n llyfn efo'r hen fersiwn. Gwyliwch eich hun os ydych yn uwchraddio i Photoshop CC '14 o'r hen Photoshop CC.

Cyn yr Eisteddfod, cofrestrwyd dros 2 filiwn o 'hits' i'r lluniau sydd gen i yma ac ar flickr. Roedd gweld y ffigwr yn ysgogiad i mi 'rafflo' llun ymhlith fy nilynwyr Trydar, a'r person lwcus i gael print panoramig o goedwig y Borth yw Geraint Morgan o Gaerdydd.

Argraffwyd y llun ar bapur 'rag' meddal hyfryd, ac fe fydd ar ei ffordd at Geraint yn fuan iawn.Mwy o'r un peth fydd gen i dros yr wythnosau nesaf, gobeithio, sef cau pen y mwdwl ar gwpwl o brosiectau i awduron a gweisg, a fydd yn gweld golau dydd cyn ac ar ar ôl y Nadolig. Ond yr wythnos hon, rwyf yn gorfod bodloni i aros yn dawel yn y tŷ, gan fy mod wedi anafu fy nhroed (plantar fasciitis). Aflwydd rhedwyr marathon yn ôl y wê, felly dyna fy nghosb am fentro'r filltir ychwanegol dros fy nghlieintiau bob amser!

Diolch am ddarllen

Iestyn
A'r enw o'r het yw - and the winner is
14th August 2014 - 0 comments
Yn dilyn y blogiad diwethaf, tynnwyd enw o'r het rhithiol, a @geraintmogs o Gaerdydd fydd yn derbyn print i ddathlu croesi'r trothwy o ddwy filiwn drawiadau i'm lluniau.

Llongyfarchiadau mawr iddo fo. Fe fydd print panoramig o goedwig hynafol y Borth ar y ffordd iddo'n fuan.

___


Congratulations to @geraintmogs from Cardiff, winner of a panoramic print of the ancient forest at Borth.

What shall I give away when I reach 4 million views!? ;-)

Diolch am ddilyn

Pob hwyl.

Iestyn
Dwy Fil o Filoedd
01st August 2014 - 0 comments
[Eng. at bottom of page]

Mae hi'n Awst, a'r tywydd wedi troi. Rhaid bod hi'n wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol. Ydych chi'n ddigon hen i gofio'r ymgyrch "Cronfa'r mil o filoedd" ys gwn i? Roedd o'n swnio'n ffigwr anghyraeddadwy ers stalwm.

Rwy'n bwriadu trampio mwy o gwmpas y Maes nag arfer y flwyddyn hon, a chael cyfle i gyfarfod â hen gydnabod a chyd-weithwyr, a gobeithio hefyd llu o gymeriadau diddorol newydd i mi.

Fwy na thebyg, fe fydd y bag camera gen i ar fy nghefn, jest rhag ofn bod galw. Os welwch chi fi, stopiwch i ddweud helo. Tydw i ddim mor hyll na blin ag y mae'r portread ar flaen y wefan hon yn awgrymu, meddai nhw wrthyf i. Heblaw ar fore dydd Llun, neu os ydw i wedi blino neu jest â llwgu, efallai! Fe fyddwn wrth fy modd yn cyfarfod â'r rhai ohonoch sy'n gwneud yr ymdrech i ddarllen fy newyddion misol, a phori trwy'r lluniau sydd gen i ar y we. Rwyf wedi croesi'r trothwy 2,000,000 o drawiadau i'm lluniau unigol ddoe (sydd mewn gwirionedd tua 2,25 miliwn, ond feda i ddim profi hynny bellach oherwydd blerwch cwmni adnabyddus!).

Rwyf am nodi'r garreg filltir efo anrheg! Fe fydd print neis yn cael mynd i un dilynwr/wraig drydarol. Fe fyddaf yn cynhyrchu darlun gwerth dros £50 (ddim yn rhy fawr, ddim yn rhy fach!) wedi'i wneud ar bapur 'rag' bendigedig. Fe fyddaf yn gofyn i rywun di-duedd bigo enw unigolyn (nid sefydliad na chwmni) o restr fy nilynwyr ar Trydar (@Traedmawr + @AtgofCymru). Yr enw cyntaf o'r 'het rhithiol' fydd yn derbyn y print. Gwnewch yn siwr eich bod yn dilyn fy nhrydar cyn diwedd cyfnod yr Eisteddfod am gyfle i gael y "wobr" maes o law. Os ydych yn dilyn y ddau gyfrif - fe fydd gennych ddwywaith y siawns!

Hwn efallai?


Neu hwn


Neu..


...

Yn ôl at yr Eisteddfod...Os byddwch chi angen tynnu llun o rywbeth - rhowch wybod ac fe geisiaf eich helpu os gallaf.

Fe fydd llond dwrn o gyhoeddiadau newydd sy'n cynnwys rhai lluniau gen i allan ar stondinau'r Maes. Dyna i chi gylchgrawn Barn, a Barddas, a 'Bywyd wrth ben-ôl buwch, a Cymry'r Rhyfel Byd Cyntaf, a DVD Gig Olaf Edward H Dafis… felly cefnogwch hwy :-) Mae lot o waith arwrol yn mynd i mewn i gynhyrchu deunydd deniadol a diddorol sy'n cefnogi'r diwylliant Cymraeg - ond mae angen i bobl ei brynu!

_______

This is just a 'hello' to those I might meet on the Eisteddfod 'Maes' in Llanelli, and to shout out and boast that my recorded picture hits have exceeded two million (again - don't ask where another 250,000 hits disappeared!). To celebrate this, I'll be picking out one Twitter follower (from @Traedmawr and @AtgofCymru) who'll get a nice print worth over £50 for nowt - shortly after the Eisteddfod. To be in with the best chance - follow both accounts (@AtgofCymru is just straight-faced work related, while @Traedmawr is manic-me).

Thanks for reading this far.

Diolch am ddarllen.

Iestyn
July 2014
28th July 2014 - 0 comments
July 2014

As per usual I did quite a bit of 'tramping' around, especially as the weather during most of the month was perfect for capturing rural views and nice little details of nature.

I actually had a fair amount of 'real work' this month, but can't show it off until the books reach the shelves, probably by Christmas, or perhaps even later.

All I can show are mainly non-work related images. So here goes.

The first trip of the month was on behalf of the Wales Air Ambulance to the trotting event at Tan-y-castell, near Aberystwyth.

However the first photo-journey was on a blisteringly hot morning to Cors Caron (Tregaron Bog), where there was plenty of insect activity.A nice fat dragonfly in flight.


And a picture which drove me crazy, it was so diddicult to get right.One requires a huge amount of patience to get the kind of close-ups of insects I want, out in the 'wild'.

Luckily this little red damselfly sat still for a few seconds, allowing two clicks - one sharp, and the other - well, not quite so sharp!


Then a retreat to the cool haven of the Talbot Inn at Tregaron, for a 'home cooked' treat of a meal and long, cool drink..A couple of days later a sortie to Caernarfon, gardening duty, and the "Wales Book of the Year' ceremony at Galeri.


I took a camera 'just in case...' and indeed I was asked to take a few pictures.By the time I actually got to take a portrait of Ioan Kidd, who'd won all honours for Welsh language works, it was decidedly dark. Forgive the quality, but it's worth seeing the very surprised Mr Kidd with all the honours before him.

And here's Owen Sheers receiving his (English) Book of the Year award.Some of the pictures were used in press releases and by the news magazine GolwgBy the time we'd got home, my new G-RAID discs had arrived, and so several hours of fiddling eventually got 12TB of various kinds or storage up and running nicely (4 + 4copy; 4 Timemachine).With this work - trying to achieve a professional level of image quality and service COSTS. It costs a great deal. However some people still want work for next or nothing, or even for free (I'm sure they get a salary though!). I'm very often offered sums which are well below the cost of production.

This month alone I have 4 examples of 'image theft' and one of breaking of an agreement. There's absolutely no use in complaining, it's just boring.

On the way to one of the photo 'gigs' i stopped-off to take these, in north Herefordshire.
Then after getting home, a purposeful attempt to record the variety of plant and wildlife in the hedges along a remarkable little lane near our home.
And who can resist a romantic sunset, even if it is at Clarach.Then to make use of my RSPB membership, off to Ynys-hir nature reserve for a brisk walk through the woodland and wetland there.

Then came the second 'book push' and a short rest on the way, at Grosmont where I discovered an interesting castle and an amazing church.

Away again to visit family in north east Wales, and the church bells rang out in the sunshine at Llannefydd, near Denbigh.As I post this, the month isn't quite over, however I've a very busy couple of weeks ahead, so I'm putting this little piece to bed before the month becomes 'old hat'.

But being so close to the end of the month gives me some slack in posting this little panel of recent work - the publications are either already 'out' or will be within a few days. New for me is the use of a picture on the cover of a DVD - Edward H Dafis's last gig (a classic Welsh rock band).Lastly... I'm taking bookings for illustrated talks over the winter / next spring. If you'd like me to present your society etc with a talk on 'the year through the lens' or 'tips on taking better digital pictures', then please do get in touch. I now have my own projector and screen!

Thanks for reading. Until next time.

Regards

Iestyn
Gorffennaf 2014
28th July 2014 - 0 comments
Gorffennaf 2014

Bu cryn dipyn o drampio o gwmpas y lle yn ystod mis Gorffennaf, a hithau'n dywydd bendigedig ar gyfer tynnu lluniau allan yn y wlad.

Yn wahanol i'r deufis diwethaf, roedd gen i sawl 'job' ar y gweill y mis hwn ar gyfer cyhoeddwyr ac awduron. Oherwydd natur pethau felly, nid yw'n briodol postio lluniau eto, er fy mod i ar dân eisiau'u rhannu efo chi! Bydd raid aros tan ar ôl y Nadolig nes bod y llyfrau ar y silffoedd gwerthu.

Yr hyn sydd gennyf yw ribidires o luniau sydd yn fawr ddim i'w wneud efo gwaith, a dim gair o sôn am y llyfrau sydd ar y gweill!

Taith 1af y mis oedd i'r trotian yn Nhan-y-castell, ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru.

Ond antur ffotograffig 1af y mis oedd ymweld â Chors Caron ar fore chwilboeth, a chyda lwc roedd digonedd o bethau diddorol yno.Dyma i chi Was y neidr las yn hedfan


A'r llun oedd bron a'm gyrru'n orffwyll i'w gael, gan mor anodd oedd y dasg, y mursenod (neu gweision y neidr) hyn, yn creu darlun arbennig o hardd (yn fy marn i!).Mae angen amynedd garw i dynnu lluniau pryfetach yn y gwyllt, yn enwedig y rhai agos, manwl yr wyf innau yn ceisio'u creu.

Dyma i chi Fursen fach goch, a oedd yn drugarog tuag ataf, ac a arhosodd yn llonydd am o leia 10 eiliad


A braf iawn oedd cael esgys i dynnu i mewn, heibio criw o glwb beiciau modur 'clasurol' Pen-y-bont ar Ogwr (o am y chwant a gododd i brynu hen Driumph!), ac i gysgod y bar yng Ngwesty'r Talbot yn Nhregaron, a chael boliad da o fwyd cartref a diod oer, yn llawn i'r top efo iâ.Ymhen rhai dyddiau, i fyny â ni i Gaernarfon, a Doc Fictoria


ar gyfer seremoni Llyfr y Flwyddyn. Fe aethum â'r camera efo mi 'rhag ofn' bod rhywun eisiau llun, ond roedd dau ffotograffydd arall yno ar ran Llenyddiaeth Cymru a'r BBC, felly fe gedwais yr hen Ganon yn y bag am y rhan fwyaf o'r noson, rhag tramgwyddo neb. Ond roeddwn angen, ar gais personol, cwpwl o luniau penodol.Ond erbyn i mi gael y siawns o dynnu llun Ioan Kidd, a oedd wedi cipio bron pob tlws Cymraeg posib, roedd hi wedi nosi. Ymddiheuriadau am safon y llun, ond mae'n werth ei weld efo'r holl dlysau - Gwobr Golwg360 (barn y bobl), tlws y llyfr ffuglen Cymraeg gorau, a thlws "Llyfr y Flwyddyn (Cymraeg). Llongyfarchiadau mawr iddo, a'i gyhoeddwr, Gwasg Gomer.

A rhag pechu, dyma lun o Owen Sheers yn derbyn tlws Llyfr y Flwyddyn (Saesneg) am ei gyfrol o farddoniaeth.Fe ymddangosodd rhai o'r lluniau yn Golwg ac ym mhecyn hyrwyddo'r wasg.Erbyn i mi gyrraedd adre, roedd offer drudfawr ar gyfer y cyfrifiadur wedi cyrraedd, sef 2 ddisg G-RAID, fydd yn ychwanegu 12TB o wahanol fath o stôr (4 + copi a 4 Timemachine).

Doedd hi ddim yn system hollol "idiot proof" i'w chreu a'i gosod, mae'n rhaid cyfaddef, ond ar ôl oriau o ffidlan, fe ddaeth popeth i weithio'n llyfn.A dyna i chi un o drafferthion pennaf gwneud gwaith o ddifrif yn y maes hwn - mae offer da (sy'n rhaid ei gael i gyrraedd safon ar gyfer cyhoeddiadau go iawn), heb sôn am gostau cynnal a chadw, a disl, ac yswiriant a.... Yn gost sylweddol iawn, iawn. Ac eto mae llawer yn disgwyl lluniau am y nesaf peth i ddim, yn aml iawn am lai na'r cost cynhyrchu, ac mewn gormod o achosion, yn llwyr am ddim.

Fe allwn gwyno yn hallt am un achos o dorri gair yn llwyr, a phedair o 'ddwyn' delweddau y mis hwn yn unig, ond diflas a di-bwrpas i chi a fi fyddai gwneud hynny.

Yng nghanol y tywydd poethaf, dyna fynd ar daith rhif un ar gyfer un o'r llyfrau. Dyma 2 lun a dynnwyd ar y ffordd yn Swydd Henffordd, sydd ddim oll i wneud â'r gyfrol, ond mae nhw'n reit hardd.
Yna bum am dro ar hyd y ffordd gefn ger ein cartref yn fwriadol i dynnu lluniau o'r bywyd gwyllt anhygoel o amrywiol sydd ar gael ar ei hyd
Wedyn rhyw noson dyma Marian a finnau'n anelu am Glarach i ddal un o'r machludoedd rhamantusA rhagor o fywyd gwyllt ar wibdaith ganol dydd crasboeth gen i i wneud y gorau o'n haelodaeth o'r RSPB yn Ynys-hir

Wedyn yn ôl ar y ffordd ar gyfer ail ran 'y llyfr', gydag 'un goes yng Nghymru a'r llall yn Lloegr' a stopio ar y siwrne i dynnu'r rhain ym mhentref Grosmont (Sir Fynwy).

Yna yn ddiymdroi i fyny i'r gogledd ddwyrain ar ymweliad teuluol, gydag eglwys Llannefydd yn edrych yn arbennig o hardd yn y heulwen braf, a'r clychau'n canu yn yr "anrheuliedig haul'.Tydi'r mis ddim drosodd wrth i mi ysgrifennu hwn, ond mae'n edrych fel pe bai pythefnos eithriadol o brysur o'm mlaen, felly gwell cael y blogiad hwn o'r ffordd cyn bod hi'n rhy hwyr ac amherthnasol.

Wrth i mi "fynd i'w wasg" mae peth o ffrwyth fy ymchwil lluniau / tynnu lluniau diweddar wedi neu ar fin ymddangos, felly rwy'n teimlo'n weddol hyderus yn ei gynnwys yn y fan hyn nawr. Yn bennaf lluniau i Gylchgrawn Barddas, ac am y tro cyntaf i mi - clawr DVD, sef "Gig olaf Edward H Dafis" i gwmni Sain (a fydd ar werth o'r 4ydd Awst).Ond cyn cloi, rwyf wedi derbyn sawl 'ymrwymiad' yn barod, ymlaen i'r gwanwyn nesaf, i fynd i 'roi noson' o sgwrs a dangos lluniau i gymdeithasau lleol. Mae gen i stôr da o bethau reit ddifyr i'w dangos, fel arfer dan y faner 'blwyddyn drwy lygad y lens' neu 'elfennau tynnu lluniau gwell'. Felly os oes gennych ffansi fy nghael i roi sgwrs - brysiwch i gysylltu!

Diolch am ddarllen.

Welwn ni chi mis nesaf eto, gobeithio.

Iestyn