Newyddion . News

Awst, y darnau da - August - the good bits
31st August 2013 - 0 comments
Y mis hwn (Awst) fe ddaeth prosiect mawr iawn y bum yn gweithio arno am flwyddyn a hanner i ben, gyda chyhoeddi dau lyfr i ddisgyblion ysgol, a DVD o adnoddau i athrawon. Pan ddaw'r manylion cyhoeddi llawn i'r fei, fe bostiaf lincs atyn nhw o fy nghyfrifon trydar.

Dros y misoedd diwethaf rwyf hefyd wedi bod yn paratoi prosiect tymor hir arall ar gyfer cyhoeddwr adnabyddus. Mae'r fenter, sy'n ymwneud â fy sir fabwysiedig, yn clymu ynghyd fy ngwaith fel chwilotwr a ffotograffydd. "Gwyliwch y gofod hwn" dros y flwyddyn nesaf i glywed sut mae pethau'n datblygu. A dechreuwch arbed eich ceiniogau prin ar gyfer prynu anrheg rhagorol ar gyfer Nadolig 2014!

Rwyf wedi sôn o'r blaen am lyfr bach hyfryd o atgofion am R S Thomas y bum yn helpu ffendio a chynhyrchu lluniau ar ei gyfer. Mae'r is-deitl "cleniach yn Gymraeg?" yn dweud y cyfan. Dyma gyfrol sy'n taflu goleuni ar ochr "Gymraeg" a chymdeithasol y bardd, gydag ysgrifau byr a bachog sy'n goleuo tipyn ar ei gymeriad a'i ddeuoliaeth. Mae manylion y llyfr yma ar Gwales.

Mae rhyw 13 o luniau gen i yn y gyfrol, wedi'u dylunio'n ddeallus ac yn gelfydd gan Elgan Griffiths. Does dim mantais bersonol i mi o wrjo'r gyfrol ar neb, ond wir, mae'n ddifyr iawn, gyda dyluniad sy'n plesio'r llygad. Felly rwy'n argymell i chi ei brynu yn eich miloedd!

Heblaw am gwpwl o alwadau pen agored ar gyfer cylchgrawn Barddas, doedd gen i ddim byd penodol i'w wneud yn yr Eisteddfod. Serch hynny, fe wthiais fy lens i ambell i gornel, a chael nifer go dda o luniau rwy'n hapus iawn gyda'u safon, ac a ddaw i mewn yn "handi" yn y dyfodol, gobeithio!

Defnyddiwyd rhai ohonynt - o berfformiad ysgytwol Ffion Dafis o fonolog "Anweledig" Aled Jones Williams, yn Golwg (Awst 29ain), gan gynnwys llun y clawr. Rwy'n hoffi tynnu portreadau a chael cloriau!

Fy llun o Ffion Dafis ar glawr Golwg -7440


Mae adolygiad o'r perfformiad yma ar flog ardderchog Lowri Haf Cooke.

Rwy'n edrych ymlaen hefyd at weld copi o Barn, gan fod y cylchgrawn hynod hwnnw hefyd wedi cymryd nifer o luniau gen i ar gyfer eu rhifyn ôl-eisteddfod. Mae gen i sylwadau ynddo hefyd ar waith serameg Emily Jenkins, a oedd yn cael ei arddangos yn y Lle Celf. Mae ganddyn nhw un o'r lluniau o "Anweledig" ar eu gwefan, fel rhan o'u hadolygiad o gynnyrch theatrig yr eisteddfod.

A rhag ofn eich bod yn meddwl fy mod yn ddiog, mae'n well i mi sôn fy mod hefyd wedi bod yn tynnu lluniau dros gyfnod ar gyfer llyfr Saesneg, a fydd yn y siopau, gobeithio, yn yr hydref. Mae rhai o'r lluniau ar gyfer y llyfr hwnnw wedi'u gosod ar fy ffrwd flickr, ond mae tomen o luniau eraill sydd heb weld golau dydd, sy'n cael eu dal yn ôl gennyf ar gyfer y gyfrol.

Roedd manion eraill yn ystod y mis hefyd erbyn meddwl - portread o Lyn Lewis Dafis ar gyfer y cylchgrawn Cristion ar ei newydd wedd, a llun y difrod i wal "Cofiwch Dryweryn, a swp bach o luniau ar gyfer stoc, a choeliwch chi fyth - lluniau ohonof yn mwynhau fy hun!

Rwyf wedi darganfod caiacio - a hyd yn hyn, wedi mwynhau yn fawr iawn.
O'r caiac

Os ydych wedi darllen y darnau newyddion blaenorol, fe fyddwch eisoes yn gwybod fy mod wedi canolbwyntio'n galed ar uwchraddio'r wefan hon, i'w gwneud yn haws i'w defnyddio gan gwsmeriaid sydd eisiau trwyddedu lluniau. Cafwyd sawl prawf o hyn wedi'r eisteddfod, a gwelwyd gennyf y byddai ychydig o newidiadau eraill yn y llif gwaith yn gwella pethau hyd yn oed yn fwy. Dyna brosiect ar gyfer ddyddiau llwyd hydrefol.


___

August was dominated by work on the website and the National Eisteddfod. Luckily the magazines Barn and Golwg took some of my pictures, and I actually got a Golwg cover! Hopefully not my last.

Golwg-7439


There were lots of other bits and bobs, but they're covered in earlier posts.

Thanks for taking the time to read this.

Diolch am ddarllen
Iestyn
Being sociable
24th August 2013 - 0 comments
Statzzzzzz
21st August 2013 - 0 comments
A finnau wedi gwneud nifer go lew o newidiadau i'r wefan ac i'r ffrwd flickr, roeddwn braidd yn bryderus wrth edrych ar effaith hyn oll ar ystadegau'r gwefannau. Tra rywf innau wedi bod yn ffidlan am oriau meithion, a oedd y gynulleidfa wedi codi a gadael?

Mae fy lluniau ar gyfartaledd yn derbyn tua 600 o "gliciau" arnynt bob dydd. Ond ers yr eisteddfod (a chyflwyno newidiadau i'r llif gwaith), mae'r ffigwr wedi cynyddu, dros dro o leiaf, i dros 1500 y dydd, sef dros 15,000 o "hits" dros gyfnod o 10 diwrnod.

Mae'r nifer o drawiadau ar luniau hen yn aros yn gyson - sef rhyw 200 y dydd, felly mae'r traffig at y llunaiu mwyaf diweddar wedi dangos cynnydd aruthrol ac annisgwyl.

Daw'r traffig yn bennaf, (yn ôl system Gwgl, ond dwi'n amau'r ffigurau hyn!) o Brydain (97%), gyda dim ond 2.39% o'r traffig yn deillio o Aberystwyth(sgersli bilîf).

Daw 32% o drawiadau o ddyfeisiadau iOS, 30% o Mac-iau, a 27% o Windows (PC).
O'r teclynnau symudol, mae 80% o'r trawiadau yn dod via iOS a 17% via Android.

A dyna'r ffigrau sydd wedi fy synnu, sef bod
* dros dreuan o'r bobl sy'n edrych ar y lluniau yn gwneud hynny o ffonau a thabledi
* o'r rhai sy'n defnyddio cyfrifiadur - mae mwy o draffig o Macs nag o PCs

Well i'r wasg Gymreig brysuro i gynhyrchu mwy o ddeunydd ar gyfer yr e-fyd symudol. Mae'n amlwg bod galw yno am ddeunydd cyfredol, diddorol, gwahanol ac o safon ;-)

Diolch am gymryd yr amser i ddarllen hwn, a diolch ganwaith am gymryd diddordeb yn y lluniau. Yn aml iawn dwi'n cysidro ydi'r ymdrech fawr rwy'n ei wneud o ran amser ac arian yn werth y drafferth. Ond o weld yr ystadegau'n cynyddu, ac o dderbyn eich negeseuon cadarnhaol, rwy'n teilo'n falch bod cynifer yn cael pleser a budd o ddilyn y linciau rwy'n eu trydar, neu o alw heibio'n rheolaidd i weld beth sy'n newydd. Ffenciw mawr, ys dywed Wali.

Gerddi Kensington

After a frantic few weeks of fiddling with websites - this one included, I was a little bit afraid that while my back was turned, my "audience" may have got up and drifted away. But I took a look at various statistics relating to this website and flickr today, and was somewhat surprised at the increase in hits since the Eisteddfod. There is obviously an "Eisteddfod factor" involved, and hits will inevitably decrease, but the rise was greater than I expected. While the number of views of "old" pictures remains relatively static (around 200 a day), new pictures have gone up from an average of around 400 a day to 900 (1500+ daily). So in the 10 days I've counted since the eisteddfod, pictures have been clicked and viewed well over 15,000 times. That's an awful lot more than I'd expected.

However, it isn't the total views which surprised me most. Over 32% of traffic came from mobile devices. Then the next "big figure" is that of the desktops/laptops - there are more Macs (30%) than Windows PCs (27%)used to view the photos.

Of the mobile devices, 80% are iOS, and 17.3 Android.

Unfortunately, all this, together with my experience as a user of "Welsh" services of all kinds, suggests that the Welsh press / publishing / news services need to smarten up their act regarding quality mobile e-services ASAP. This is a very Wales/Welsh site, as is my flickr stream. Presumably the majority of people clicking on the photos have some interest in this "Welshness". They are mobile and using sophisticated and expensive devices. 15,000 views in less than a couple of weeks suggests that this audience likes looking at hot off the press, newsworthy or quirky pictures. I sincerely hope that they are also coming to me because they know they'll get to see quality pictures, rather than dimly lit murk.

Thanks for reading this, and even greater thanks for taking an interest in my pictures. It makes the effort (time and money!) worthwhile, knowing that so many people happily follow the links I post on twitter, or call-by regularly to see what's new.

Keep looking, and start buying ;-)
Shiny new gallery
20th August 2013 - 0 comments
A new gallery - have a peek

I've added a "Recent pictures" Galleryhere.

This website is/will now be my main shop window, and stock room, especially for the photography part of my business.

Linked to the website and the business side of things is my other shiny new thing - a bilingual twitter account - @atgofcymru

If your business has any picture needs (historical - I'm a picture researcher, or new - I'm a decent photographer), why not bookmark the gallery and follow @atgofcymru for the latest on what I'm doing, special offers and so on? If you like what you see, and are happy with the quality, please contact me to arrange a chat, to see if I can help your business with its picture needs.

Flickr

Some of you may know of me through my flickr site. I've been there since 2005. Despite the problems flickr has recently created for the likes of me, and to those trying to view my pictures, I shall still upload my "personal illustrated diary" of smallish pictures to my account. So if you find "Traedmawr" entertaining, then please keep watching!

I've had some 700,000 hits to individual pictures on flickr over the last couple of years, and I've made some good friends over there, so I won't be totally abandoning the place any time soon. Hopefully Yahoo! will rectify some of the main problems which have been widely reported and moaned about.

To recap - Traedmawr on flickr and twitter is the me with a hint of business, and www.atgof.co and @atgofcymru is business with a hint of me :-)

Diolch am ddarllen. Cheers.

Iestyn
Oriel newydd
20th August 2013 - 0 comments
Oriel newydd - galwch draw

Rwyf wedi ychwanegu oriel o luniau diweddar at y wefan. Cliciwch ar "Oriel" ar frig y dudalen, yna o dan "Cymru" fe welwch "Lluniau diweddar". Wele fan hyn.

Y wefan hon "Atgof" nawr fydd fy ffenest siop, yn enwedig i ochr ffotograffiaeth pethau, yn ogystal â bod yn ystafell gefn - yn "ystafell stoc" fel petai, er mwyn cyflawni anghenion cwsmeriaid.

Yn gysylltiedig â'r wefan ac ochr y "busnes", rwyf yn trydar dan yr enw @atgofcymru - a hynny trwy gyfrwng y ddwy iaith. Os ydych yn fusnes sydd angen delweddau (hanesyddol - rwy'n ymchwilydd lluniau, neu newydd - rwy'n foi reit handi efo camera) rhowch gynnig ar ddilyn @atgofcymru

Felly os oes gan eich busnes chi anghenion delweddu o unrhyw fath, pam na glustnodwch yr oriel lluniau diweddar a galw draw am ennyd fach o dro i dro, i flasu'r hyn sydd ar y bwrdd gen i. Os ydych yn hoffi fy ngwaith, ac yn fodlon gyda'r safon, cysylltwch am sgwrs i weld a allaf fod o gymorth i'ch busnes chi.


Flickr
Fe fydd nifer ohonoch yn fy adnabod oherwydd fy ffrwd lluniau sydd ar flickr. Fy mwriad yw parhau i ddefnyddio flickr fel rhyw fath o ddyddiadur darluniadol (gyda'r lluniau bach), ond fe fyddaf yn ychwanegu lluniau newydd golygyddol neu fasnachol yn fwy rheolaidd i'r wefan hon - i'r oriel "Lluniau diweddar" yn y lle cyntaf.

Gyda tua 700,000 o "hits" dros dwy neu dair blynedd ar flickr, tydw i ddim yn mynd i adael y safle, na'r rhwydwaith o gyfeillion sydd yno, ar chwarae bach. Ond rwy'n gobeithio y bydd Yahoo! yn ymateb yn gadarnhaol ac yn ymarferol i'r miloedd o gwynion am y safle newydd. Daw eto haul ar fryn, gobeithio. Y llif flickr yw fy llais personol, ac yn yr un modd, mae @traedmawr ar twitter yn "lif ymwybod personol".


Diolch am ddarllen.

Iestyn
Fandaliaeth - Vandalism
18th August 2013 - 1 comment
Mae rhywun neu rhywrai wedi ychwanegu "smiley" at wal "Cofiwch Dryweryn" ger Llanrhystud.

Oes ots? Onid "fandaliaeth" oedd y wal wreiddiol? Oes gwahaniaeth rhwng slogan gwleidyddol penodol v slogan o hapusrwydd. Ai dweud "get over it" mae "JK"?

Beth bynnag y rheswm, roeddwn i'n teimlo bod wyneb melyn, a hwnnw'n GWENU yn sarhad gan dwpsod. Tebyg i'r teimlad mae rhywun yn ei gael o glywed bod rhywun wedi peintio dros/malu cerrig beddau hen filwyr neu Iddewon.

Ydi'r difrod (y gellir ei adfer yn weddol hawdd, fe dybiwn) yn eich cythruddo chi?

Doedd gan y wasg Brydeinig (sydd gwaetha'r modd yn cynnwys y rhan fwyaf o'r wasg Gymreig o ran meddylfryd) â dim diddordeb o gwbl yn y stori, gyda llaw.The iconic "Cofiwch Dryweryn" wall near Aberystwyth was vandalised the other night. Putting a yellow smiley face over THE symbol of Welsh pissed-offness with having valleys drowned, language stamped upon etc is quite a provocative act. However graffito on top of graffito is somehow ironic. The replacement of 60s style popular angst-ridden protest with a gormless yellow smiley face seems somehow an apt symbol of our detached-from-history and who-cares-anyway, let's go for a McDonalds times. A kind of sub-anarchy based on ignorance perhaps.

Decide for yourself. Should we be wound-up about what this represents, or is it a case of "move on please, there's really nothing to see"?

As an aside, the press really didn't seem bothered about this. But they're so out of tune with "national regions" thinking and feelings, one wouldn't expect better, would one. A few kids jump into the sea to cool down, and a town gets 5 minutes of fame, someone does this and the UK press takes no notice.
Lluniau'r Eisteddfod - National Eisteddfod pictures
14th August 2013 - 0 comments
Os ydych yn chwilio am luniau o Eisteddfod Genedlaethol Dinbych, 2013 ar gyfer cyhoeddiad / blog / gwefan, mae gen i nifer ar gael i'w trwyddedu. Mae'r lluniau yn cynnwys lansio cyfrol Bro a Bywyd Hywel Teifi, Ciwiau (!), Yr Orsedd yn derbyn aelodau newydd, megis Malcolm Allen a David Davies, Perfformiad y monolog "Anweledig" yn y Lle Celf, a lluniau reit dda o gyngerdd olaf Edward H Dafis.

Gellir gweld rhai esiamplau yn y fan hyn.

Cysylltwch os oes gennych ddiddordeb.

______

If you're looking for pictures of the 2013 National Eisteddfod at Denbigh for a publication / blog / website etc, I have a number prepared and ready to licence, including the Bro a Bywyd Hywel Teifi book launch, queues and cute dogs (!), the Gorsedd of Bards induction procession and ceremony (including Malcolm Allen, Davied Davies and more), the remarkable "Anweledig" monologue, y Lle Celf, and some nice shots of the Edward H Dafis farewell gig.
You can see a selection here.

Get in touch if you'd like to use anything.
Eisteddfod Dinbych
10th August 2013 - 0 comments
Ychydig luniau o Eisteddfod Genedlaethol Dinbych

Ever wondered what the Eisteddfod's like?

Dydd Iau
Thursday

Lansio Bro a Bywyd Hywel Teifi
Book launch
Lansio cyfrol Bro a Bywyd Hywel Teifio-6363

Cyfarfodydd syber
Serious topics
Meri Huws -6513

Y Lle Celf
Arts exhibition
maes-6539


Iau a Gwener / Thursday-Friday

Monolog
Monologue

Ffion Dafis yn perfformio monolog newydd Aled Jones Williams yn Y Lle Celf -6606

Bonllefau o gymeradwyaeth i Ffion Dafis yn perfformio monolog newydd Aled Jones Williams yn Y Lle Celf -6620

mono-7030

mono-7026

mono-7049

Yr Orsedd - derbyn aelodau newydd
The Gorsedd - inducting new members
boreGwener-6736

boreGwener-6860

boreGwener-6857

boreGwener-6866

Cyngerdd ffarwel Edward H
Edward H Dafis farewell concert
ehd3-7407

ehd-7169

ehd4-7569

ehd2-7258
Perfformiadau ar stondinau
Performances here and there

boreGwener-6895

Dydd Sadwrn
Saturday

Corau
Choirs
Cor y Rhos -7697

Stondinwyr
Stall holders
Jeff Towns -7723

Llinos -7728
Cerdyn? Holi barn. A card? Just asking.
06th August 2013 - 1 comment
Roedd hi mor llonydd a chynnes y prynhawn yma, wedi dyddiau o weithio ar y cyfrifiadur a thwtio a gwneud yr hyn a'r llall, fe ddaeth ysfa anorchfygol arnaf i ddianc at lan y môr. Fe lwythais y caiac (sydd ddim yn hawdd pan mae rhywun wedi blino!) ac anelu at Fae Clarach.

Wedi sbel reit hir o badlo yn groes i'r llif i gyrraedd Aberystwyth, fe dynnais y llun hwn. Roedd y llif yn mynnu troi'r caiac i wynebu nôl am Clarach, felly rhwng popeth doedd hi ddim mor hawdd a'r disgwyl i gael "siot".

Prin bod angen rhwyfo ar y ffordd yn ôl - a theimlad hyfryd oedd cael fy nghludo yn hamddenol, a gwres yr haul ar fy wyneb, yn ddi-ymdrech nôl i'r bae.

Wedi cyrraedd adref a llwytho'r llun sylweddolais ei fod, i mi o leiaf, mymryn bach yn arbennig. Meddyliais yn syth y byddai'n gwneud cerdyn cyfarch newydd. Beth ydych chi'n ei feddwl. A fyddech chi'n hoffi neu'n prynu cerdyn o'r llun hwn pe bai rhai ar gael?

Gadewch sylw os hoffech. jest holi ydw i, nid ceisio ymrwymo neb i brynu!

aber-2642


The fine weather drew me out of the house this afternoon for a paddle along the coast between Clarach and Aberystwyth.

It was a tiny bit of a struggle getting to Aber, as there was an incoming tide, and it was much harder than I'd imagined to get a decent shot of the town from the sea, as the boat kept rocking and turning quickly away from the view.

But after getting home (after a lovely lazy free ride on the current back to the bay), I thought this picture was a little cracker.

What do you think? I fancy adding it to my stable of greetings cards. Do you think it would sell - would you buy one? (Just asking, no pressure!)

Leave a comment to let me know what you think.

Thanks

Iestyn
Eisteddfod 2013
06th August 2013 - 0 comments
Safle'r Eisteddfod, Dinbych-5142

Fe fyddaf yn yr Eisteddfod Genedlaethol rhwng dydd Iau a dydd Sadwrn.

Yn ogystal â chrwydro'r maes yn dweud helo wrth yr hwn a'r llall, fe fyddaf ar gael i dynnu ambell i lun. Os ydych eisiau llun o safon (gan obeithio'r gorau!) wedi'i dynnu, neu eisiau cael cyngor ar brosiect, cysylltwch ar bob cyfri! Mae'r manylion cyswllt i'w cael ar frig y dudalen hon (cliciwch "Cysylltu")

Iestyn
_____


You wouldn't know it from the British press and media, but this week sees the National Eisteddfod taking place near Denbigh in north Wales. Over the last few years the Eisteddfod has grown and developed from a slightly narrow "pure culture" event into a modern, vibrant, inclusive totally engaging and brilliant experience, and is the ultimate showcase for all things "Welsh" - and that very definitely includes Welsh learners, and anyone of whatever language who is interested in the culture.

I'll be on the "maes" (field) from Thursday to Saturday. If anyone at the Eisteddfod wants a (hopefully) decent photo taken, or would like to meet up to discuss a project, please get in touch!

Contact details can be found at the top of this page - just click on "Contact".

Iestyn
Oriel newydd - new gallery
31st July 2013 - 0 comments
Rwyf wedi ychwanegu oriel fach newydd - sef yr oriel am ddim.

Fe fydd ychydig o luniau yn cael eu rhoi yn yr oriel o dro i dro, ac ar waelod y lluniau mae botwm sy'n galluogi lawrlwytho'r ffeiliau maint llawn am ddim (mae telerau defnydd ddigon rhesymol - sef mai at ddefnydd personol a nid masnachol y bydd y llun yn cael ei ddefnyddio).

Cofiwch adael sylw yn y blwch "sylwadau" a welir o dan y lluniau. Fe fyddwn yn hoffi gwybod os oes budd i'r oriel!

Mae linc ar frig y dudalen sy'n mynd a chi at yr oriel.

Galwch draw yma weithiau i weld beth sydd ar gael.

____

I've added a little gallery "Free!"

I'll be placing a few pictures in the gallery from time to time, and under them you'll find a "download" button. There are conditions - that the pctures are for personal use, and not for commercial gain etc.

Please leave a message in the "comments" box under the pictures - I'd like to know if the gallery is worth the trouble or not!

The "Am ddim! - Free!" link at the top of the page takes you to the gallery.

Call by sometimes to see what's available.
Newidiadau - Changes
29th July 2013 - 0 comments
Mae nifer o ddiweddariadau wedi'u cyflwyno gennyf heddiw.

* mae sawl hen oriel e.e. haciaith, newyddion, Llew Du... wedi'u dileu.
* Oriel "Pobl" yn ychwanegiad newydd. Rhaid clicio ar "Pobl", yna ar "Portreadau"
* y nam ar y dudalen flaen (lluniau'n rhy fawr) wedi'i sortio

Mae'r system werthu yn dal wedi'i ddiffodd. Cysylltwch yn uniongyrchol os ydych eisiau trafod cael print, comisiwn ar gyfer tynnu lluniau, neu waith ymchwil, os gwelwch yn dda. Defnyddiwch y tab "Cysylltu" neu gadewch sylw gerllaw eitem newyddion neu lun.

Diolch am ddarllen.

Iestyn
________


Ive made a few overdue changes and fixes to the website today.

* several galleries have been deleted (e.g. haciaith, Strike, Llew Du, News...)
* a new gallery - "People" has been added. Click on "People", then on "Portraits" to enter.
* the annoying fault on the home page - oversized and pixelated pictures - has been fixed.

The e-commerce part of the site remains shut. Please contact me directly to discuss your requirements - for prints, shoots or research, just get in touch via the Contact tab, or leave a comment on a news item or picture.

Thanks for reading.

Iestyn
Hirfelyn
27th July 2013 - 0 comments
Rwyf wedi bod nôl a mlaen i Fachynlleth dipyn ers y blogiad diwethaf. Fe glywais am gêm bêl-droed rhwng tîmoedd Machynlleth a hen stejars Cymdeithas Bêl-droed Cymru.
Roedd hi'n braf, roedd yr elw at apêl April Jones, felly pam lai.

Twnel o chwaraewyr yn sefyll yn ddistaw ac yn barchus tra bod teulu April Jones yn cerdded i lawr y llinell, er mwyn darllen datganiad a chyhoeddi'u diolch. Roedd y datganiad yn sôn eu bod am ymweld â 10 Stryd Downing i godi mater rhwystro pobl rhag cael mynediad at wefannau treisgar-rywiol.

Rhieni April yn cyrraedd ac yn cerdded heibio'r timau (munud emosiynol iawn)

Roedd hi'n reit chwith, ond ar yr un pryd yn braf, bod heb waith yn pwyso arnaf. Fe benderfynais fentro allan yn yr hen, hen gaiac oedd gen i yn y garej, heb ei ddefnyddio ers ei brynu yn ystod yr hydref. Ond yn sydyn, ac yn hollol fyrbwyll, fe archebais gaiac newydd sbon, o fath gwahanol iawn i'r un oedd gen i eisoes! Fe gyrhaeddodd efo troad y post o siop yn ne Lloegr o'r enw "Shore" - a nid yn unig bod y siop yn gwbl effeithiol, ond roeddynt hefyd yn LOT rhatach na siopau eraill.
caiac-2616

Dyma fentro ar ddiwrnod llonydd, crasboeth, glas llachar, i'r môr efo'r cwch (wna i ddim eich diflasu efo'r troeon trwstan bach cyn gyrraedd y pwynt hwnnw), ond dychmygwch y wefr o fod yng nghanol y glesni hyn:

Sarn Cynfelyn

Mae hi wedi bod yn dair wythnos reit wyllt o fanteisio ar y tywydd braf nid yn unig i fwynhau'r cwch, ond hefyd i dynnu lluniau o'r "tywydd" (ar gyfer newyddion meddal y mae'r papurau seisnig mor hoff ohono). Roedd digon o fachludoedd, digwyddiadau ar y Prom ac yn y blaen.

Bod yn cŵl (amplified jazz guitar busker) ar y prom

Hefyd roedd y tywydd llonydd cynnes yn denu'r dolffiniaid yn weddol agos at y lan, a chawsom hwyl a sbri yn eu gwylio o'r jeti yn Nhraeth Tanybwlch.

It's behind you mun! - Aberystwyth

Fe ddaeth criw Cerddwn Ymlaen heibio Aber. Druan ohonynt yn cerdded mor bell mewn tywydd mor llethol.

Cerddwn

Dwi'n siwr y bydden nhw wedi hoffi "dip" yn y môr, fel y ferch hon ger y traeth yn Aber.

Dipio

Pleser mawr oedd cael mynychu noson lansio hunangofiant Leah Owen ym Melin Brwcws, Dinbych, a thynnu lluniau ar gyfer y teulu a Gwasg Gwynedd. Roedd ymweld â'r ardal yn gyfle i mi ychwanegu at y stoc sydd eisoes gennyf (gyda phwyslais ar "bethau" llenyddol/hanesyddol, gan fod yr Eisteddfod yno ymhen dim).

Leah Owen

Roeddwn wastad wedi bod eisiau tynnu llun o fedd Twm o'r Nant, un o fy arwyr ers i mi ddarllen ei hunangofiant, ond rhywsut er y degau ar ddegau o ymweliadau â'r ardal, dyma'r tro cyntaf i mi wneud yr ymdrech i chwilio am y bedd.

Bedd Twm o'r Nant. Dinbych-5067

Yn ôl adref, a'r ffôn yn dal ddim yn canu, a fy ebyst heb eu hateb, doedd dim amdani ond cario ymlaen i dynnu lluniau o ddigwyddiadau ar garreg y drws, megis Gŵyl Corau'r Stryd, oedd yn cael ei chynnal yn Aberystwyth.

Street Choir Festival visits west Wales

Ac wrth gwrs y tywydd - a cheisio chwilio am onglau mymryn bach yn ddoniol, neu gwahanol.
Problem liwgar

Yna'r wythnos hon rwyf wedi bod yn ôl i Fachynlleth yn cario ymlaen efo'r prosiect bach sydd ar y gweill. Ac ym Machynlleth, sylweddoli nad oeddwn erioed wedi bod yn y farchnad yno. Erioed, a finnau wedi pasio drwy'r dref cannoedd o weithiau. Fe allaf eich sicrhau bod marchnad Machynlleth yn werth chweil. Mae'n cymryd y dref drosodd yn ei holl hyd, gydag amrywiaeth helaeth o nwyddau, crefftau, bwydydd a dillad ar werth. Ac wrth gwrs y mae'n dref "amgen" ac fe welwch yno bob math o gymeriadau lliwgar dros ben.

ladies in red - Machynlleth

Y noson o'r blaen wrth chwilio ar y Prom am lun tebyg i hwn
Hot Jazz

fe ddeuthum ar draws ffotograffydd o'r enw Valerian. Roedd o eisiau tynnu fy llun yn "rhyngweithio" efo'r môr (rydych yn gallu gweld ei fod yn artist - a dyna ydyw - artist preswyl Canolfan y Celfyddydau). Mae'n dod o Ffrainc yn wreiddiol, ond wedi ymsefydlu yng Nghanada, ac yn gweithio yng Nghymru. Wele fe wrth ei waith yn tynnu fy llun i!

Valerian Mazataud - artist preswyl yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth.

Yna heddiw roedd hi'n ddiwrnod y Carnifal yn y dre. Roedd rhaid mynd, a do, fe gefais set bach o luniau reit dda o'r achlysur, a lot o hwyl yn tynnu coes efo rai o'r ymwelwyr. Wel dydych chi ddim yn mynd i garnifal er mwyn bod yn surbwch trist, nac ydych!

Carnifal - Aberystwyth - Carnival

Rwy'n dda iawn am gefnogi busnesau lleol (serch prynu'r caiac o bell - does dim siop "môr" yn Aber bellach - sawl un wedi cau i lawr - gap yn y farchnad i rywun!). Rwy'n falch felly pan fod busnesau lleol yn fy nghefnogi i. Er ceisio sawl gwaith i gael ambell i siop neu gaffi canol y dre i gario ychydig o fy nghardiau, yr unig un sydd wedi mynd am y cyfle ydi siop Polly yn Stryd y Ffynnon Haearn. Fe fyddaf yn ei chefnogi hi o hyn allan, a'r siopau eraill yn yr ardal sy'n prynu cardiau gennyf - siopau Spar Bow Street, Talybont a Phenparcau, Post Bow Street, Oriel Tir a Môr y Borth, siop y Llyfrgell Genedlaethol, Siop Arddio Newmans, a siop Canolfan y Celfyddydau.

I'r siopau sydd yn gwrthod cymryd cardiau - a hynny ran amla heb edrych arnyn nhw - cofiwch am yr hen aelod seneddol o'r parthau hyn oedd yn rhannu ei siopa rhwng sawl man - torth fach yma, torth fach draw fancw, galwyn o betrol o fama, galwyn o fan draw... Roedd o'n gwybod sut i gadw pawb yn ffyddlon iddo, a hynny heb fawr o ymdrech ychwanegol na chost. Fe fyddai'n dda i bob busnes bach gofio hynny o dro i dro, a chefnogi eu cwsmeriaid eu hunain. Rhag iddynt droi'n gyn-gwsmeriaid.
Cardiau yn Aber - Cards in Aberystwyth
22nd July 2013 - 0 comments
NEWYDD! Mae siop Polly yn stryd y Ffynnon Haearn (drws nesaf i Tasha) nawr yn stocio rhai o'm cardiau
STOP PRESS! Polly's in Chalybeate St (next to Tasha) now stocks some of my cards.

Mae'r siopau canlynol yn ardal Aberystwyth yn stocio fy nghardiau cyfarch:
The following shops in the Aberystwyth area stock my cards:

Canolfan y Celfyddydau - Aberystwyth Arts Centre shop

Llyfrgell Genedlaethol Cymru
National Library of Wales

Newman's Garden Centre (Capel Dewi)
Canolfan Arddio Newmans

Oriel Tir a Môr y Borth

Spar Bow Street

Spar Penparcau

Spar Talybont

Swyddfa Post - Bow Street - Post OfficeIf you'd like a few cards, but can't get to the shops, please contact me for a great deal on 10+ cards.

Click here to see the current range.
Cliciwch yma i weld yr hyn sydd ar gael.

Diolch/Thanks
Llyfrau a gwyliau
08th July 2013 - 0 comments
Lansiwyd cyfrol Dafydd ap Gwilym: y gŵr sydd yn ei gerddi ers y postiad newyddion diwethaf. Dyma gyfrol y bues i'n treulio cryn amser arni, o ran chwilio am ddelweddau, a thynnu lluniau gwreiddiol o leoliadau penodol. Braf oedd cael cyfarfod â'r criw "cynhyrch" (fel petai), Elena Gruffudd, Gwyn Thomas ac Olwen Fowler.

Fe fentrais i blith ffermwyr ifainc y sir yn Nhal-y-bont yn ystod eu rali blynyddol. Rhaid eu bod yn hoff o weld eu hunain ar y we, oherwydd cafwyd cannoedd o ymweliadau i'r set o luniau ar flickr!
CFfICeredigion4-0901

Roedd yr ymdrech a wnaed ganddynt o gwmpas y thema "celtiaid" yn aruthrol, yn hynod wreiddiol a dyfeisgar, ac er naws oer iawn i'r tywydd, fe gafwyd diwrnod i'w gofio.

Ond fe wellodd y tywydd ymhen ychydig ddyddiau nes bod rhai'n dewis plymio i'r môr rhynllyd er mwyn oeri!
Yikes

Llwynog oedd yr haul hwnnw, ac roedd hi'n dywydd ddigon "pethma" draw ym Mhlas Dinam (cartref y teulu Davies o Llandinam) ar gyfer digwyddiad cyntaf Gŵyl Gregynog eleni.

Difyr iawn oedd clywed Trevor Fishlock yn sôn am ei ymchwil manwl i hanes casgliad celf y chwiorydd Davies, ac adrodd Menna Elfyn o gadwyn o'i cherddi a gomisiynwyd gan yr Ŵyl i ddathlu cyfraniadau lu y ddwy chwaer i hanes a datblygiad y Gymru fodern. Braf hefyd tra yno oedd derbyn copi o Raglen yr Ŵyl, a gweld bod 3 llun gennyf ynddo. Pe tasech wedi dweud wrthyf flwyddyn yn ôl y byddai lluniau gennyf y tu mewn i'r un cloriau a gwaith gan Cecil Beaton, fe fyddwn wedi chwerthin yn reit harti!

Digwyddiad agoriadol Gŵyl Gregynog 2013 : Opening of the 80th Gregynog Festival at Plas Dinam, mid Wales.

Rhywbryd yng nghanol hyn i gyd fe fues i draw yng nghartref y bardd hynaws Dafydd Wyn, yn tynnu portreadau a fydd, gobeithio, yn ymddangos (neu un ohonynt o leiaf) yn y cylchgrawn Barddas nesaf.

Portread o'r bardd Dafydd Wyn Jones

Yna i ffwrdd a ni am wythnos o wyliau o gwmpas ardal y Basg yn Ffrainc a Sbaen, yn ogystal â gwibdaith i Lourdes, a ddioddefodd lifogydd ychydig ynghynt (roedd y prif eglwys - tanddaearol - sy'n dal degau o filoedd o bererinion, ynghau).

lourdes-1326

A Lourdes, oherwydd ei hynodrwydd "twristiaeth a chrefydd" rhyfedd, Donostia (San Sebastian) a Bayonne oedd yr uchelbwyntiau

Bayonne
bayonne2-1876

Donostia

donostia-1627

Roedd tre fach "spa" Salies de Bearn hefyd yn le sy'n werth ei weld

Salies de Bearn

Ar y ffordd nôl adre, buom draw yn Llundain - Wimbledon i rai, a Pharc Kensington i mi!

Gerddi Kensington

Ddoe, wedi treulio cryn ddyddiau yn golchi dillad, uwchraddio cyfrifiaduron, a garddio, fe fues i am dro i Aberaeron ar gyfer Gŵyl Bwyd Môr Bae Ceredigion; - crasboeth ac yn orlawn o bobl (a chrancod)

Seafood festival draws the crowds in mid Wales.

Ac ar y ffordd adref, galw i weld rhai o'r rasus trotian ger traeth Tanybwlch. Y tro cyntaf i mi fynychu ras geffylau, ond nid yr olaf, gobeithio. Hwyl gwerinol a phobl o bob cwr o Gymru, Lloegr, yr Alban ac Iwerddon yn mwynhau prynhawn hamddenol.

ceffyl-4211

Wedi dychwel adref, cafwyd ar ddeall bod llyfr arall y bum yn gweithio arno o ran ymchwil lluniau a thynnu lluniau gwreiddiol wedi ymddangos o'r wasg. Rwy'n edrych ymlaen yn eiddgar i weld copi! Mae Cofio R S (Gwasg y Bwthyn, golygydd Gareth Neigwl) ar gael yn y siopau, neu drwy wefan Gwales.

Hefyd, sylweddolais bod llyfr arall, "Lleoliadau Cyferbyniol: Cymru" (CAA, Awduron Sioned Hughes a Colin Isaac) a dreuliais amser mawr iawn yn tynnu lluniau ar ei gyfer, hefyd wedi ymddangos. Fe ddaw CD o adnoddau yn y man, yn ogystal.
Waw! machludoedd - stunning sunsets
12th June 2013 - 0 comments
Doeddwn i ddim wedi bwriadu ysgrifennu dim tan ddiwedd y mis, ond edrychwch ar y machludoedd bendigedig a gafwyd yn ddiweddar.

I wasn't going to add to my "news' until the end of the month, but take a look at the stunning sunsets we've had over the last few days.

Pen y Pass
Pen y Pass

Prom Aberystwyth
Wylan

Llyn Padarn
seren yr wyddfa-0838

Llyn Peris a Chastell Dolbadarn
Castell Dolbadarn

Pen y Pass
Diolch i'r ferch hyfryd o dramor am adael i mi dynnu ei llun ar droed yr Wyddfa. Thanks - hope you had a nice day on the mountain.
Mis Mai
23rd May 2013 - 0 comments
Wedi dianc o dywydd oer a glawog Sbaen, dychwelais i ragor o law, gwyntoedd oer a chenllysg Cymru (mae hi’n bwrw cesair wrth i mi baratoi’r pwt hwn).

gwlanog

Roedd angen cydio mewn ambell i gynffon edafedd yn syth rhag i’r gweu diweddar ddadrafael, ac felly fe fum am oriau o flaen y cyfrifiadur yn chwilio am luniau gennyf i a chan archifau led-led y wlad i orffen clytwaith o gyhoeddiadau.

Bum ar un daith i’r gogledd ar berwyl teuluol, ond ni chafwyd anturiaethau ffotograffig o gwbl. Peth da oedd hynny efallai, oherwydd roedd hen ddigon i’w wneud adref, o anfon lluniau i asiantaeth, catalogio a mynegeio, chwilio a ffonio, helpu pobl efo’u cyfrifiaduron – a dethol a pharatoi lluniau ar gyfer cardiau cyfarch newydd. A garddio.

Rwyf nawr ar bigau'r drain yn aros i swp MAWR o gardiau gyrraedd gan yr argraffwyr. Fe fydd y pecyn yn cynnwys rhai hen ffefrynau sydd wedi, neu ar fin, gwerthu allan, a 6 cerdyn newydd (gweler newyddion blaenorol, neu ewch yma i gael cip). Mae'r drudwy dros Fae Ceredigion yn arbennig o hardd, gyda llaw.

Cefais llun mewn cylchgrawn cerdded (Country Walking) y mis hwn, felly fe fydd tua 100,000 o bobl yn ei weld, os yw'r ystadegau cylchrediad i'w credu. Yna yr un diwrnod, fe ffoniodd yr RSPB a gofyn a fyddwn yn fodlon dangos fy lluniau o Ynyshir a chuddfan newydd R S Thomas ar sgrin dros gyfnod "Springwatch". Pam lai ynte?

barcud

Doedd fy sgwrs i glwb plant y capeli lleol ddim yn lwyddiant arbennig, rhaid cyfaddef. Ond erbyn y diwedd rwy'n credu fy mod wedi ennyn mymryn o ddiddordeb ynddynt i botsian rhyw gymaint efo ffotograffiaeth, ac yn bwysicach o lawer, i braffu'r delweddau y maent yn eu gweld yn eu miloedd, yn hytrach na'u derbyn fel realiti'r byd go iawn.

Tydi rhywun ddim yn gwybod beth i ddisgwyl o ddydd i ddydd yn y gêm yma, na phryd y bydd y ffôn yn canu. Dros y dyddiau diwethaf fe ganodd y gloch sawl gwaith, ac yn sgil hynny fe fum yn chwilio am bob math o luniau, gan gynnwys rhai'n ymwneud â phlant yn gweithio dan ddaear, portread o ddramodydd, a llun i gyfleu y gair "mewnlifiad".

Fe ddaeth cylchgrawn Barddas o'r wasg, gyda nifer o luniau y bum yn chwilota amdanynt. Mae un yn rhoi pleser arbennig, sef portread o Waldo. Darganfyddais y portreaad hwn, a dynnwyd gan Julian Sheppard, yn y Llyfrgell Genedlaethol. Roedd yn wahanol i'r portreadau a welir ran amlaf o Waldo, gydag ongl a chefndir mymryn yn anarferol. Roedd dipyn o ddifrod i'r negydd, a threuliais cwpwl o oriau yn adfer y llun i'w ogoniant gwreiddiol. Cymerwch gip ar Barddas, a sylwch yn arbennig ar y llun o Waldo, a wedyn gadewch i mi wybod eich barn.

Heddiw fues i am dro rhwng cawodydd, i ganol mwynder Maldwyn i dynnu portread ar gyfer cylchgrawn. Wna i ddim sbragio pwy na pham, ond fe gewch chi'r hanes mis nesaf. Rwyf wrth fy modd yn tynnu portreadau, yn enwedig o "gymeriadau", ac fe gefais hwyl reit dda arni, dw i'n credu.

Un o siomedigaethau'r mis ydi'r newidiadau di-rybudd a gyflwynwyd i flickr. Rwyf wedi defnyddio flickr ers 2005 er mwyn cadw, dangos a rhannu fy lluniau, a dros y 2-3 mlynedd ddiwethaf rwyf wedi derbyn ymhell dros hanner miliwn o "hits" i'r lluniau. Ond mae'r newidiadau diweddar wedi creu cymlethdodau ar gyfer y math o ddefnydd yr wyf innau wedi arfer ag ef, ac mae nawr mor ansefydlog fel na allaf prin ei ddefnyddio. Wrth ysgrifennu hwn, rwyf wedi ceisio droeon i gysylltu sawl llun er mwyn eu dangos yma.

ÔL nodyn. Fues i yn y dre heddiw i weld sut beth oedd Aber Cyclefest - Gŵyl Seiclo Aber. Roedd hi'n storm yn y bore - a druan o'r plant bach 8 oed oedd yn rasio yn erbyn y gwynt. Roedd ambell un yn eu dagrau yn methu pedlo ddigon caled ac yn cael eu chwythu am yn ôl, ac eraill yn gwenu'n braf ac yn mwynhau ymladd yr elfennau.
Rasio beics
Gyda'r nôs, roedd y ras fawr - gyda Ed Clancy (2 fedal Olympaidd) yn curo pawb. Cliciwch yma i weld set o luniau - y cyntaf erioed i mi dynnu o ras feics.
Cardiau newydd - new cards
21st May 2013 - 0 comments
Rwy'n disgwyl stoc newydd o gardiau cyfrach yn fuan, gan gynnwys 6 dyluniad newydd, a rhagor o'r hen ffefrynnau.

Cynigir gostyngiad sylweddol iawn ar y pris arferol o £1.60 y cerdyn i fanwerthwyr ac i'r sawl sy'n archebu dros 10 cerdyn ar y tro.

Cysylltwch ("Cysylltu" ar dop y dudalen) os oes gennych ddiddordeb mewn gosod archeb.
Gellir gweld y lluniau yn y fan hyn. Fe fydd mymryn o effaith "cropio" ar y cardiau gorffenedig.
____

I'll shortly be receiving more greetings cards, including 6 new designs and a top-up of my best sellers.

Very generous discounts are available on the list price of £1.60 per card to retailers and those ordering over 10 cards.

If you're interested in placing an order, please drop me a line via the "Contact" link at the top of the page.

You can see the images used for the cards here (there will be some cropping on the finished product).
Dianc i'r glaw
04th May 2013 - 0 comments
Mis o ymchwil ar gyfer 2 cyfrol a 2 gylchgrawn oedd Ebrill. Roeddwn wedi trefnu taith ar gyfer diwedd y mis, a fyddai'n mynd a ni i Lundain ar gyfer Fotofringe 13 (rhyw fath o speed dating rhwng llyfrgelloedd lluniau ac ymchwilwyr/cyhoeddwyr), yna i Sevilla, Cordoba, Granada, a phasio heibio Malaga ar y ffordd nôl. Felly roedd rhaid gwneud y gorau o'r amser "adre" i orffen be allwn ar gyfer y cyfrolau, a fydd yn gweld golau dydd, gobeithio, fis nesaf a'r mis canlynol.

I fyny i gogledd heibio Llyn Tegid. Dim golwg o Tegi, ond roedd sawl adyn ar gyfeiliorn mewn kayak yn crychu wyneb y dŵr.
Llyn Tegid

Mae'n ddydd Mawrth, rhaid bod ni yn Rhuddlan.
Castell Rhuddlan

Nôl i lawr i Geredigion a tynnu lluniau ar gyfer llyfr, a digwydd gweld yr olygfa ryfeddol hon o eglwys Aberarth.
Aberarth2-1569

Wedyn Ynyshir ar gyfer llyfr arall, a landio yn ymuno â'r RSPB
Cuddfan RST

Draw yn y car i gyffiniau Llundain ac i mewn ar fws ar gyfer Fotofringe, mewn lle swanc reit newydd ger gorsaf King's Cross.
Llundain 026

Hedfan wedyn o Gatwick i Sevilla gyda Easyjet. Yn fuan wedi cyrraedd Andalusia, fe dderbyniais neges yn dweud bod y Llyfrgell Genedlaethol yn "newyddion sy'n torri", a bod tân difrifol yno. Fues i ar bigau'r drain am ddeuddydd yn poeni am fy ffrindiau yno, ac yn dychmygu be allai'r difrod fod i werth blynyddoedd lawer o ymdrech cymaint o bobl ddisglair ac ymroddgar. Rhwng hynny, a'r ffaith nad oeddwn yn teimlo'n dda o gwbl, doedd dim llawer o hwyl arnaf i fentro allan i dynnu lluniau.

Doedd y ffaith ei bod hi'n glawio am sawl diwrnod, a'r tymheredd ond yn dringo'n araf i ryw 7 gradd ddim llawer o ysgogiad i fentro allan ychwaith, yn enwedig o ystyried bod y rhagolygon wedi addo tua 25 gradd, a finnau wedi gwisgo ar gyfer hynny.

Doeddwn i ddim am fynd â chamera "mawr" ar y trip, oherwydd y pwysau a'r drafferth o gario offer drud ar daith o'r fath (car, bws, bws, tren, tiwb, tiwb, bws, bws, bws, awyren, tacsi, bws, tacsi, tren, tacsi, tacsi, tacsi, bws, tacsi, tacsi, bws, bws, tacsi, tacsi, awyren, bws, car). Felly Samsung NX1000 oedd gen i, efo zoom bach ongl-lydan. Mae'r NX1000 yn cymryd lluniau sy'n ddigon o faint ar gyfer asiantaethau, ond er ei fod yn fach ac ysgafn iawn, mae'n rhy fawr o drwch blewyn i'w roi yn eich poced, oherwydd maint y lens. Dyna'r manteision. Yr anfanteision yw bod hi'n anodd rheoli'r camera oherwydd strwythur "arlwy" annealladwy o gymleth. Felly mae'n drafferthus iawn i ffidlan efo fo, ac mae'n haws o lawer iawn i'w osod i weithio'n lled-awtomatig. Ail broblem - ac mae hyn yn wir am unrhyw gamera sydd heb "viewfinder" yw bod hi'n amhosib weithiau, yn enwedig mewn haul llachar, gweld ar y sgrin beth yn union sy'n cael ei fframio, nac unrhyw wybodaeth neu rybuddion.

Roedd Seville yn braf iawn, yr haul yn gynnes, a'r machludoedd yn llachar.

Machlud Sevilla

Marchnad agored mewn sgwar yn Sevilla
Sevilla-2416

Ond roedd Cordoba yn llwyd, oer iawn a gwlyb. A doedd y gwesty ddim yn un da iawn 'chwaith. Fyddwn ni ddim yn prysuro'n ôl i'r dref honno.

Ffenest yn y Mezquita hynod (safle treftadaeth y byd, sy'n werth ei weld) yn Cordoba.
cordoba2 562

Doedd hi ddim yn bwrw drwy'r adeg, fel mae'r llun hwn yn profi. Death-wish dressage ar ganol stryd weddol brysur.

Cordoba-2519

Wedi cyrraedd Granada ar y bws (mae gwasanaeth bysiau pellter hir Andalusia yn wych iawn, ac yn rhad) roedd mynyddoedd y Sierra Nevada yn dal yn wyn, ac roedd hi'n bwrw glaw ac yn oer iawn yn y dref.

Ond, ar brynhawn olaf ein taith ddiwylliannol, fe ymddangosodd yr haul cynnes braf a goleuo'r mannau tywyll a llwyd.

Cwrt y tu mewn i Balas Nasrid yr Alhambra, yn Granada
Alhambra (Granada)

Rhan filwrol yr Alhambra
alhambra

Fy hoff lun o'r wythnos (yn Mhalas y Nasrid)

Alhambra -3022

Wedi dychwelyd adref, braf iawn oedd gweld bod cylchgrawn Barn wedi cynnwys 4 o luniau gennyf yn eu rhifyn cyfredol - lluniau o beth? - wel, beth arall ond - glaw a thywydd garw!

tan tro nesaf

Iestyn