Newyddion . News

Deunaw mis... 18 months gone
03rd October 2013 - 0 comments
Hi. Here's my September round up, which ranges from back garden wonderment at spider webs enhanced by morning dew - but taken as quite intense macros, through various trips around Ceredigion - Aberystwyth Food Festival, Pen-lon artisan brewery, Tŷ Mawr Buffalo herd (FANTASTIC hard cheese), a nice romantic storm, a couple of chapel scenes, a couple of portraits for a book and a magazine, and a big effort in photographing and making available pictures of Aberystwyth Triathlon ;-). Then finally Pink Ribbons for April by Alun Gibbard, with lots of my pictures is now out in the shops. Please buy, as all the profits and royalties go to the April Jones Appeal.

____


Mae'n ddiwedd mis (yn wir yn ddiwedd 18 mis) ac yn amser cofnodi'r hyn a aeth heibio yn y "dyddiadur" bach hwn.

Cawfyd naid o'r haf i'r hydref yn syth ar ddechrau'r mis. Wele'r gwe pry cop hwn yn yr ardd gefn.
Hints of autumn in mid Wales.

Roedd yn amlwg bod raid i mi ruthro i fanteisio ar y tywydd braf llonydd i gael llun roeddwn wedi dyheu i'w gael, neu cicio fy hun yn wythnosol am fethu fy nghyfle. Wele y llun hwn, sef yn fy marn bach i yn un o'r lluniau gorau i mi dynnu erioed (oherwydd yr ymdrech i'w gael, efallai). Fedra i ddim ei bostio yma oherwydd ei siap. Cliciwch ar y linc ar ôl gorffen darllen, plis.

Yna daeth gwibdaith arall o gwmpas rhai ardaloedd o Geredigion, a chael ambell i lun reit ddiddorol, megis hwn o gapel Bwlchllan.
Capel Bwlchllan-8650
Bwlchllan chapel interior

Yna stormydd - a chariadon!
Stormy celebration at Aberystwyth.
Celebrating 12 months together (in a storm!)

Gweinidogion o'r India yn ymweld â'r capel lleol, ac yn canu emyn Cymreig yn eu iaith hwy.

Canu emyn (cyfieithiad Meirion Lloyd) yn ddigyfeiliant -9234
Christian ministers from Shillong visit Wales.

Gŵyl Fwyd Aberystwyth

Nosh da
Aberystwyth Food Festival

Bragdy bach Pen-lon ger Llanarth

Cwrw Pen Lon -9429
Pen-lon artisan brewery near Llanarth

Fferm buffalos Tŷ Mawr (caws caled HYFRYD).

Buches Byffalo Tŷ Mawr -9573
Tŷ Mawr buffalo herd, Llanon

Ac ymhen hir a hwyr - Triathlon Aberystwyth. Tra bod yr oll yr wyf wedi sôn amdanynt ynghynt wedi bod yn weddol hamddenol (er nad yw'r gair hamddenol yn perthyn i fy null o weithio, rywsut), roedd y gwaith ar y Triathlon yn sobor o galed.

Rhwng paratoi'r wefan hon i dderbyn a galluogi gwerthu ffeiliau o luniau'r ras, y ffotograffiaeth ei hun, ac yna'r llwytho a'r mynegeio, gwnaed tua 60 awr o waith mewn 4 diwrnod. Sy'n eitha lot i hen foi fel fi! Ond tydi'r gwaith yn ddim oll mewn cymhariaeth â'r ymdrech a wnaed gan y cystadleuwyr. RHyfeddwch at ystod oedran y rhai oedd yn rasio! Piciwch draw i'r oriel i fusnesu!

Mae oriel o'r lluniau yma, am y tro. Fe fydd raid i mi eu dileu rywbryd i wneud lle i waith arall. Ymddiheuriadau os ydych yn darllen hwn rywbryd yn y dyfodol, a'r linc ddim yn gweithio!

Cyrch ar Gantre'r Gwaelod - Attack on Atlantis ... Aberystwyth Triathlon
Diving in at Aberystwyth Triathlon

Fe fues i'n tynnu lluniau hefyd ar gyfer clawr llyfr, ac ar gyfer cylchgrawn. Mae nhw ar y wefan, os chwiliwch yn ddyfal efallai y gwelwch chi nhw, ond tydw i ddim yn mynd i weiddi amdanyn nhw eto! Gwell aros i'r cyhoeddiadau ymddangos.

Trwyddedwyd rhai lluniau drwy asiantaeth, ond dyn â ŵyr i ble, gan gynnwys un a ddigwyddais ddarganfod ar wefan Rough Guide (a wedi'i ddwyn gan wefannau Rwsiaidd). Disgwylir gweld miloedd o Rwsiaid yn tyrru i ynys yr 20,000 o saint yr ha nesaf ;-)

Wedi cyrraedd y Rough Guide (i lefydd anghysbell!). Britain's most remote places!
Is Bardsey Island really THAT remote? Rough Guide to Britain's most remote places.

Fe soniais mewn blogiad cynharach fy mod wedi bod wrthi'n helpu'r Lolfa efo llyfr ar hanes April Jones, sef Pink Ribbons for April gan Alun Gibbard. Fe brynais gopi heddiw, ac mae'r llyfr yn darllen yn rhwydd o ran arddull a mynegiant, er yn ddarllen anodd oherwydd ei gynnwys dirdynnol. Mynnwch gopi da chi, oherwydd mae'n gofnod cynnil o'r digwyddiadau ac mae'r elw yn mynd at achos da.

A dyna ni am fis arall, siwr o fod.

A natur ryfedd ac ansefydlog y gwaith hwn, wn i ddim beth a ddaw i'm rhan yn ystod mis Hydref, os daw gwaith o gwbl; ond mae gen i ddigon o haearn a fydd yn cynhesu yn y tân am sbel.
Cyfannu cymuned - April Jones
01st October 2013 - 0 comments
 blwyddyn ers diflaniad y ferch fach April Jones o stad Bryn y gôg ym Machynlleth, mae'r Lolfa wedi cyhoeddi llyfr Saesneg Pink Ribbons for April sy'n olrhain ymateb y gymuned i ddiflaniad a llofruddiaeth y ferch fach.

Awdur y llyfr yw Alun Gibbard, enw cyfarwydd iawn i'r gunulleidfa Gymraeg. Paratowyd y llyfr mewn cydweithrediad â Coral a Paul Jones, rhieni April. Fe fydd holl elw a breindal gwerthiant y gyfrol yn mynd tuag at Gronfa Goffa April.

Fe fues i'n dilyn y digwyddiadau gyda fy nghamera am gyfnod, gan greu archif fach o luniau. Trosglwyddwyd y rhan fwyaf o'r lluniau i archif ddigidol y Llyfrgell Genedlaethol, a phan fyddant yn barod i'w derbyn, fe drosglwyddaf y gweddill.

Mae rhai o'r lluniau i'w gweld yn y llyfr hwn, a braint oedd cael y gwahoddiad i'w cynnwys.Twelve months on from the disappearance of little April Jones, Y Lolfa has published Pink Ribbons for April by Alun Gibbard.

The volume concentrates on the remarkable community response to the tragedy, and has been written in co-operation with April's parents and community leaders. All profits and royalties from the sale of the book will go to the April Jones appeal.

I spent some time documenting the response to the events as they unfolded at Machynlleth, and a number of my pictures have been incorporated in the book. A CD of images was donated to the National Library of Wales digital archive. More recent work, covering the community events and April's funeral, will be offered to the Library in due course.
TRIATHON ABERYSTWYTH INTRtri
29th September 2013 - 0 comments
EDIT The huge Triathlon Gallery has now been closed. The winners and a few nice pictures can be accessed here.

Mae'r oriel (anferth!) o luniau Triathlon Aberystwyth wdi cau. Ond mae rhai lluniau i'w gweld yma.
Edward H, Eisteddfod + Anweledig
28th September 2013 - 0 comments
Fel y soniwyd yn ddiweddar, fe fydd rhai orielau yn cael eu cau i wneu lle i luniau eraill. Mae'r orielau Cyngerdd Edward H Dafis, Yr Eisteddfod, ac Anweledig, wedi'u cau.

Ymddiheuriadau os oeddech yn chwilio amdanynt.

As mentioned previously, a few galleries have to be closed or moved to make way for new material. The Eisteddfod, Edward H concert, and Anweledig galleries are now closed.

Sorry for any inconvenience caused.
TRIATHLON
25th September 2013 - 0 comments
Fe fyddaf innau a chyfaill yn tynnu lluniau swyddogol Triathlon Aberystwyth ar 29 Medi (dydd Sul). Fe fyddant ar gael mor fuan a phosib wedi'r ras, i'w lawrlwytho o'r wefan hon, am ffi rhesymol. Fe fydd angen cyfrif PayPal a chyfeiriad ebost dilys arnoch i allu lawrlwytho llun. Galwch nôl nos Sul i weld beth sydd wedi'i osod ar y wefan!
____

I and a colleague will be taking the official photographs for the Aberystwyth Triathlon on Sunday (26 September). The pictures will be available to download from this website at a very reasonable price as soon as possible after the race. To download a picture you'll need a PayPal account and a valid email address. Call back on Sunday evening to see what's been uploaded!
Edward H Dafis
23rd September 2013 - 0 comments
Rwyf wedi hel fy lluniau o gig olaf Edward H a'u rhoi yn y fan yma am ychydig. Sylwer, fe fyddaf yn cau orielau'r Eisteddfod / Anweledig ac oriel gig EHD yn weddol fuan - nos Sul efallai - i wneud lle i waith o brosiect arall.
http://www.atgof.co/ffeil-bach-ehd-7512

I've put all my Edward H Dafis pictures (the final gig at the Eisteddfod) here.
http://www.atgof.co/ffeil-bach-ehd-7512
I suspect that they, the Eisteddfod and Anweledig galleries won't be up for long (until Sunday evening perhaps?), as I'll need the space for another project very soon.
Cadw cyfri - Keeping count
16th September 2013 - 0 comments
Mae'n hanner ffordd drwy'r mis yn barod, tywydd gwael y tu allan. Amser efallai i gyfri'r stoc cyn y gaeaf. Felly fe chwiliais drwy fy mocs "tear sheets" a chreu cofnod o beth o'r cynnwys. Yn anffodus, does gen i ddim cofnod gweledol o fy lluniau yn y papurau newyddion, rhan amla, oherwydd tydw i ddim yn gwybod am wythnosau bod llun wedi ymddangos! Yr un peth efo e-lyfrau a chyhoeddiadau tramor. Dim gobaith cael cofnod syml i gofnodi'r defnydd.

Ta waeth, dyma lun o rai o'r cyhoeddiadau - hynny yw y rhai mae gen i gopi ohonynt. Hint hint i cwpwl o gyhoeddwyr...I don't have "tear sheets" for the majority of uses of my pictures in publications, but here's a picture of some of the ones I have to hand.
Awst, y darnau da - August - the good bits
31st August 2013 - 0 comments
Y mis hwn (Awst) fe ddaeth prosiect mawr iawn y bum yn gweithio arno am flwyddyn a hanner i ben, gyda chyhoeddi dau lyfr i ddisgyblion ysgol, a DVD o adnoddau i athrawon. Pan ddaw'r manylion cyhoeddi llawn i'r fei, fe bostiaf lincs atyn nhw o fy nghyfrifon trydar.

Dros y misoedd diwethaf rwyf hefyd wedi bod yn paratoi prosiect tymor hir arall ar gyfer cyhoeddwr adnabyddus. Mae'r fenter, sy'n ymwneud â fy sir fabwysiedig, yn clymu ynghyd fy ngwaith fel chwilotwr a ffotograffydd. "Gwyliwch y gofod hwn" dros y flwyddyn nesaf i glywed sut mae pethau'n datblygu. A dechreuwch arbed eich ceiniogau prin ar gyfer prynu anrheg rhagorol ar gyfer Nadolig 2014!

Rwyf wedi sôn o'r blaen am lyfr bach hyfryd o atgofion am R S Thomas y bum yn helpu ffendio a chynhyrchu lluniau ar ei gyfer. Mae'r is-deitl "cleniach yn Gymraeg?" yn dweud y cyfan. Dyma gyfrol sy'n taflu goleuni ar ochr "Gymraeg" a chymdeithasol y bardd, gydag ysgrifau byr a bachog sy'n goleuo tipyn ar ei gymeriad a'i ddeuoliaeth. Mae manylion y llyfr yma ar Gwales.

Mae rhyw 13 o luniau gen i yn y gyfrol, wedi'u dylunio'n ddeallus ac yn gelfydd gan Elgan Griffiths. Does dim mantais bersonol i mi o wrjo'r gyfrol ar neb, ond wir, mae'n ddifyr iawn, gyda dyluniad sy'n plesio'r llygad. Felly rwy'n argymell i chi ei brynu yn eich miloedd!

Heblaw am gwpwl o alwadau pen agored ar gyfer cylchgrawn Barddas, doedd gen i ddim byd penodol i'w wneud yn yr Eisteddfod. Serch hynny, fe wthiais fy lens i ambell i gornel, a chael nifer go dda o luniau rwy'n hapus iawn gyda'u safon, ac a ddaw i mewn yn "handi" yn y dyfodol, gobeithio!

Defnyddiwyd rhai ohonynt - o berfformiad ysgytwol Ffion Dafis o fonolog "Anweledig" Aled Jones Williams, yn Golwg (Awst 29ain), gan gynnwys llun y clawr. Rwy'n hoffi tynnu portreadau a chael cloriau!

Fy llun o Ffion Dafis ar glawr Golwg -7440


Mae adolygiad o'r perfformiad yma ar flog ardderchog Lowri Haf Cooke.

Rwy'n edrych ymlaen hefyd at weld copi o Barn, gan fod y cylchgrawn hynod hwnnw hefyd wedi cymryd nifer o luniau gen i ar gyfer eu rhifyn ôl-eisteddfod. Mae gen i sylwadau ynddo hefyd ar waith serameg Emily Jenkins, a oedd yn cael ei arddangos yn y Lle Celf. Mae ganddyn nhw un o'r lluniau o "Anweledig" ar eu gwefan, fel rhan o'u hadolygiad o gynnyrch theatrig yr eisteddfod.

A rhag ofn eich bod yn meddwl fy mod yn ddiog, mae'n well i mi sôn fy mod hefyd wedi bod yn tynnu lluniau dros gyfnod ar gyfer llyfr Saesneg, a fydd yn y siopau, gobeithio, yn yr hydref. Mae rhai o'r lluniau ar gyfer y llyfr hwnnw wedi'u gosod ar fy ffrwd flickr, ond mae tomen o luniau eraill sydd heb weld golau dydd, sy'n cael eu dal yn ôl gennyf ar gyfer y gyfrol.

Roedd manion eraill yn ystod y mis hefyd erbyn meddwl - portread o Lyn Lewis Dafis ar gyfer y cylchgrawn Cristion ar ei newydd wedd, a llun y difrod i wal "Cofiwch Dryweryn, a swp bach o luniau ar gyfer stoc, a choeliwch chi fyth - lluniau ohonof yn mwynhau fy hun!

Rwyf wedi darganfod caiacio - a hyd yn hyn, wedi mwynhau yn fawr iawn.
O'r caiac

Os ydych wedi darllen y darnau newyddion blaenorol, fe fyddwch eisoes yn gwybod fy mod wedi canolbwyntio'n galed ar uwchraddio'r wefan hon, i'w gwneud yn haws i'w defnyddio gan gwsmeriaid sydd eisiau trwyddedu lluniau. Cafwyd sawl prawf o hyn wedi'r eisteddfod, a gwelwyd gennyf y byddai ychydig o newidiadau eraill yn y llif gwaith yn gwella pethau hyd yn oed yn fwy. Dyna brosiect ar gyfer ddyddiau llwyd hydrefol.


___

August was dominated by work on the website and the National Eisteddfod. Luckily the magazines Barn and Golwg took some of my pictures, and I actually got a Golwg cover! Hopefully not my last.

Golwg-7439


There were lots of other bits and bobs, but they're covered in earlier posts.

Thanks for taking the time to read this.

Diolch am ddarllen
Iestyn
Being sociable
24th August 2013 - 0 comments
Statzzzzzz
21st August 2013 - 0 comments
A finnau wedi gwneud nifer go lew o newidiadau i'r wefan ac i'r ffrwd flickr, roeddwn braidd yn bryderus wrth edrych ar effaith hyn oll ar ystadegau'r gwefannau. Tra rywf innau wedi bod yn ffidlan am oriau meithion, a oedd y gynulleidfa wedi codi a gadael?

Mae fy lluniau ar gyfartaledd yn derbyn tua 600 o "gliciau" arnynt bob dydd. Ond ers yr eisteddfod (a chyflwyno newidiadau i'r llif gwaith), mae'r ffigwr wedi cynyddu, dros dro o leiaf, i dros 1500 y dydd, sef dros 15,000 o "hits" dros gyfnod o 10 diwrnod.

Mae'r nifer o drawiadau ar luniau hen yn aros yn gyson - sef rhyw 200 y dydd, felly mae'r traffig at y llunaiu mwyaf diweddar wedi dangos cynnydd aruthrol ac annisgwyl.

Daw'r traffig yn bennaf, (yn ôl system Gwgl, ond dwi'n amau'r ffigurau hyn!) o Brydain (97%), gyda dim ond 2.39% o'r traffig yn deillio o Aberystwyth(sgersli bilîf).

Daw 32% o drawiadau o ddyfeisiadau iOS, 30% o Mac-iau, a 27% o Windows (PC).
O'r teclynnau symudol, mae 80% o'r trawiadau yn dod via iOS a 17% via Android.

A dyna'r ffigrau sydd wedi fy synnu, sef bod
* dros dreuan o'r bobl sy'n edrych ar y lluniau yn gwneud hynny o ffonau a thabledi
* o'r rhai sy'n defnyddio cyfrifiadur - mae mwy o draffig o Macs nag o PCs

Well i'r wasg Gymreig brysuro i gynhyrchu mwy o ddeunydd ar gyfer yr e-fyd symudol. Mae'n amlwg bod galw yno am ddeunydd cyfredol, diddorol, gwahanol ac o safon ;-)

Diolch am gymryd yr amser i ddarllen hwn, a diolch ganwaith am gymryd diddordeb yn y lluniau. Yn aml iawn dwi'n cysidro ydi'r ymdrech fawr rwy'n ei wneud o ran amser ac arian yn werth y drafferth. Ond o weld yr ystadegau'n cynyddu, ac o dderbyn eich negeseuon cadarnhaol, rwy'n teilo'n falch bod cynifer yn cael pleser a budd o ddilyn y linciau rwy'n eu trydar, neu o alw heibio'n rheolaidd i weld beth sy'n newydd. Ffenciw mawr, ys dywed Wali.

Gerddi Kensington

After a frantic few weeks of fiddling with websites - this one included, I was a little bit afraid that while my back was turned, my "audience" may have got up and drifted away. But I took a look at various statistics relating to this website and flickr today, and was somewhat surprised at the increase in hits since the Eisteddfod. There is obviously an "Eisteddfod factor" involved, and hits will inevitably decrease, but the rise was greater than I expected. While the number of views of "old" pictures remains relatively static (around 200 a day), new pictures have gone up from an average of around 400 a day to 900 (1500+ daily). So in the 10 days I've counted since the eisteddfod, pictures have been clicked and viewed well over 15,000 times. That's an awful lot more than I'd expected.

However, it isn't the total views which surprised me most. Over 32% of traffic came from mobile devices. Then the next "big figure" is that of the desktops/laptops - there are more Macs (30%) than Windows PCs (27%)used to view the photos.

Of the mobile devices, 80% are iOS, and 17.3 Android.

Unfortunately, all this, together with my experience as a user of "Welsh" services of all kinds, suggests that the Welsh press / publishing / news services need to smarten up their act regarding quality mobile e-services ASAP. This is a very Wales/Welsh site, as is my flickr stream. Presumably the majority of people clicking on the photos have some interest in this "Welshness". They are mobile and using sophisticated and expensive devices. 15,000 views in less than a couple of weeks suggests that this audience likes looking at hot off the press, newsworthy or quirky pictures. I sincerely hope that they are also coming to me because they know they'll get to see quality pictures, rather than dimly lit murk.

Thanks for reading this, and even greater thanks for taking an interest in my pictures. It makes the effort (time and money!) worthwhile, knowing that so many people happily follow the links I post on twitter, or call-by regularly to see what's new.

Keep looking, and start buying ;-)
Shiny new gallery
20th August 2013 - 0 comments
A new gallery - have a peek

I've added a "Recent pictures" Galleryhere.

This website is/will now be my main shop window, and stock room, especially for the photography part of my business.

Linked to the website and the business side of things is my other shiny new thing - a bilingual twitter account - @atgofcymru

If your business has any picture needs (historical - I'm a picture researcher, or new - I'm a decent photographer), why not bookmark the gallery and follow @atgofcymru for the latest on what I'm doing, special offers and so on? If you like what you see, and are happy with the quality, please contact me to arrange a chat, to see if I can help your business with its picture needs.

Flickr

Some of you may know of me through my flickr site. I've been there since 2005. Despite the problems flickr has recently created for the likes of me, and to those trying to view my pictures, I shall still upload my "personal illustrated diary" of smallish pictures to my account. So if you find "Traedmawr" entertaining, then please keep watching!

I've had some 700,000 hits to individual pictures on flickr over the last couple of years, and I've made some good friends over there, so I won't be totally abandoning the place any time soon. Hopefully Yahoo! will rectify some of the main problems which have been widely reported and moaned about.

To recap - Traedmawr on flickr and twitter is the me with a hint of business, and www.atgof.co and @atgofcymru is business with a hint of me :-)

Diolch am ddarllen. Cheers.

Iestyn
Oriel newydd
20th August 2013 - 0 comments
Oriel newydd - galwch draw

Rwyf wedi ychwanegu oriel o luniau diweddar at y wefan. Cliciwch ar "Oriel" ar frig y dudalen, yna o dan "Cymru" fe welwch "Lluniau diweddar". Wele fan hyn.

Y wefan hon "Atgof" nawr fydd fy ffenest siop, yn enwedig i ochr ffotograffiaeth pethau, yn ogystal â bod yn ystafell gefn - yn "ystafell stoc" fel petai, er mwyn cyflawni anghenion cwsmeriaid.

Yn gysylltiedig â'r wefan ac ochr y "busnes", rwyf yn trydar dan yr enw @atgofcymru - a hynny trwy gyfrwng y ddwy iaith. Os ydych yn fusnes sydd angen delweddau (hanesyddol - rwy'n ymchwilydd lluniau, neu newydd - rwy'n foi reit handi efo camera) rhowch gynnig ar ddilyn @atgofcymru

Felly os oes gan eich busnes chi anghenion delweddu o unrhyw fath, pam na glustnodwch yr oriel lluniau diweddar a galw draw am ennyd fach o dro i dro, i flasu'r hyn sydd ar y bwrdd gen i. Os ydych yn hoffi fy ngwaith, ac yn fodlon gyda'r safon, cysylltwch am sgwrs i weld a allaf fod o gymorth i'ch busnes chi.


Flickr
Fe fydd nifer ohonoch yn fy adnabod oherwydd fy ffrwd lluniau sydd ar flickr. Fy mwriad yw parhau i ddefnyddio flickr fel rhyw fath o ddyddiadur darluniadol (gyda'r lluniau bach), ond fe fyddaf yn ychwanegu lluniau newydd golygyddol neu fasnachol yn fwy rheolaidd i'r wefan hon - i'r oriel "Lluniau diweddar" yn y lle cyntaf.

Gyda tua 700,000 o "hits" dros dwy neu dair blynedd ar flickr, tydw i ddim yn mynd i adael y safle, na'r rhwydwaith o gyfeillion sydd yno, ar chwarae bach. Ond rwy'n gobeithio y bydd Yahoo! yn ymateb yn gadarnhaol ac yn ymarferol i'r miloedd o gwynion am y safle newydd. Daw eto haul ar fryn, gobeithio. Y llif flickr yw fy llais personol, ac yn yr un modd, mae @traedmawr ar twitter yn "lif ymwybod personol".


Diolch am ddarllen.

Iestyn
Fandaliaeth - Vandalism
18th August 2013 - 1 comment
Mae rhywun neu rhywrai wedi ychwanegu "smiley" at wal "Cofiwch Dryweryn" ger Llanrhystud.

Oes ots? Onid "fandaliaeth" oedd y wal wreiddiol? Oes gwahaniaeth rhwng slogan gwleidyddol penodol v slogan o hapusrwydd. Ai dweud "get over it" mae "JK"?

Beth bynnag y rheswm, roeddwn i'n teimlo bod wyneb melyn, a hwnnw'n GWENU yn sarhad gan dwpsod. Tebyg i'r teimlad mae rhywun yn ei gael o glywed bod rhywun wedi peintio dros/malu cerrig beddau hen filwyr neu Iddewon.

Ydi'r difrod (y gellir ei adfer yn weddol hawdd, fe dybiwn) yn eich cythruddo chi?

Doedd gan y wasg Brydeinig (sydd gwaetha'r modd yn cynnwys y rhan fwyaf o'r wasg Gymreig o ran meddylfryd) â dim diddordeb o gwbl yn y stori, gyda llaw.The iconic "Cofiwch Dryweryn" wall near Aberystwyth was vandalised the other night. Putting a yellow smiley face over THE symbol of Welsh pissed-offness with having valleys drowned, language stamped upon etc is quite a provocative act. However graffito on top of graffito is somehow ironic. The replacement of 60s style popular angst-ridden protest with a gormless yellow smiley face seems somehow an apt symbol of our detached-from-history and who-cares-anyway, let's go for a McDonalds times. A kind of sub-anarchy based on ignorance perhaps.

Decide for yourself. Should we be wound-up about what this represents, or is it a case of "move on please, there's really nothing to see"?

As an aside, the press really didn't seem bothered about this. But they're so out of tune with "national regions" thinking and feelings, one wouldn't expect better, would one. A few kids jump into the sea to cool down, and a town gets 5 minutes of fame, someone does this and the UK press takes no notice.
Lluniau'r Eisteddfod - National Eisteddfod pictures
14th August 2013 - 0 comments
Os ydych yn chwilio am luniau o Eisteddfod Genedlaethol Dinbych, 2013 ar gyfer cyhoeddiad / blog / gwefan, mae gen i nifer ar gael i'w trwyddedu. Mae'r lluniau yn cynnwys lansio cyfrol Bro a Bywyd Hywel Teifi, Ciwiau (!), Yr Orsedd yn derbyn aelodau newydd, megis Malcolm Allen a David Davies, Perfformiad y monolog "Anweledig" yn y Lle Celf, a lluniau reit dda o gyngerdd olaf Edward H Dafis.

Gellir gweld rhai esiamplau yn y fan hyn.

Cysylltwch os oes gennych ddiddordeb.

______

If you're looking for pictures of the 2013 National Eisteddfod at Denbigh for a publication / blog / website etc, I have a number prepared and ready to licence, including the Bro a Bywyd Hywel Teifi book launch, queues and cute dogs (!), the Gorsedd of Bards induction procession and ceremony (including Malcolm Allen, Davied Davies and more), the remarkable "Anweledig" monologue, y Lle Celf, and some nice shots of the Edward H Dafis farewell gig.
You can see a selection here.

Get in touch if you'd like to use anything.
Eisteddfod Dinbych
10th August 2013 - 0 comments
Ychydig luniau o Eisteddfod Genedlaethol Dinbych

Ever wondered what the Eisteddfod's like?

Dydd Iau
Thursday

Lansio Bro a Bywyd Hywel Teifi
Book launch
Lansio cyfrol Bro a Bywyd Hywel Teifio-6363

Cyfarfodydd syber
Serious topics
Meri Huws -6513

Y Lle Celf
Arts exhibition
maes-6539


Iau a Gwener / Thursday-Friday

Monolog
Monologue

Ffion Dafis yn perfformio monolog newydd Aled Jones Williams yn Y Lle Celf -6606

Bonllefau o gymeradwyaeth i Ffion Dafis yn perfformio monolog newydd Aled Jones Williams yn Y Lle Celf -6620

mono-7030

mono-7026

mono-7049

Yr Orsedd - derbyn aelodau newydd
The Gorsedd - inducting new members
boreGwener-6736

boreGwener-6860

boreGwener-6857

boreGwener-6866

Cyngerdd ffarwel Edward H
Edward H Dafis farewell concert
ehd3-7407

ehd-7169

ehd4-7569

ehd2-7258
Perfformiadau ar stondinau
Performances here and there

boreGwener-6895

Dydd Sadwrn
Saturday

Corau
Choirs
Cor y Rhos -7697

Stondinwyr
Stall holders
Jeff Towns -7723

Llinos -7728
Cerdyn? Holi barn. A card? Just asking.
06th August 2013 - 1 comment
Roedd hi mor llonydd a chynnes y prynhawn yma, wedi dyddiau o weithio ar y cyfrifiadur a thwtio a gwneud yr hyn a'r llall, fe ddaeth ysfa anorchfygol arnaf i ddianc at lan y môr. Fe lwythais y caiac (sydd ddim yn hawdd pan mae rhywun wedi blino!) ac anelu at Fae Clarach.

Wedi sbel reit hir o badlo yn groes i'r llif i gyrraedd Aberystwyth, fe dynnais y llun hwn. Roedd y llif yn mynnu troi'r caiac i wynebu nôl am Clarach, felly rhwng popeth doedd hi ddim mor hawdd a'r disgwyl i gael "siot".

Prin bod angen rhwyfo ar y ffordd yn ôl - a theimlad hyfryd oedd cael fy nghludo yn hamddenol, a gwres yr haul ar fy wyneb, yn ddi-ymdrech nôl i'r bae.

Wedi cyrraedd adref a llwytho'r llun sylweddolais ei fod, i mi o leiaf, mymryn bach yn arbennig. Meddyliais yn syth y byddai'n gwneud cerdyn cyfarch newydd. Beth ydych chi'n ei feddwl. A fyddech chi'n hoffi neu'n prynu cerdyn o'r llun hwn pe bai rhai ar gael?

Gadewch sylw os hoffech. jest holi ydw i, nid ceisio ymrwymo neb i brynu!

aber-2642


The fine weather drew me out of the house this afternoon for a paddle along the coast between Clarach and Aberystwyth.

It was a tiny bit of a struggle getting to Aber, as there was an incoming tide, and it was much harder than I'd imagined to get a decent shot of the town from the sea, as the boat kept rocking and turning quickly away from the view.

But after getting home (after a lovely lazy free ride on the current back to the bay), I thought this picture was a little cracker.

What do you think? I fancy adding it to my stable of greetings cards. Do you think it would sell - would you buy one? (Just asking, no pressure!)

Leave a comment to let me know what you think.

Thanks

Iestyn
Eisteddfod 2013
06th August 2013 - 0 comments
Safle'r Eisteddfod, Dinbych-5142

Fe fyddaf yn yr Eisteddfod Genedlaethol rhwng dydd Iau a dydd Sadwrn.

Yn ogystal â chrwydro'r maes yn dweud helo wrth yr hwn a'r llall, fe fyddaf ar gael i dynnu ambell i lun. Os ydych eisiau llun o safon (gan obeithio'r gorau!) wedi'i dynnu, neu eisiau cael cyngor ar brosiect, cysylltwch ar bob cyfri! Mae'r manylion cyswllt i'w cael ar frig y dudalen hon (cliciwch "Cysylltu")

Iestyn
_____


You wouldn't know it from the British press and media, but this week sees the National Eisteddfod taking place near Denbigh in north Wales. Over the last few years the Eisteddfod has grown and developed from a slightly narrow "pure culture" event into a modern, vibrant, inclusive totally engaging and brilliant experience, and is the ultimate showcase for all things "Welsh" - and that very definitely includes Welsh learners, and anyone of whatever language who is interested in the culture.

I'll be on the "maes" (field) from Thursday to Saturday. If anyone at the Eisteddfod wants a (hopefully) decent photo taken, or would like to meet up to discuss a project, please get in touch!

Contact details can be found at the top of this page - just click on "Contact".

Iestyn
Oriel newydd - new gallery
31st July 2013 - 0 comments
Rwyf wedi ychwanegu oriel fach newydd - sef yr oriel am ddim.

Fe fydd ychydig o luniau yn cael eu rhoi yn yr oriel o dro i dro, ac ar waelod y lluniau mae botwm sy'n galluogi lawrlwytho'r ffeiliau maint llawn am ddim (mae telerau defnydd ddigon rhesymol - sef mai at ddefnydd personol a nid masnachol y bydd y llun yn cael ei ddefnyddio).

Cofiwch adael sylw yn y blwch "sylwadau" a welir o dan y lluniau. Fe fyddwn yn hoffi gwybod os oes budd i'r oriel!

Mae linc ar frig y dudalen sy'n mynd a chi at yr oriel.

Galwch draw yma weithiau i weld beth sydd ar gael.

____

I've added a little gallery "Free!"

I'll be placing a few pictures in the gallery from time to time, and under them you'll find a "download" button. There are conditions - that the pctures are for personal use, and not for commercial gain etc.

Please leave a message in the "comments" box under the pictures - I'd like to know if the gallery is worth the trouble or not!

The "Am ddim! - Free!" link at the top of the page takes you to the gallery.

Call by sometimes to see what's available.
Newidiadau - Changes
29th July 2013 - 0 comments
Mae nifer o ddiweddariadau wedi'u cyflwyno gennyf heddiw.

* mae sawl hen oriel e.e. haciaith, newyddion, Llew Du... wedi'u dileu.
* Oriel "Pobl" yn ychwanegiad newydd. Rhaid clicio ar "Pobl", yna ar "Portreadau"
* y nam ar y dudalen flaen (lluniau'n rhy fawr) wedi'i sortio

Mae'r system werthu yn dal wedi'i ddiffodd. Cysylltwch yn uniongyrchol os ydych eisiau trafod cael print, comisiwn ar gyfer tynnu lluniau, neu waith ymchwil, os gwelwch yn dda. Defnyddiwch y tab "Cysylltu" neu gadewch sylw gerllaw eitem newyddion neu lun.

Diolch am ddarllen.

Iestyn
________


Ive made a few overdue changes and fixes to the website today.

* several galleries have been deleted (e.g. haciaith, Strike, Llew Du, News...)
* a new gallery - "People" has been added. Click on "People", then on "Portraits" to enter.
* the annoying fault on the home page - oversized and pixelated pictures - has been fixed.

The e-commerce part of the site remains shut. Please contact me directly to discuss your requirements - for prints, shoots or research, just get in touch via the Contact tab, or leave a comment on a news item or picture.

Thanks for reading.

Iestyn