Newyddion . News

Edward H, Eisteddfod + Anweledig
28th September 2013 - 0 comments
Fel y soniwyd yn ddiweddar, fe fydd rhai orielau yn cael eu cau i wneu lle i luniau eraill. Mae'r orielau Cyngerdd Edward H Dafis, Yr Eisteddfod, ac Anweledig, wedi'u cau.

Ymddiheuriadau os oeddech yn chwilio amdanynt.

As mentioned previously, a few galleries have to be closed or moved to make way for new material. The Eisteddfod, Edward H concert, and Anweledig galleries are now closed.

Sorry for any inconvenience caused.
TRIATHLON
25th September 2013 - 0 comments
Fe fyddaf innau a chyfaill yn tynnu lluniau swyddogol Triathlon Aberystwyth ar 29 Medi (dydd Sul). Fe fyddant ar gael mor fuan a phosib wedi'r ras, i'w lawrlwytho o'r wefan hon, am ffi rhesymol. Fe fydd angen cyfrif PayPal a chyfeiriad ebost dilys arnoch i allu lawrlwytho llun. Galwch nôl nos Sul i weld beth sydd wedi'i osod ar y wefan!
____

I and a colleague will be taking the official photographs for the Aberystwyth Triathlon on Sunday (26 September). The pictures will be available to download from this website at a very reasonable price as soon as possible after the race. To download a picture you'll need a PayPal account and a valid email address. Call back on Sunday evening to see what's been uploaded!
Edward H Dafis
23rd September 2013 - 0 comments
Rwyf wedi hel fy lluniau o gig olaf Edward H a'u rhoi yn y fan yma am ychydig. Sylwer, fe fyddaf yn cau orielau'r Eisteddfod / Anweledig ac oriel gig EHD yn weddol fuan - nos Sul efallai - i wneud lle i waith o brosiect arall.
http://www.atgof.co/ffeil-bach-ehd-7512

I've put all my Edward H Dafis pictures (the final gig at the Eisteddfod) here.
http://www.atgof.co/ffeil-bach-ehd-7512
I suspect that they, the Eisteddfod and Anweledig galleries won't be up for long (until Sunday evening perhaps?), as I'll need the space for another project very soon.
Cadw cyfri - Keeping count
16th September 2013 - 0 comments
Mae'n hanner ffordd drwy'r mis yn barod, tywydd gwael y tu allan. Amser efallai i gyfri'r stoc cyn y gaeaf. Felly fe chwiliais drwy fy mocs "tear sheets" a chreu cofnod o beth o'r cynnwys. Yn anffodus, does gen i ddim cofnod gweledol o fy lluniau yn y papurau newyddion, rhan amla, oherwydd tydw i ddim yn gwybod am wythnosau bod llun wedi ymddangos! Yr un peth efo e-lyfrau a chyhoeddiadau tramor. Dim gobaith cael cofnod syml i gofnodi'r defnydd.

Ta waeth, dyma lun o rai o'r cyhoeddiadau - hynny yw y rhai mae gen i gopi ohonynt. Hint hint i cwpwl o gyhoeddwyr...I don't have "tear sheets" for the majority of uses of my pictures in publications, but here's a picture of some of the ones I have to hand.
Awst, y darnau da - August - the good bits
31st August 2013 - 0 comments
Y mis hwn (Awst) fe ddaeth prosiect mawr iawn y bum yn gweithio arno am flwyddyn a hanner i ben, gyda chyhoeddi dau lyfr i ddisgyblion ysgol, a DVD o adnoddau i athrawon. Pan ddaw'r manylion cyhoeddi llawn i'r fei, fe bostiaf lincs atyn nhw o fy nghyfrifon trydar.

Dros y misoedd diwethaf rwyf hefyd wedi bod yn paratoi prosiect tymor hir arall ar gyfer cyhoeddwr adnabyddus. Mae'r fenter, sy'n ymwneud â fy sir fabwysiedig, yn clymu ynghyd fy ngwaith fel chwilotwr a ffotograffydd. "Gwyliwch y gofod hwn" dros y flwyddyn nesaf i glywed sut mae pethau'n datblygu. A dechreuwch arbed eich ceiniogau prin ar gyfer prynu anrheg rhagorol ar gyfer Nadolig 2014!

Rwyf wedi sôn o'r blaen am lyfr bach hyfryd o atgofion am R S Thomas y bum yn helpu ffendio a chynhyrchu lluniau ar ei gyfer. Mae'r is-deitl "cleniach yn Gymraeg?" yn dweud y cyfan. Dyma gyfrol sy'n taflu goleuni ar ochr "Gymraeg" a chymdeithasol y bardd, gydag ysgrifau byr a bachog sy'n goleuo tipyn ar ei gymeriad a'i ddeuoliaeth. Mae manylion y llyfr yma ar Gwales.

Mae rhyw 13 o luniau gen i yn y gyfrol, wedi'u dylunio'n ddeallus ac yn gelfydd gan Elgan Griffiths. Does dim mantais bersonol i mi o wrjo'r gyfrol ar neb, ond wir, mae'n ddifyr iawn, gyda dyluniad sy'n plesio'r llygad. Felly rwy'n argymell i chi ei brynu yn eich miloedd!

Heblaw am gwpwl o alwadau pen agored ar gyfer cylchgrawn Barddas, doedd gen i ddim byd penodol i'w wneud yn yr Eisteddfod. Serch hynny, fe wthiais fy lens i ambell i gornel, a chael nifer go dda o luniau rwy'n hapus iawn gyda'u safon, ac a ddaw i mewn yn "handi" yn y dyfodol, gobeithio!

Defnyddiwyd rhai ohonynt - o berfformiad ysgytwol Ffion Dafis o fonolog "Anweledig" Aled Jones Williams, yn Golwg (Awst 29ain), gan gynnwys llun y clawr. Rwy'n hoffi tynnu portreadau a chael cloriau!

Fy llun o Ffion Dafis ar glawr Golwg -7440


Mae adolygiad o'r perfformiad yma ar flog ardderchog Lowri Haf Cooke.

Rwy'n edrych ymlaen hefyd at weld copi o Barn, gan fod y cylchgrawn hynod hwnnw hefyd wedi cymryd nifer o luniau gen i ar gyfer eu rhifyn ôl-eisteddfod. Mae gen i sylwadau ynddo hefyd ar waith serameg Emily Jenkins, a oedd yn cael ei arddangos yn y Lle Celf. Mae ganddyn nhw un o'r lluniau o "Anweledig" ar eu gwefan, fel rhan o'u hadolygiad o gynnyrch theatrig yr eisteddfod.

A rhag ofn eich bod yn meddwl fy mod yn ddiog, mae'n well i mi sôn fy mod hefyd wedi bod yn tynnu lluniau dros gyfnod ar gyfer llyfr Saesneg, a fydd yn y siopau, gobeithio, yn yr hydref. Mae rhai o'r lluniau ar gyfer y llyfr hwnnw wedi'u gosod ar fy ffrwd flickr, ond mae tomen o luniau eraill sydd heb weld golau dydd, sy'n cael eu dal yn ôl gennyf ar gyfer y gyfrol.

Roedd manion eraill yn ystod y mis hefyd erbyn meddwl - portread o Lyn Lewis Dafis ar gyfer y cylchgrawn Cristion ar ei newydd wedd, a llun y difrod i wal "Cofiwch Dryweryn, a swp bach o luniau ar gyfer stoc, a choeliwch chi fyth - lluniau ohonof yn mwynhau fy hun!

Rwyf wedi darganfod caiacio - a hyd yn hyn, wedi mwynhau yn fawr iawn.
O'r caiac

Os ydych wedi darllen y darnau newyddion blaenorol, fe fyddwch eisoes yn gwybod fy mod wedi canolbwyntio'n galed ar uwchraddio'r wefan hon, i'w gwneud yn haws i'w defnyddio gan gwsmeriaid sydd eisiau trwyddedu lluniau. Cafwyd sawl prawf o hyn wedi'r eisteddfod, a gwelwyd gennyf y byddai ychydig o newidiadau eraill yn y llif gwaith yn gwella pethau hyd yn oed yn fwy. Dyna brosiect ar gyfer ddyddiau llwyd hydrefol.


___

August was dominated by work on the website and the National Eisteddfod. Luckily the magazines Barn and Golwg took some of my pictures, and I actually got a Golwg cover! Hopefully not my last.

Golwg-7439


There were lots of other bits and bobs, but they're covered in earlier posts.

Thanks for taking the time to read this.

Diolch am ddarllen
Iestyn
Being sociable
24th August 2013 - 0 comments
Statzzzzzz
21st August 2013 - 0 comments
A finnau wedi gwneud nifer go lew o newidiadau i'r wefan ac i'r ffrwd flickr, roeddwn braidd yn bryderus wrth edrych ar effaith hyn oll ar ystadegau'r gwefannau. Tra rywf innau wedi bod yn ffidlan am oriau meithion, a oedd y gynulleidfa wedi codi a gadael?

Mae fy lluniau ar gyfartaledd yn derbyn tua 600 o "gliciau" arnynt bob dydd. Ond ers yr eisteddfod (a chyflwyno newidiadau i'r llif gwaith), mae'r ffigwr wedi cynyddu, dros dro o leiaf, i dros 1500 y dydd, sef dros 15,000 o "hits" dros gyfnod o 10 diwrnod.

Mae'r nifer o drawiadau ar luniau hen yn aros yn gyson - sef rhyw 200 y dydd, felly mae'r traffig at y llunaiu mwyaf diweddar wedi dangos cynnydd aruthrol ac annisgwyl.

Daw'r traffig yn bennaf, (yn ôl system Gwgl, ond dwi'n amau'r ffigurau hyn!) o Brydain (97%), gyda dim ond 2.39% o'r traffig yn deillio o Aberystwyth(sgersli bilîf).

Daw 32% o drawiadau o ddyfeisiadau iOS, 30% o Mac-iau, a 27% o Windows (PC).
O'r teclynnau symudol, mae 80% o'r trawiadau yn dod via iOS a 17% via Android.

A dyna'r ffigrau sydd wedi fy synnu, sef bod
* dros dreuan o'r bobl sy'n edrych ar y lluniau yn gwneud hynny o ffonau a thabledi
* o'r rhai sy'n defnyddio cyfrifiadur - mae mwy o draffig o Macs nag o PCs

Well i'r wasg Gymreig brysuro i gynhyrchu mwy o ddeunydd ar gyfer yr e-fyd symudol. Mae'n amlwg bod galw yno am ddeunydd cyfredol, diddorol, gwahanol ac o safon ;-)

Diolch am gymryd yr amser i ddarllen hwn, a diolch ganwaith am gymryd diddordeb yn y lluniau. Yn aml iawn dwi'n cysidro ydi'r ymdrech fawr rwy'n ei wneud o ran amser ac arian yn werth y drafferth. Ond o weld yr ystadegau'n cynyddu, ac o dderbyn eich negeseuon cadarnhaol, rwy'n teilo'n falch bod cynifer yn cael pleser a budd o ddilyn y linciau rwy'n eu trydar, neu o alw heibio'n rheolaidd i weld beth sy'n newydd. Ffenciw mawr, ys dywed Wali.

Gerddi Kensington

After a frantic few weeks of fiddling with websites - this one included, I was a little bit afraid that while my back was turned, my "audience" may have got up and drifted away. But I took a look at various statistics relating to this website and flickr today, and was somewhat surprised at the increase in hits since the Eisteddfod. There is obviously an "Eisteddfod factor" involved, and hits will inevitably decrease, but the rise was greater than I expected. While the number of views of "old" pictures remains relatively static (around 200 a day), new pictures have gone up from an average of around 400 a day to 900 (1500+ daily). So in the 10 days I've counted since the eisteddfod, pictures have been clicked and viewed well over 15,000 times. That's an awful lot more than I'd expected.

However, it isn't the total views which surprised me most. Over 32% of traffic came from mobile devices. Then the next "big figure" is that of the desktops/laptops - there are more Macs (30%) than Windows PCs (27%)used to view the photos.

Of the mobile devices, 80% are iOS, and 17.3 Android.

Unfortunately, all this, together with my experience as a user of "Welsh" services of all kinds, suggests that the Welsh press / publishing / news services need to smarten up their act regarding quality mobile e-services ASAP. This is a very Wales/Welsh site, as is my flickr stream. Presumably the majority of people clicking on the photos have some interest in this "Welshness". They are mobile and using sophisticated and expensive devices. 15,000 views in less than a couple of weeks suggests that this audience likes looking at hot off the press, newsworthy or quirky pictures. I sincerely hope that they are also coming to me because they know they'll get to see quality pictures, rather than dimly lit murk.

Thanks for reading this, and even greater thanks for taking an interest in my pictures. It makes the effort (time and money!) worthwhile, knowing that so many people happily follow the links I post on twitter, or call-by regularly to see what's new.

Keep looking, and start buying ;-)
Shiny new gallery
20th August 2013 - 0 comments
A new gallery - have a peek

I've added a "Recent pictures" Galleryhere.

This website is/will now be my main shop window, and stock room, especially for the photography part of my business.

Linked to the website and the business side of things is my other shiny new thing - a bilingual twitter account - @atgofcymru

If your business has any picture needs (historical - I'm a picture researcher, or new - I'm a decent photographer), why not bookmark the gallery and follow @atgofcymru for the latest on what I'm doing, special offers and so on? If you like what you see, and are happy with the quality, please contact me to arrange a chat, to see if I can help your business with its picture needs.

Flickr

Some of you may know of me through my flickr site. I've been there since 2005. Despite the problems flickr has recently created for the likes of me, and to those trying to view my pictures, I shall still upload my "personal illustrated diary" of smallish pictures to my account. So if you find "Traedmawr" entertaining, then please keep watching!

I've had some 700,000 hits to individual pictures on flickr over the last couple of years, and I've made some good friends over there, so I won't be totally abandoning the place any time soon. Hopefully Yahoo! will rectify some of the main problems which have been widely reported and moaned about.

To recap - Traedmawr on flickr and twitter is the me with a hint of business, and www.atgof.co and @atgofcymru is business with a hint of me :-)

Diolch am ddarllen. Cheers.

Iestyn
Oriel newydd
20th August 2013 - 0 comments
Oriel newydd - galwch draw

Rwyf wedi ychwanegu oriel o luniau diweddar at y wefan. Cliciwch ar "Oriel" ar frig y dudalen, yna o dan "Cymru" fe welwch "Lluniau diweddar". Wele fan hyn.

Y wefan hon "Atgof" nawr fydd fy ffenest siop, yn enwedig i ochr ffotograffiaeth pethau, yn ogystal â bod yn ystafell gefn - yn "ystafell stoc" fel petai, er mwyn cyflawni anghenion cwsmeriaid.

Yn gysylltiedig â'r wefan ac ochr y "busnes", rwyf yn trydar dan yr enw @atgofcymru - a hynny trwy gyfrwng y ddwy iaith. Os ydych yn fusnes sydd angen delweddau (hanesyddol - rwy'n ymchwilydd lluniau, neu newydd - rwy'n foi reit handi efo camera) rhowch gynnig ar ddilyn @atgofcymru

Felly os oes gan eich busnes chi anghenion delweddu o unrhyw fath, pam na glustnodwch yr oriel lluniau diweddar a galw draw am ennyd fach o dro i dro, i flasu'r hyn sydd ar y bwrdd gen i. Os ydych yn hoffi fy ngwaith, ac yn fodlon gyda'r safon, cysylltwch am sgwrs i weld a allaf fod o gymorth i'ch busnes chi.


Flickr
Fe fydd nifer ohonoch yn fy adnabod oherwydd fy ffrwd lluniau sydd ar flickr. Fy mwriad yw parhau i ddefnyddio flickr fel rhyw fath o ddyddiadur darluniadol (gyda'r lluniau bach), ond fe fyddaf yn ychwanegu lluniau newydd golygyddol neu fasnachol yn fwy rheolaidd i'r wefan hon - i'r oriel "Lluniau diweddar" yn y lle cyntaf.

Gyda tua 700,000 o "hits" dros dwy neu dair blynedd ar flickr, tydw i ddim yn mynd i adael y safle, na'r rhwydwaith o gyfeillion sydd yno, ar chwarae bach. Ond rwy'n gobeithio y bydd Yahoo! yn ymateb yn gadarnhaol ac yn ymarferol i'r miloedd o gwynion am y safle newydd. Daw eto haul ar fryn, gobeithio. Y llif flickr yw fy llais personol, ac yn yr un modd, mae @traedmawr ar twitter yn "lif ymwybod personol".


Diolch am ddarllen.

Iestyn
Fandaliaeth - Vandalism
18th August 2013 - 1 comment
Mae rhywun neu rhywrai wedi ychwanegu "smiley" at wal "Cofiwch Dryweryn" ger Llanrhystud.

Oes ots? Onid "fandaliaeth" oedd y wal wreiddiol? Oes gwahaniaeth rhwng slogan gwleidyddol penodol v slogan o hapusrwydd. Ai dweud "get over it" mae "JK"?

Beth bynnag y rheswm, roeddwn i'n teimlo bod wyneb melyn, a hwnnw'n GWENU yn sarhad gan dwpsod. Tebyg i'r teimlad mae rhywun yn ei gael o glywed bod rhywun wedi peintio dros/malu cerrig beddau hen filwyr neu Iddewon.

Ydi'r difrod (y gellir ei adfer yn weddol hawdd, fe dybiwn) yn eich cythruddo chi?

Doedd gan y wasg Brydeinig (sydd gwaetha'r modd yn cynnwys y rhan fwyaf o'r wasg Gymreig o ran meddylfryd) â dim diddordeb o gwbl yn y stori, gyda llaw.The iconic "Cofiwch Dryweryn" wall near Aberystwyth was vandalised the other night. Putting a yellow smiley face over THE symbol of Welsh pissed-offness with having valleys drowned, language stamped upon etc is quite a provocative act. However graffito on top of graffito is somehow ironic. The replacement of 60s style popular angst-ridden protest with a gormless yellow smiley face seems somehow an apt symbol of our detached-from-history and who-cares-anyway, let's go for a McDonalds times. A kind of sub-anarchy based on ignorance perhaps.

Decide for yourself. Should we be wound-up about what this represents, or is it a case of "move on please, there's really nothing to see"?

As an aside, the press really didn't seem bothered about this. But they're so out of tune with "national regions" thinking and feelings, one wouldn't expect better, would one. A few kids jump into the sea to cool down, and a town gets 5 minutes of fame, someone does this and the UK press takes no notice.
Lluniau'r Eisteddfod - National Eisteddfod pictures
14th August 2013 - 0 comments
Os ydych yn chwilio am luniau o Eisteddfod Genedlaethol Dinbych, 2013 ar gyfer cyhoeddiad / blog / gwefan, mae gen i nifer ar gael i'w trwyddedu. Mae'r lluniau yn cynnwys lansio cyfrol Bro a Bywyd Hywel Teifi, Ciwiau (!), Yr Orsedd yn derbyn aelodau newydd, megis Malcolm Allen a David Davies, Perfformiad y monolog "Anweledig" yn y Lle Celf, a lluniau reit dda o gyngerdd olaf Edward H Dafis.

Gellir gweld rhai esiamplau yn y fan hyn.

Cysylltwch os oes gennych ddiddordeb.

______

If you're looking for pictures of the 2013 National Eisteddfod at Denbigh for a publication / blog / website etc, I have a number prepared and ready to licence, including the Bro a Bywyd Hywel Teifi book launch, queues and cute dogs (!), the Gorsedd of Bards induction procession and ceremony (including Malcolm Allen, Davied Davies and more), the remarkable "Anweledig" monologue, y Lle Celf, and some nice shots of the Edward H Dafis farewell gig.
You can see a selection here.

Get in touch if you'd like to use anything.
Eisteddfod Dinbych
10th August 2013 - 0 comments
Ychydig luniau o Eisteddfod Genedlaethol Dinbych

Ever wondered what the Eisteddfod's like?

Dydd Iau
Thursday

Lansio Bro a Bywyd Hywel Teifi
Book launch
Lansio cyfrol Bro a Bywyd Hywel Teifio-6363

Cyfarfodydd syber
Serious topics
Meri Huws -6513

Y Lle Celf
Arts exhibition
maes-6539


Iau a Gwener / Thursday-Friday

Monolog
Monologue

Ffion Dafis yn perfformio monolog newydd Aled Jones Williams yn Y Lle Celf -6606

Bonllefau o gymeradwyaeth i Ffion Dafis yn perfformio monolog newydd Aled Jones Williams yn Y Lle Celf -6620

mono-7030

mono-7026

mono-7049

Yr Orsedd - derbyn aelodau newydd
The Gorsedd - inducting new members
boreGwener-6736

boreGwener-6860

boreGwener-6857

boreGwener-6866

Cyngerdd ffarwel Edward H
Edward H Dafis farewell concert
ehd3-7407

ehd-7169

ehd4-7569

ehd2-7258
Perfformiadau ar stondinau
Performances here and there

boreGwener-6895

Dydd Sadwrn
Saturday

Corau
Choirs
Cor y Rhos -7697

Stondinwyr
Stall holders
Jeff Towns -7723

Llinos -7728
Cerdyn? Holi barn. A card? Just asking.
06th August 2013 - 1 comment
Roedd hi mor llonydd a chynnes y prynhawn yma, wedi dyddiau o weithio ar y cyfrifiadur a thwtio a gwneud yr hyn a'r llall, fe ddaeth ysfa anorchfygol arnaf i ddianc at lan y môr. Fe lwythais y caiac (sydd ddim yn hawdd pan mae rhywun wedi blino!) ac anelu at Fae Clarach.

Wedi sbel reit hir o badlo yn groes i'r llif i gyrraedd Aberystwyth, fe dynnais y llun hwn. Roedd y llif yn mynnu troi'r caiac i wynebu nôl am Clarach, felly rhwng popeth doedd hi ddim mor hawdd a'r disgwyl i gael "siot".

Prin bod angen rhwyfo ar y ffordd yn ôl - a theimlad hyfryd oedd cael fy nghludo yn hamddenol, a gwres yr haul ar fy wyneb, yn ddi-ymdrech nôl i'r bae.

Wedi cyrraedd adref a llwytho'r llun sylweddolais ei fod, i mi o leiaf, mymryn bach yn arbennig. Meddyliais yn syth y byddai'n gwneud cerdyn cyfarch newydd. Beth ydych chi'n ei feddwl. A fyddech chi'n hoffi neu'n prynu cerdyn o'r llun hwn pe bai rhai ar gael?

Gadewch sylw os hoffech. jest holi ydw i, nid ceisio ymrwymo neb i brynu!

aber-2642


The fine weather drew me out of the house this afternoon for a paddle along the coast between Clarach and Aberystwyth.

It was a tiny bit of a struggle getting to Aber, as there was an incoming tide, and it was much harder than I'd imagined to get a decent shot of the town from the sea, as the boat kept rocking and turning quickly away from the view.

But after getting home (after a lovely lazy free ride on the current back to the bay), I thought this picture was a little cracker.

What do you think? I fancy adding it to my stable of greetings cards. Do you think it would sell - would you buy one? (Just asking, no pressure!)

Leave a comment to let me know what you think.

Thanks

Iestyn
Eisteddfod 2013
06th August 2013 - 0 comments
Safle'r Eisteddfod, Dinbych-5142

Fe fyddaf yn yr Eisteddfod Genedlaethol rhwng dydd Iau a dydd Sadwrn.

Yn ogystal â chrwydro'r maes yn dweud helo wrth yr hwn a'r llall, fe fyddaf ar gael i dynnu ambell i lun. Os ydych eisiau llun o safon (gan obeithio'r gorau!) wedi'i dynnu, neu eisiau cael cyngor ar brosiect, cysylltwch ar bob cyfri! Mae'r manylion cyswllt i'w cael ar frig y dudalen hon (cliciwch "Cysylltu")

Iestyn
_____


You wouldn't know it from the British press and media, but this week sees the National Eisteddfod taking place near Denbigh in north Wales. Over the last few years the Eisteddfod has grown and developed from a slightly narrow "pure culture" event into a modern, vibrant, inclusive totally engaging and brilliant experience, and is the ultimate showcase for all things "Welsh" - and that very definitely includes Welsh learners, and anyone of whatever language who is interested in the culture.

I'll be on the "maes" (field) from Thursday to Saturday. If anyone at the Eisteddfod wants a (hopefully) decent photo taken, or would like to meet up to discuss a project, please get in touch!

Contact details can be found at the top of this page - just click on "Contact".

Iestyn
Oriel newydd - new gallery
31st July 2013 - 0 comments
Rwyf wedi ychwanegu oriel fach newydd - sef yr oriel am ddim.

Fe fydd ychydig o luniau yn cael eu rhoi yn yr oriel o dro i dro, ac ar waelod y lluniau mae botwm sy'n galluogi lawrlwytho'r ffeiliau maint llawn am ddim (mae telerau defnydd ddigon rhesymol - sef mai at ddefnydd personol a nid masnachol y bydd y llun yn cael ei ddefnyddio).

Cofiwch adael sylw yn y blwch "sylwadau" a welir o dan y lluniau. Fe fyddwn yn hoffi gwybod os oes budd i'r oriel!

Mae linc ar frig y dudalen sy'n mynd a chi at yr oriel.

Galwch draw yma weithiau i weld beth sydd ar gael.

____

I've added a little gallery "Free!"

I'll be placing a few pictures in the gallery from time to time, and under them you'll find a "download" button. There are conditions - that the pctures are for personal use, and not for commercial gain etc.

Please leave a message in the "comments" box under the pictures - I'd like to know if the gallery is worth the trouble or not!

The "Am ddim! - Free!" link at the top of the page takes you to the gallery.

Call by sometimes to see what's available.
Newidiadau - Changes
29th July 2013 - 0 comments
Mae nifer o ddiweddariadau wedi'u cyflwyno gennyf heddiw.

* mae sawl hen oriel e.e. haciaith, newyddion, Llew Du... wedi'u dileu.
* Oriel "Pobl" yn ychwanegiad newydd. Rhaid clicio ar "Pobl", yna ar "Portreadau"
* y nam ar y dudalen flaen (lluniau'n rhy fawr) wedi'i sortio

Mae'r system werthu yn dal wedi'i ddiffodd. Cysylltwch yn uniongyrchol os ydych eisiau trafod cael print, comisiwn ar gyfer tynnu lluniau, neu waith ymchwil, os gwelwch yn dda. Defnyddiwch y tab "Cysylltu" neu gadewch sylw gerllaw eitem newyddion neu lun.

Diolch am ddarllen.

Iestyn
________


Ive made a few overdue changes and fixes to the website today.

* several galleries have been deleted (e.g. haciaith, Strike, Llew Du, News...)
* a new gallery - "People" has been added. Click on "People", then on "Portraits" to enter.
* the annoying fault on the home page - oversized and pixelated pictures - has been fixed.

The e-commerce part of the site remains shut. Please contact me directly to discuss your requirements - for prints, shoots or research, just get in touch via the Contact tab, or leave a comment on a news item or picture.

Thanks for reading.

Iestyn
Hirfelyn
27th July 2013 - 0 comments
Rwyf wedi bod nôl a mlaen i Fachynlleth dipyn ers y blogiad diwethaf. Fe glywais am gêm bêl-droed rhwng tîmoedd Machynlleth a hen stejars Cymdeithas Bêl-droed Cymru.
Roedd hi'n braf, roedd yr elw at apêl April Jones, felly pam lai.

Twnel o chwaraewyr yn sefyll yn ddistaw ac yn barchus tra bod teulu April Jones yn cerdded i lawr y llinell, er mwyn darllen datganiad a chyhoeddi'u diolch. Roedd y datganiad yn sôn eu bod am ymweld â 10 Stryd Downing i godi mater rhwystro pobl rhag cael mynediad at wefannau treisgar-rywiol.

Rhieni April yn cyrraedd ac yn cerdded heibio'r timau (munud emosiynol iawn)

Roedd hi'n reit chwith, ond ar yr un pryd yn braf, bod heb waith yn pwyso arnaf. Fe benderfynais fentro allan yn yr hen, hen gaiac oedd gen i yn y garej, heb ei ddefnyddio ers ei brynu yn ystod yr hydref. Ond yn sydyn, ac yn hollol fyrbwyll, fe archebais gaiac newydd sbon, o fath gwahanol iawn i'r un oedd gen i eisoes! Fe gyrhaeddodd efo troad y post o siop yn ne Lloegr o'r enw "Shore" - a nid yn unig bod y siop yn gwbl effeithiol, ond roeddynt hefyd yn LOT rhatach na siopau eraill.
caiac-2616

Dyma fentro ar ddiwrnod llonydd, crasboeth, glas llachar, i'r môr efo'r cwch (wna i ddim eich diflasu efo'r troeon trwstan bach cyn gyrraedd y pwynt hwnnw), ond dychmygwch y wefr o fod yng nghanol y glesni hyn:

Sarn Cynfelyn

Mae hi wedi bod yn dair wythnos reit wyllt o fanteisio ar y tywydd braf nid yn unig i fwynhau'r cwch, ond hefyd i dynnu lluniau o'r "tywydd" (ar gyfer newyddion meddal y mae'r papurau seisnig mor hoff ohono). Roedd digon o fachludoedd, digwyddiadau ar y Prom ac yn y blaen.

Bod yn cŵl (amplified jazz guitar busker) ar y prom

Hefyd roedd y tywydd llonydd cynnes yn denu'r dolffiniaid yn weddol agos at y lan, a chawsom hwyl a sbri yn eu gwylio o'r jeti yn Nhraeth Tanybwlch.

It's behind you mun! - Aberystwyth

Fe ddaeth criw Cerddwn Ymlaen heibio Aber. Druan ohonynt yn cerdded mor bell mewn tywydd mor llethol.

Cerddwn

Dwi'n siwr y bydden nhw wedi hoffi "dip" yn y môr, fel y ferch hon ger y traeth yn Aber.

Dipio

Pleser mawr oedd cael mynychu noson lansio hunangofiant Leah Owen ym Melin Brwcws, Dinbych, a thynnu lluniau ar gyfer y teulu a Gwasg Gwynedd. Roedd ymweld â'r ardal yn gyfle i mi ychwanegu at y stoc sydd eisoes gennyf (gyda phwyslais ar "bethau" llenyddol/hanesyddol, gan fod yr Eisteddfod yno ymhen dim).

Leah Owen

Roeddwn wastad wedi bod eisiau tynnu llun o fedd Twm o'r Nant, un o fy arwyr ers i mi ddarllen ei hunangofiant, ond rhywsut er y degau ar ddegau o ymweliadau â'r ardal, dyma'r tro cyntaf i mi wneud yr ymdrech i chwilio am y bedd.

Bedd Twm o'r Nant. Dinbych-5067

Yn ôl adref, a'r ffôn yn dal ddim yn canu, a fy ebyst heb eu hateb, doedd dim amdani ond cario ymlaen i dynnu lluniau o ddigwyddiadau ar garreg y drws, megis Gŵyl Corau'r Stryd, oedd yn cael ei chynnal yn Aberystwyth.

Street Choir Festival visits west Wales

Ac wrth gwrs y tywydd - a cheisio chwilio am onglau mymryn bach yn ddoniol, neu gwahanol.
Problem liwgar

Yna'r wythnos hon rwyf wedi bod yn ôl i Fachynlleth yn cario ymlaen efo'r prosiect bach sydd ar y gweill. Ac ym Machynlleth, sylweddoli nad oeddwn erioed wedi bod yn y farchnad yno. Erioed, a finnau wedi pasio drwy'r dref cannoedd o weithiau. Fe allaf eich sicrhau bod marchnad Machynlleth yn werth chweil. Mae'n cymryd y dref drosodd yn ei holl hyd, gydag amrywiaeth helaeth o nwyddau, crefftau, bwydydd a dillad ar werth. Ac wrth gwrs y mae'n dref "amgen" ac fe welwch yno bob math o gymeriadau lliwgar dros ben.

ladies in red - Machynlleth

Y noson o'r blaen wrth chwilio ar y Prom am lun tebyg i hwn
Hot Jazz

fe ddeuthum ar draws ffotograffydd o'r enw Valerian. Roedd o eisiau tynnu fy llun yn "rhyngweithio" efo'r môr (rydych yn gallu gweld ei fod yn artist - a dyna ydyw - artist preswyl Canolfan y Celfyddydau). Mae'n dod o Ffrainc yn wreiddiol, ond wedi ymsefydlu yng Nghanada, ac yn gweithio yng Nghymru. Wele fe wrth ei waith yn tynnu fy llun i!

Valerian Mazataud - artist preswyl yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth.

Yna heddiw roedd hi'n ddiwrnod y Carnifal yn y dre. Roedd rhaid mynd, a do, fe gefais set bach o luniau reit dda o'r achlysur, a lot o hwyl yn tynnu coes efo rai o'r ymwelwyr. Wel dydych chi ddim yn mynd i garnifal er mwyn bod yn surbwch trist, nac ydych!

Carnifal - Aberystwyth - Carnival

Rwy'n dda iawn am gefnogi busnesau lleol (serch prynu'r caiac o bell - does dim siop "môr" yn Aber bellach - sawl un wedi cau i lawr - gap yn y farchnad i rywun!). Rwy'n falch felly pan fod busnesau lleol yn fy nghefnogi i. Er ceisio sawl gwaith i gael ambell i siop neu gaffi canol y dre i gario ychydig o fy nghardiau, yr unig un sydd wedi mynd am y cyfle ydi siop Polly yn Stryd y Ffynnon Haearn. Fe fyddaf yn ei chefnogi hi o hyn allan, a'r siopau eraill yn yr ardal sy'n prynu cardiau gennyf - siopau Spar Bow Street, Talybont a Phenparcau, Post Bow Street, Oriel Tir a Môr y Borth, siop y Llyfrgell Genedlaethol, Siop Arddio Newmans, a siop Canolfan y Celfyddydau.

I'r siopau sydd yn gwrthod cymryd cardiau - a hynny ran amla heb edrych arnyn nhw - cofiwch am yr hen aelod seneddol o'r parthau hyn oedd yn rhannu ei siopa rhwng sawl man - torth fach yma, torth fach draw fancw, galwyn o betrol o fama, galwyn o fan draw... Roedd o'n gwybod sut i gadw pawb yn ffyddlon iddo, a hynny heb fawr o ymdrech ychwanegol na chost. Fe fyddai'n dda i bob busnes bach gofio hynny o dro i dro, a chefnogi eu cwsmeriaid eu hunain. Rhag iddynt droi'n gyn-gwsmeriaid.
Cardiau yn Aber - Cards in Aberystwyth
22nd July 2013 - 0 comments
NEWYDD! Mae siop Polly yn stryd y Ffynnon Haearn (drws nesaf i Tasha) nawr yn stocio rhai o'm cardiau
STOP PRESS! Polly's in Chalybeate St (next to Tasha) now stocks some of my cards.

Mae'r siopau canlynol yn ardal Aberystwyth yn stocio fy nghardiau cyfarch:
The following shops in the Aberystwyth area stock my cards:

Canolfan y Celfyddydau - Aberystwyth Arts Centre shop

Llyfrgell Genedlaethol Cymru
National Library of Wales

Newman's Garden Centre (Capel Dewi)
Canolfan Arddio Newmans

Oriel Tir a Môr y Borth

Spar Bow Street

Spar Penparcau

Spar Talybont

Swyddfa Post - Bow Street - Post OfficeIf you'd like a few cards, but can't get to the shops, please contact me for a great deal on 10+ cards.

Click here to see the current range.
Cliciwch yma i weld yr hyn sydd ar gael.

Diolch/Thanks
Llyfrau a gwyliau
08th July 2013 - 0 comments
Lansiwyd cyfrol Dafydd ap Gwilym: y gŵr sydd yn ei gerddi ers y postiad newyddion diwethaf. Dyma gyfrol y bues i'n treulio cryn amser arni, o ran chwilio am ddelweddau, a thynnu lluniau gwreiddiol o leoliadau penodol. Braf oedd cael cyfarfod â'r criw "cynhyrch" (fel petai), Elena Gruffudd, Gwyn Thomas ac Olwen Fowler.

Fe fentrais i blith ffermwyr ifainc y sir yn Nhal-y-bont yn ystod eu rali blynyddol. Rhaid eu bod yn hoff o weld eu hunain ar y we, oherwydd cafwyd cannoedd o ymweliadau i'r set o luniau ar flickr!
CFfICeredigion4-0901

Roedd yr ymdrech a wnaed ganddynt o gwmpas y thema "celtiaid" yn aruthrol, yn hynod wreiddiol a dyfeisgar, ac er naws oer iawn i'r tywydd, fe gafwyd diwrnod i'w gofio.

Ond fe wellodd y tywydd ymhen ychydig ddyddiau nes bod rhai'n dewis plymio i'r môr rhynllyd er mwyn oeri!
Yikes

Llwynog oedd yr haul hwnnw, ac roedd hi'n dywydd ddigon "pethma" draw ym Mhlas Dinam (cartref y teulu Davies o Llandinam) ar gyfer digwyddiad cyntaf Gŵyl Gregynog eleni.

Difyr iawn oedd clywed Trevor Fishlock yn sôn am ei ymchwil manwl i hanes casgliad celf y chwiorydd Davies, ac adrodd Menna Elfyn o gadwyn o'i cherddi a gomisiynwyd gan yr Ŵyl i ddathlu cyfraniadau lu y ddwy chwaer i hanes a datblygiad y Gymru fodern. Braf hefyd tra yno oedd derbyn copi o Raglen yr Ŵyl, a gweld bod 3 llun gennyf ynddo. Pe tasech wedi dweud wrthyf flwyddyn yn ôl y byddai lluniau gennyf y tu mewn i'r un cloriau a gwaith gan Cecil Beaton, fe fyddwn wedi chwerthin yn reit harti!

Digwyddiad agoriadol Gŵyl Gregynog 2013 : Opening of the 80th Gregynog Festival at Plas Dinam, mid Wales.

Rhywbryd yng nghanol hyn i gyd fe fues i draw yng nghartref y bardd hynaws Dafydd Wyn, yn tynnu portreadau a fydd, gobeithio, yn ymddangos (neu un ohonynt o leiaf) yn y cylchgrawn Barddas nesaf.

Portread o'r bardd Dafydd Wyn Jones

Yna i ffwrdd a ni am wythnos o wyliau o gwmpas ardal y Basg yn Ffrainc a Sbaen, yn ogystal â gwibdaith i Lourdes, a ddioddefodd lifogydd ychydig ynghynt (roedd y prif eglwys - tanddaearol - sy'n dal degau o filoedd o bererinion, ynghau).

lourdes-1326

A Lourdes, oherwydd ei hynodrwydd "twristiaeth a chrefydd" rhyfedd, Donostia (San Sebastian) a Bayonne oedd yr uchelbwyntiau

Bayonne
bayonne2-1876

Donostia

donostia-1627

Roedd tre fach "spa" Salies de Bearn hefyd yn le sy'n werth ei weld

Salies de Bearn

Ar y ffordd nôl adre, buom draw yn Llundain - Wimbledon i rai, a Pharc Kensington i mi!

Gerddi Kensington

Ddoe, wedi treulio cryn ddyddiau yn golchi dillad, uwchraddio cyfrifiaduron, a garddio, fe fues i am dro i Aberaeron ar gyfer Gŵyl Bwyd Môr Bae Ceredigion; - crasboeth ac yn orlawn o bobl (a chrancod)

Seafood festival draws the crowds in mid Wales.

Ac ar y ffordd adref, galw i weld rhai o'r rasus trotian ger traeth Tanybwlch. Y tro cyntaf i mi fynychu ras geffylau, ond nid yr olaf, gobeithio. Hwyl gwerinol a phobl o bob cwr o Gymru, Lloegr, yr Alban ac Iwerddon yn mwynhau prynhawn hamddenol.

ceffyl-4211

Wedi dychwel adref, cafwyd ar ddeall bod llyfr arall y bum yn gweithio arno o ran ymchwil lluniau a thynnu lluniau gwreiddiol wedi ymddangos o'r wasg. Rwy'n edrych ymlaen yn eiddgar i weld copi! Mae Cofio R S (Gwasg y Bwthyn, golygydd Gareth Neigwl) ar gael yn y siopau, neu drwy wefan Gwales.

Hefyd, sylweddolais bod llyfr arall, "Lleoliadau Cyferbyniol: Cymru" (CAA, Awduron Sioned Hughes a Colin Isaac) a dreuliais amser mawr iawn yn tynnu lluniau ar ei gyfer, hefyd wedi ymddangos. Fe ddaw CD o adnoddau yn y man, yn ogystal.