Newyddion . News

Bore amaethyddol
01st September 2012 - 0 comments
Sêl ddefaid yn Aberystwyth heddiw
Echddoe roeddwn i fyny yn y gogledd, yng nghalon tywydd garw. Bore heddiw roeddwn yn ôl yng Ngheredigion, mewn arwerthiant defaid ar gaeau Gelli Angharad.

Roedd bod ar "iard sêl" fel camu'n ôl i fy mhlentyndod, yn mynd am dro ar ddydd Iau yn ystod gwyliau'r ysgol i'r arwerthiant anifeiliaid efo fy ewythr John, Bryn Cogail. Fe fyddai yn aml yn fy ngadael i grwydro'r sêl, neu fynd am dro o gwmpas tref Llangefni, ac wedyn fe fyddem yn cwrdd wrth y pick-up i droi am adre, a llond bag o eirin ar y sêt i fynd adre at fy mam. Dyddiau da diniwed. A cholled gyffredinol bod cymaint o farchnadoedd anifeiliaid wedi symud allan o ganol trefi cefn gwlad i'r cyrion, megis sêl Aberystwyth nawr rhyw 5 milltir y tu allan i'r dref.

Aled Ellis
Teimlo'n hallt
30th August 2012 - 0 comments
Fe godais efo'r wawr heddiw i geisio cyrraedd arfordir y gogledd er mwyn tynnu llun o'r melinau gwynt ger Prestatyn a Hoylake. Roeddynt wedi ADDO tywydd braf.

O edrych ar fap cyn cychwyn, roeddwn wedi argyhoeddi fy hun mai o Ben y Gogarth y byddwn yn cael y llun gorau, a fyddai'n dangos y melinau yn ymestyn ymhell at y gorwel. Ymhen hir a hwyr fe ffendiais y ffordd gul sy'n troelli o gwmpas y trwyn. Roedd cymylau duon yn rhuthro heibio, a llygadau o haul o dro i dro fel lampau'n goleuo darnau o'r môr a'r arfordir, ond prin bod modd gweld y twrbeini oherwydd yr heli yn yr awyr uchben y môr. Oedd, roedd y gwynt o'r gogledd yn chwipio croen y lli!

Er na chefais luniau gwerth chweil o'r melinau, fe fwynheais geisio sefyll yn llonydd yn llygaid y ddrycin i dynnu ambell i lun wrth i'r pelydrau prin oleuo ambell i fan.
Hen oleudy, Pen-y-gogarth

Doedd dim amdani ond dilyn ffordd yr arfordir tuag at Fae Colwyn, i weld a oedd modd cael "shot" agosach o'r fan honno. Ym Mae Penrhyn, llecyn anghyfarwydd i mi, ochr "arall" i Rhiwledyn, neu "Trwyn y Fuwch" (Little Orme), roedd hi'n frochus, a'r cannoedd llefydd parcio ar hyd y prom tuag at pier Bae Colwyn yn wag.

Ymhen hanner awr, nid brochus oedd y gair i ddisgrifio'r tywydd.

Dyma flas o'r daith fach o Rhiwledyn i Fae Colwyn. Gwlyb iawn, a hallt.

storm-3414

Rhagor o luniau a cwpwl o fideos yn y fan isod.

http://www.flickr.com/photos/traedmawr/sets/72157631322217592/
Eisteddfod Y Fro
13th August 2012 - 0 comments
Treuliais yr wythnos ddiwethaf yng Nghaerdydd a'r Fro, yn tynnu lluniau ar gyfer llyfr, ac yn mwynhau trampio o gwmpas maes yr Eisteddfod Genedlaethol.Mae ychydig o luniau o Gaerdydd a'r Fro i'w gweld yma ar fy ffrwd flickr

Ceir ychydig o luniau'r eisteddfod yma (hefyd ar flickr)

Mae cannoedd rhagor o luniau gen i o'r wibdaith ar y cyfrifiadur, felly os ydych yn chwilio am luniau stoc o leoliadau (heulog) yng Nghaerdydd, cysylltwch. Efallai bod gen i jest y peth i chi.

Gwas y neidr
04th August 2012 - 0 comments
Nid nepell o'm cartref mae ffordd gul, eithriadol o serth, sy'n arwain tuag at y bryniau. Wrth gerdded i fyny'r lôn fe fydd dwndwr y ceir a'r loriau ar y ffordd fawr yn raddol droi'n hwmian cefndirol, ac wrth ddringo'r allt, fe fydd y sŵn hwnnw'n troi yn araf yn mwmian gwenyn a phryfetach.

Dyw'r ffordd ddim llawer lletach na llwybr cerdded, a gwae os bydd car, neu pick-up yn dod i'ch cwrdd, oherwydd does unman i ffoi rhwng y cloddiau uchel. Dyma rodfa ryfeddol o ran yr amrywiaeth o bryfetach, adar a phlanhigion a geir mewn un lle.

Mae'n ffurfio "M4" i bryfed o bob math, i lonynod byw ac i adar mân. Yma mae nhw'n gallu symud yn ddi-bryder, gan nad yw'r boda na'r barcud na'r hebog na'r wennol yn gallu'u gweld na'u cyrraedd rhwng y gwrychoedd hen.

Mae cerdded y llwybr hwn yn falm i'r enaid a'r galon ar ddiwrnod braf. Os fyddaf yn cychwyn y daith gyda gwg, fe fyddaf yn dychwelyd adref gyda gwên. Anaml iawn y byddaf yn cyrraedd adref heb weld rhywbeth newydd neu brofi ryw wefr fach a chael cyfle i dynnu llun o flodyn neu bry neu aderyn.

Petasai rhywun wedi gallu fy ngweld o bell y dydd o'r blaen, pan ddaeth haul cynnes rhwng cawodydd trymion, fe fyddant wedi meddwl fy mod yn chwil neu'n orffwyll. Ymddangosodd rhyw hanner dwsin gwas y neidr mawr du a melyn o'm blaen (Cordulegaster boltonii - Golden-ringed dragonfly). Sawl tro mae'r pryfyn rhyfeddol hwn wedi dianc rhag fy lens, ond y tro hwn, wrth gerdded nôl a blaen, yn igam ogam yn dilyn un gwas yn arbennig, fe gymerodd drugaredd arnaf, a sefyll yn llonydd yn ddigon hir i mi gael fy llun.Wrth gyrraedd adref, y glaw'n tresio, roedd y wên yn dal ar fy ngwep.
Recent additions
01st August 2012 - 0 comments
Following a busy time rushing around taking picrures from across Wales for customers, there are now around 900 stock pictures which can be viewed in my galleries. Recent additions include Newport and a few places along the journey to Gwent, Kidwelly, Brecon, Swansea and just the other day, Aberdovey, Pennal and Tywyn.

You can browse the pictures via the Galleries>Wales>County links, or just type a placename into the search box.

These images are just a selection of stock images (mainly for editorial) that I have available. If you're looking for stock images of Wales, drop me an enquiry via the "contact" link.
Ychwanegiadau diweddar
01st August 2012 - 0 comments
Yn dilyn gwibdeithiau i rannau o Gymru, yn bennaf i dynnu lluniau i gwsmeriaid, mae nifer wedi'u hychwanegu at y safle hwn, e.e. lluniau stoc o Gasnewydd a chwpwl o lefydd yng Ngwent, Aberhonddu, Cydweli, Dinbych, ac yn fwyaf diweddar Abertawe, Aberdyfi a Thywyn. Gellir eu gweld o glicio ar "orielau", dewis Cymru, ac yna dewis sir. Neu defnyddiwch y blwch chwilio a mewngofnodi enw lleoliad.

Detholiad o luniau a geir yma (rwyf eisoes bron wedi cyrraedd yr uchafswm a ganiateir ar y safle), felly os oes gennych angen llun sdoc o Gymru, cysylltwch rhag ofn bod gennyf rywbeth addas yr y cyfrifiadur adre.
Cyfraith Hywel
23rd July 2012 - 0 comments
Roeddwn ar berwyl ymchwil yn y Llyfrgell Genedlaethol y bore 'ma, pan sylwais bod cyffro yn Ystafell y Cyngor, ac yn wir i chi fe wnes i "gate-crashio" cyfarfod cyflwyno i'r Llyfrgell, lawysgrif Boston o gyfreithiau Hywel Dda. Dyma Dr Manon Williams o Gronfa Treftadaeth y Loteri yn cyflwyno'r llawysgrif i Andrew Green, y Llyfrgellydd. Heb gyfraniad sylweddol iawn gan GTL, ni fyddai wedi bod yn bosib prynu'r llawysgrif gan werthwr o America, yn Sotheby's.
Bro a Bywyd Dic Jones
23rd July 2012 - 0 comments
Yr wythnos diwethaf, cefais y fraint o fynychu lansiad cyfrol Cyhoeddiadau Barddas o Bro a Bywyd Dic Jones yng Nghaffi'r Emlyn yn Nhanygroes. Mae'n gyfrol sy'n llawn lluniau yn ymwneud â bywyd y bardd, ffarmwr ac Archdderwydd, a gollwyd i'r genedl yn 2009.

Bum yn gweithio am sawl mis ar y gyfrol hon, yn chwilio am ddeiliaid hawlfraint, yn clirio hawliau, ac yn darganfod lluniau ychwanegol o safon.

Gellir darganfod mwy am y gyfrol yma ar safle Gwales.

Os ydych chi'n chwilio am berson i ymchwilio ar gyfer cyfrolau neu raglenni teledu, cofiwch gysylltu, rhag ofn y gallaf eich helpu.

Gellir gweld ychydig o luniau o'r lansiad yn y fan hyn.
Flood archive
06th July 2012 - 0 comments
The "once in a lifetime" floods that hit north Ceredigion last month were well documented by photographs and video footage. I've donated my little archive of digital photographs and video to the National Photographic Collection at the National Library of Wales, in the hope that it may illuminate the issue for future generations, as they look back at this traumatic time.
Cyflwyno archif lluniau
06th July 2012 - 0 comments
Mae'r tywydd ofnadwy "unwaith mewn oes" diweddar wedi'i gofnodi mewn llun a fideo gan nifer fawr o bobl. Os yw hanes yn ail-adrodd ei hun, fe fydd galw yn y dyfodol am y lluniau hynny. Rwyf felly wedi cyflwyno archif o'm lluniau digidol o lifogydd gogledd Ceredigion i'r Casgliad Ffotograffau Cenedlaethol, yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth, gan obeithio y byddant yn gymorth i Gymry'r dyfodol i ddehongli yr hyn a ddigwyddodd.
Cards available in Aberystwyth
05th July 2012 - 0 comments
If you're in the Aberystwyth area and would like to see/buy my greetings cards, a selection are available in the following shops:

National Library of Wales
Aberystwyth Arts Centre
Newmans Garden Centre
Bow Street Spar
Bow Street Post Office
Ponterwyd Garage
Cardiau yn Aber
05th July 2012 - 0 comments
Os ydych yn ardal Aberystwyth, mae modd gweld/prynu detholiad o fy nghardiau cyfarch yn y siopau canlynol:

Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Canolfan Arddio Newmans
Canolfan y Celfyddydau
Spar Bow Street
Post Bow Street
Garej Ponterwyd

Cefnogwch eich siopau lleol!
Indexing, Brazil and the Trawscambria
02nd July 2012 - 0 comments
What an awful month! June sank. While the start of the month was very busy, documenting floods, the remainder has been rather bleak, with little or no opportunity to take new pictures suitable for prints and cards.

There was nothing for it but to load a backlog of pictures onto this site, and then buckle down to the job of indexing most, if not all of the pictures hosted here. You should now be able to find pictures by searching under place name, at least. Why not try Pontrobert, or Powys, or Newport or...

Only a small percentage of my pictures are actually on this site (it costs!), and you can see more by following the links to flickr and Alamy.

Some stock sales through Alamy have "gone overseas", e.g. the Hyddgen Memorial to the American magazine "History", and a couple of rotten fruit pictures to a Brazilian publisher!

My last job was not quite so exotic; the Trawscambria bus for a children's book. And yes, it rained.
Mynegeio, Brasil a'r Trawscambria
02nd July 2012 - 0 comments
Fe gefais ddechrau prysur iawn i fis Mehefin, ond gwaetha'r modd, heblaw am ambel lygedyn o haul, siomedig iawn oedd y cyfleuon i dynnu lluniau ar gyfer cardiau a phrintiau. A phopeth yn dawel, bum wrthi yn ychwanegu ôl-groniad o luniau i'r wefan hon, ac o'r diwedd, mynd ati i fynegeio'r cynnwys. Siawns felly bod modd chwilio ar y wefan am enwau llefydd, o leiaf. Rhowch gynnig arni - beth am chwilio am Powys, neu Pontrobert, neu Casnewydd...

Canran fechan o'r luniau sydd gennyf ar gael sydd ar y wefan hon wrth gwrs (mae'n costio!). Mae rhagor i'w gweld wrth ddilyn y dolenni i flickr, neu'r asiantaeth lluniau stoc Alamy.

Mae blas ryngwladol ar peth o'r gwerthiant trwy Alamy, e.e. Cofeb Hyddgen i'r cylchgrawn Americanaidd "History", ac mae cwpwl o luniau o ffrwythau'n pydru wedi'i gwerthu i gyhoeddwr llyfrau ym Mrasil.

Doedd y jobyn bach diwethaf gefais ddim mor egsotig, gwaetha'r modd; tynnu llun bws y Trawscambria ar gyfer llyfr i bobl ifanc. Ac oedd, roedd hi'n bwrw glaw.
Flooding in mid Wales
10th June 2012 - 0 comments
Yesterday (9th June) saw intense flooding in Aberystwyth and to the north of Ceredigion. I spent the day documenting the situation in the nearby area (it was too difficult to travel far, and without knowledge of local back lanes, one would have been stumped). I managed to load pictures to an agency (alamy news feed), and due to one picture uploaded to flickr I was for a few hours inundated with calls, emails and tweets from the UK media. The pictures and videos I managed to upload over my very rural broadband appeared on all the UK TV media, and several pictures found their way onto the Mail Online.

I've now uploaded most of the files to flickr and you can see them here.
Llifogydd mis Mehefin
10th June 2012 - 0 comments
Ddoe, 9ed Mehefin, fw welodd yr ardal yma yng ngogledd Ceredigion lifogydd difrifol iawn sydd wedi achosi dinistr a fydd yn cymryd misoedd lawer i'w drwsio. Fe fues i allan o fore gwyn tan nos yn ceisio dogfennu'r difrod a'r ymateb. Mae modd gweld y lluniau ar fy ffrwd flickr.

Y bore bach hyd y prynhawn - Parc gwyliau Riverside yn Llandre, Borth, Ynyslas a Thalybont.

Gyda'r nos braf, fel tasa dim wedi digwydd, yn Clarach
Cardiau ar werth - Cards for sale
04th May 2012 - 0 comments
Mae fy ngardiau cyfarch nawr ar gael o siop y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Mae detholad hefyd ar gael mewn sawl man, gan gynnwys Canolfan Arddio Newmans yng Nghapel Dewi.

Dyma'r cardiau sydd ar gael (heblaw'r barcud, sydd allan o stoc ar hyn o bryd).
http://atgof.co/cardiau-cyfarch-greetings-cards

My range of blank greetings cards is now available from the National Library of Wales shop. A limited number of designs are also available i a few places, including Newmans Garden Centre at Capel Dewi.

Here are the designs available. Note that the red kite is currently out of stock.
http://atgof.co/cardiau-cyfarch-greetings-cards
Cymru benbaladr - around Wales
23rd April 2012 - 0 comments
Dros y mis neu ddau nesaf fe fyddaf ar grwydr helaeth o gwmpas Cymru yn tynnu lluniau penodol ar gyfer llyfr. Os welwch chi fi, cofiwch ddweud "helo"!

Yn y cyfamser, mae mwy o luniau gennyf ar gael i'w prynu ar ffurf printiau a chardiau cyfarch. Edrychwch yn yr orielau "lluniau ar werth". Os hoffech brynu deg neu fwy o gardiau cyfarch, holwch am ddisgownt.

Over the next couple of months, I'll be trudging around Wales taking specific photographs for a new book. If you see me, do stop and say "hello"!

In the meantime, I've got quite a few more pictures set-up for sale as prints or greetings cards. Take a look in the "pictures for sale" galleries. If you'd like to buy 10 or more greetings cards, contact me for a discount.
Printiau ar gael yn Aber - Prints available in Aber
12th April 2012 - 0 comments
Os alwch heibio siop y Llyfrgell Genedlaethol, mae modd prynu printiau o "Angel" (rhif cyfyngedig) a "Moel Tryfan" yno. Mae'r printiau heb eu mowntio, ar werth yn y siop (nid ar eu gwefan) am £50 yr un.

Mae hefyd cardiau o "Angel" ar gael yno.


Angel


Moel Tryfan

It is now possible to buy a print of "Angel" (limited edition), and "Moel Tryfan" from the National Library of Wales shop. The unmounted prints are priced £50 each.

"Angel" cards are also available from the shop.
Gwobr "Amser" Taliesin. Good heavens, I won!
04th April 2012 - 0 comments
Braf iawn oedd ennill cystadleuaeth ffotograffiaeth y cylchgrawn Taliesin (Gwanwyn 2012) ar y thema "amser".

Mae'r llun arobryn i'w weld yn fwy yma http://www.flickr.com/photos/traedmawr/5968245340/ ac mae'r cylchgrawn ar gael drwy wefan Gwales http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=F700492884It was nice to win the photo prize in the spring edition of Taliesin, the Welsh language journal of the Welsh Academy. The theme of the competition was "time" and I entered a picture of David Lloyd George and the Tardis at Caernarfon Castle, which raised a smile with the judge. You can see the picture at a larger size on flickr. Follow the first link above.