Gorffennaf 2014

28th July 2014
Gorffennaf 2014

Bu cryn dipyn o drampio o gwmpas y lle yn ystod mis Gorffennaf, a hithau'n dywydd bendigedig ar gyfer tynnu lluniau allan yn y wlad.

Yn wahanol i'r deufis diwethaf, roedd gen i sawl 'job' ar y gweill y mis hwn ar gyfer cyhoeddwyr ac awduron. Oherwydd natur pethau felly, nid yw'n briodol postio lluniau eto, er fy mod i ar dân eisiau'u rhannu efo chi! Bydd raid aros tan ar ôl y Nadolig nes bod y llyfrau ar y silffoedd gwerthu.

Yr hyn sydd gennyf yw ribidires o luniau sydd yn fawr ddim i'w wneud efo gwaith, a dim gair o sôn am y llyfrau sydd ar y gweill!

Taith 1af y mis oedd i'r trotian yn Nhan-y-castell, ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru.

Ond antur ffotograffig 1af y mis oedd ymweld â Chors Caron ar fore chwilboeth, a chyda lwc roedd digonedd o bethau diddorol yno.Dyma i chi Was y neidr las yn hedfan


A'r llun oedd bron a'm gyrru'n orffwyll i'w gael, gan mor anodd oedd y dasg, y mursenod (neu gweision y neidr) hyn, yn creu darlun arbennig o hardd (yn fy marn i!).Mae angen amynedd garw i dynnu lluniau pryfetach yn y gwyllt, yn enwedig y rhai agos, manwl yr wyf innau yn ceisio'u creu.

Dyma i chi Fursen fach goch, a oedd yn drugarog tuag ataf, ac a arhosodd yn llonydd am o leia 10 eiliad


A braf iawn oedd cael esgys i dynnu i mewn, heibio criw o glwb beiciau modur 'clasurol' Pen-y-bont ar Ogwr (o am y chwant a gododd i brynu hen Driumph!), ac i gysgod y bar yng Ngwesty'r Talbot yn Nhregaron, a chael boliad da o fwyd cartref a diod oer, yn llawn i'r top efo iâ.Ymhen rhai dyddiau, i fyny â ni i Gaernarfon, a Doc Fictoria


ar gyfer seremoni Llyfr y Flwyddyn. Fe aethum â'r camera efo mi 'rhag ofn' bod rhywun eisiau llun, ond roedd dau ffotograffydd arall yno ar ran Llenyddiaeth Cymru a'r BBC, felly fe gedwais yr hen Ganon yn y bag am y rhan fwyaf o'r noson, rhag tramgwyddo neb. Ond roeddwn angen, ar gais personol, cwpwl o luniau penodol.Ond erbyn i mi gael y siawns o dynnu llun Ioan Kidd, a oedd wedi cipio bron pob tlws Cymraeg posib, roedd hi wedi nosi. Ymddiheuriadau am safon y llun, ond mae'n werth ei weld efo'r holl dlysau - Gwobr Golwg360 (barn y bobl), tlws y llyfr ffuglen Cymraeg gorau, a thlws "Llyfr y Flwyddyn (Cymraeg). Llongyfarchiadau mawr iddo, a'i gyhoeddwr, Gwasg Gomer.

A rhag pechu, dyma lun o Owen Sheers yn derbyn tlws Llyfr y Flwyddyn (Saesneg) am ei gyfrol o farddoniaeth.Fe ymddangosodd rhai o'r lluniau yn Golwg ac ym mhecyn hyrwyddo'r wasg.Erbyn i mi gyrraedd adre, roedd offer drudfawr ar gyfer y cyfrifiadur wedi cyrraedd, sef 2 ddisg G-RAID, fydd yn ychwanegu 12TB o wahanol fath o stôr (4 + copi a 4 Timemachine).

Doedd hi ddim yn system hollol "idiot proof" i'w chreu a'i gosod, mae'n rhaid cyfaddef, ond ar ôl oriau o ffidlan, fe ddaeth popeth i weithio'n llyfn.A dyna i chi un o drafferthion pennaf gwneud gwaith o ddifrif yn y maes hwn - mae offer da (sy'n rhaid ei gael i gyrraedd safon ar gyfer cyhoeddiadau go iawn), heb sôn am gostau cynnal a chadw, a disl, ac yswiriant a.... Yn gost sylweddol iawn, iawn. Ac eto mae llawer yn disgwyl lluniau am y nesaf peth i ddim, yn aml iawn am lai na'r cost cynhyrchu, ac mewn gormod o achosion, yn llwyr am ddim.

Fe allwn gwyno yn hallt am un achos o dorri gair yn llwyr, a phedair o 'ddwyn' delweddau y mis hwn yn unig, ond diflas a di-bwrpas i chi a fi fyddai gwneud hynny.

Yng nghanol y tywydd poethaf, dyna fynd ar daith rhif un ar gyfer un o'r llyfrau. Dyma 2 lun a dynnwyd ar y ffordd yn Swydd Henffordd, sydd ddim oll i wneud â'r gyfrol, ond mae nhw'n reit hardd.
Yna bum am dro ar hyd y ffordd gefn ger ein cartref yn fwriadol i dynnu lluniau o'r bywyd gwyllt anhygoel o amrywiol sydd ar gael ar ei hyd
Wedyn rhyw noson dyma Marian a finnau'n anelu am Glarach i ddal un o'r machludoedd rhamantusA rhagor o fywyd gwyllt ar wibdaith ganol dydd crasboeth gen i i wneud y gorau o'n haelodaeth o'r RSPB yn Ynys-hir

Wedyn yn ôl ar y ffordd ar gyfer ail ran 'y llyfr', gydag 'un goes yng Nghymru a'r llall yn Lloegr' a stopio ar y siwrne i dynnu'r rhain ym mhentref Grosmont (Sir Fynwy).

Yna yn ddiymdroi i fyny i'r gogledd ddwyrain ar ymweliad teuluol, gydag eglwys Llannefydd yn edrych yn arbennig o hardd yn y heulwen braf, a'r clychau'n canu yn yr "anrheuliedig haul'.Tydi'r mis ddim drosodd wrth i mi ysgrifennu hwn, ond mae'n edrych fel pe bai pythefnos eithriadol o brysur o'm mlaen, felly gwell cael y blogiad hwn o'r ffordd cyn bod hi'n rhy hwyr ac amherthnasol.

Wrth i mi "fynd i'w wasg" mae peth o ffrwyth fy ymchwil lluniau / tynnu lluniau diweddar wedi neu ar fin ymddangos, felly rwy'n teimlo'n weddol hyderus yn ei gynnwys yn y fan hyn nawr. Yn bennaf lluniau i Gylchgrawn Barddas, ac am y tro cyntaf i mi - clawr DVD, sef "Gig olaf Edward H Dafis" i gwmni Sain (a fydd ar werth o'r 4ydd Awst).Ond cyn cloi, rwyf wedi derbyn sawl 'ymrwymiad' yn barod, ymlaen i'r gwanwyn nesaf, i fynd i 'roi noson' o sgwrs a dangos lluniau i gymdeithasau lleol. Mae gen i stôr da o bethau reit ddifyr i'w dangos, fel arfer dan y faner 'blwyddyn drwy lygad y lens' neu 'elfennau tynnu lluniau gwell'. Felly os oes gennych ffansi fy nghael i roi sgwrs - brysiwch i gysylltu!

Diolch am ddarllen.

Welwn ni chi mis nesaf eto, gobeithio.

Iestyn


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.