Gorffennaf16

09th August 2016
Gorffennaf a mymryn o Awst 2016

Dyma fi, ar ddechrau'r mis ar Blatfform Un, yng ngorsaf reilffordd y Borth. Dim ond un platfform sydd i'w gael yn y Borth, felly rwy'n amau mai rhyw dynnu coes yw'r hen arwydd. Does byth newid platfform eiliad olaf yma; os yw'r trên yn mynd i'r dde, mae'n mynd i Aberystwyth, ac os yw'n mynd i'r chwith, fe fydd yn mynd i Fachynlleth a thu hwnt. Rwyf innau am fentro i'r chwith, i Birmingham, er mwyn 'hedeg i Baris'.Roedd rhywbeth prin iawn i mi yn yr awyr ym Mharis, sef haul tanbaid. Dyma pryd y sylweddolais fod fy het haul yn dal adre yng ngwyll Ceredigion.

Dim het, dim cysgod.


Doedd hi ddim yn hawdd cyrraedd fy ngwesty bach hoff yn ardal Bercy (ganllath o Bercy Village, a'i bwytai di-ri, a siopau bach twî), gan fod streic a gwrthdystiad anferth yn ardal y Gare de Lyon. Cerdded, a cherdded, a cherdded amdani felly, yng nghanol y gwres yn gwau drwy'r gwrthdystwyr.

Taswn i ddim wedi blino cymaint, fe fyddwn wedi ymweld â'r llyfrgell genedlaethol - y BnF. Yn yr 'oes o'r blaen' fe fues i yno sawl gwaith, mewn cyfarfodydd a chynadleddau. Coeliwch neu beidio, fe roddais ddarlith aml-gyfrwng, reit heriol, mewn cynhadledd yno unwaith.

BnF


Mae'r papur newyddion yn y gwesty amser brecwast yn datgelu pam fy mod i ar daith! Ymlaen felly yn syth wedi tamaid o croissant, am y trên i Lyon, i weld Cymru yn chwarae yn erbyn Portiwgal.Roeddwn wedi methu cael ehediadau nôl a mlaen o nunlle ym Mhrydain i Lyon, felly roedd raid hedfan i Baris, a dal trên i Lyon. Wedyn yr un peth am yn ôl i fynd adref, neu dyna oedd y bwriad.

Roedd y trên i Lyon (cwpwl o oriau) yn ddifyr iawn - golygfeydd hyfryd iawn (di-felinau gwynt). Wedi cyrraedd yr orsaf, dyma brynu tocyn teithio undydd, a chael metro ac wedyn funicular i gyfeiriad y gwesty.

Ac am westy - roeddwn wedi'i drefnu ar yr eiliad olaf, am bris gwirion, yn ystod oriau mân y bore.

Wele'r cyntedd - roedd fel cerdded i mewn i eglwys gadeiriol. Roedd yr ystafell (dim llun) yn fendigedig, a'r brecwast (cost ychwanegol!) - cystal ag unrhyw un a gefais erioed.Rhyw hanner milltir crasboeth o orsaf y funicular yr oedd y gwesty, ac roedd raid cerdded nôl yno i gael gweld yr eglwys angyhoel ar ben y bryn, a'r olygfa banoramig o'r ddinas.

Golygfa i lawr tua'r ddinas (o'r Eglwys).Y Pab John Paul yr Ail yn edrych draw am yr eglwys.Roedd caffi bach rhad a siop (oedd, hwrê, yn gwerthu hetiau haul) yr ochr draw i'r eglwys, ac yno roedd criw o Lanfaircaereinion yn chwifio'r faner, a hwythau yn cael fawr o seibiant wrth i bawb o bobman erfyn am gael tynnu llun efo'r Ddraig Goch. Roedd pawb o bedwar ban eisiau bod yn Gymry heddiw!Dyna anelu nôl i lawr am y dref, a heidiau o grysau coch ym mhobman. Roedd y traffig ar stop wrth i'r Cymry a'r Portiwgeaid ganu a dawnsio yng nghanol y strydoedd. "Don't take me home" aml-acennog.

Stadiwm hardd Lyon.Llew y tu allan.Round he rolled his baleful eyes, that witnessed huge affliction and dismay... (neu rywbeth felly).A fuodd yna rioed gymaint o gamerâu'r wasg a'u hanel at dîm pêl-droed Cymru o'r blaen?


Safwn am yr anthemau


Diwedd y gêm. Hapus a thrist, ond pawb yn canu o hyd.


Erbyn i mi deithio nôl i ganol y ddinas o'r stadiwm (sydd yn BELL o'r ddinas) cefais y metro olaf i gyfeiriad y gwesty, ond roedd y funicular wedi hen gau. Doedd dim amdani ond cerdded i fyny'r bryn eithriadol o serth am ryw awr. Uchafbwynt y daith i fyny'r bryn oedd baglu ar draws dyn 'celain' o chwil yn y gwyll. Fe ddaeth at ei hun a phrysuro i fyny'r allt fel pe bai'n athletwr o fri.

Cyrraedd y gwesty i 'You have inspired us. We are so sorry that you lost...' Cawod a chyrraedd y gwely yn ystod yr oriau mân!

Dyma faes awyr swish Lyon. Fe gefais wybod gan Flybe nad oedd lle i mi ar yr ehediad adref o Baris wedi'r cyfan, ond cynigiwyd ehediad o Lyon i mi (doeddan nhw ddim i wybod fy mod i yn Lyon). Yn ffodus iawn, er bod gen i oriau sbâr, fe gychwynnais yn syth rôl y brecwast tywysogaidd am y maes awyr. Roedd hi'n shambles llwyr yno, ac fe fuon ni'n ciwio am dros ddwy awr i 'tsiecio i mewn', wedyn oes arall i fynd heibio'r prosesau diogelwch. Roedd yr ehediad ryw awr yn hwyr yn cychwyn o'r herwydd, a phawb wedi bod yn sefyll mewn ciw, heb ddiod na bwyd na dim, am oriau. Ond o leiaf roedd yna ehediad, a chyrhaeddwyd Birmingham jest mewn pryd i mi golli'r trên!

Hedfan


Roedd gen i daleb (anrheg gan rywun annwyl roeddwn wedi bod yn ei chynorthwyo droeon) i gael pryd o fwyd yng Ngwesty Cymru. Roeddwn wedi gorfod gohirio'r pryd ymhell wedi dyddiad cau'r daleb, oherwydd yr helynt mawr a gefais am ddeufis a mwy efo fy nannedd. Ond nawr roedd y dant wedi'i dynnu, a phethau'n mendio'n reit ddel. Mor braf oedd cael mentro ar fwyta pryd moethus o'r diwedd, a'r goron ar y noson oedd y pwdin cyrens duon. Am flas gwirioneddol arbennig. Ewch amdani os ydych yn Aber.Dyletswydd yn galw! Trip y Garn a'r Noddfa i Lanuwchllyn. Bwyd ardderchog yn yr Eryrod, gyda llaw.Fe wnaeth pawb fihafio ar y trên bach ar hyd y llyn o'r Bala (gan gynnwys y tedis hyn oedd yn mynd am dro efo'u perchnogion o Loegr) - er mai Holy War oedd enw'r injan.Canolfan 'Byd Mary Jones'Yn y fynwent, dyma fedd Bob Tai'r Felin - canwr gwerin yr wyf yn cofio fy mam a nhad yn sôn amdano, ac a anfarwolwyd fel 'Taid' yn y ffilm 'Noson Lawen'Adref yn ôl, a barcud yn ymweld â ni sawl gwaith - wedi cymryd at y polyn ffens ar dop y cae.Noson braf yng Nghlarach, a phlant o'r maes carafanau yn mwynhau'r machlud, a diod oer, braf.Dyma fentro ar noson arall i gael llun o Graig y Fulfran i gyfeiriad y dre, a'r tarth yn codi o'r môr wrth iddi oeri.Er yr holl deithio, roeddwn i'n llwyddo i wneud tipyn o waith (gan gynnwys ar yr awyren a'r trenau!). Serch hynny, roedd cwpwl o luniau roeddwn angen eu tynnu ar gyfer y llyfr nesaf, felly ar ddiwrnod bendigedig (un o'r ychydig ddyddiau go iawn o fendigedig yma yn ystod y cyfnod) dyma Marian a finnau yn mynd ar wibdaith i Sir Benfro - i Gwmyreglwys ac Abereiddi i dynnu lluniau yn ymwneud â hanes tywydd garw. O deithio mor bell, fe fyddai wedi bod yn wirion i beidio mentro mymryn ymhellach...

CwmyreglwysAbercastellTrwyn StrwmbwlGarn FawrMelin Tregwynt

Y Stryd - AbereiddiPlymio - Abereiddi. Dyma'r "Blue Lagoon" - hen chwarel, a lleoliad cyrsiau 'coasteering', a man lle cynhaliwyd cystadleuaeth blymio 'Red Bull' unwaith.Kayaks yn erbyn yr haul, AbereiddiPorthgain, ac amser swper - pysgod a sglodion o'r caffi bach arobryn ar ben draw'r cei.Taith i Lundain wedyn i Marian gael mynychu un noson o'r Proms, ac i ni'n dau weld arddangosfeydd y V&A. Wrth i ni gerdded fel fflamia i lawr y stryd, sylwi ar hwn. Fe wyddoch pa geddoriaeth a ddaeth i'r cof.Rôl bod yn y ddinas fawr ddrwg, beth gwell nag awel y môr yn Ynyslas - a gweld nifer fawr o wylwyr y glannau yn gosod tâp o gwmpas hen ffrwydron! Ond doedd y cŵn yma ddim yn poeni am gael eu chwythu i ebargofiant.Er bod gennym, am gyfnod o leiaf, ein barcud ar ben polyn, doedd hynny ddim yn nadu pla o gwningod gwyllt rhag mentro i'r ardd a cheisio gwneud tyllau o dan ein lawnt. Yn wir, rwy'n amau mai cysgod y barcud yn y cae a wnaeth iddynt ffoi i ddiogelwch cymharol ein border bach.Noson arall hyfryd, ond rhyfedd o oer, ac i ffwrdd a ni i Nant-y-moch a rownd i Gwm Ceulan, man anghysbell ond prydferth iawn uwchben Tal-y-bont. Peidiwch mentro yno os nad ydych yn gallu bacio car, neu os oes gennych ofn uchder wrth yrru.A hithau nawr yn ddechrau Awst, roedd hi'n bryd troi ein golygon tuag at yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Fenni. Roedd cyfrol 'Llangrannog a fi' Steff Jenkins wedi cyrraedd drwy'r post, ac roeddwn ymhlith pethau eraill, yn chwilfrydig i weld sut oedd y clawr (ffoto gen i) yn gweithio i dynnu sylw darllenwyr.Ar y ffordd i lawr yno, dyma oedi yn Nhrefeca i weld yr arddangosfa o greiriau Hywel Harris. Dyna i chi 'arbrawf' hunan-gynhaliol difyr oedd i'w gael yn Nhrefeca bryd hynny. Peiriant 'trydaneiddio' aeth â mryd i, gan ei fod yn 'gwella' moelni, y ddannoedd, a henaint, ymhlith pethau eraill.Nid nepell o Dalgarth / Trefeca mae Llyn Syfaddan (Llangorse Lake)
Yn y llyn mae ynys a wnaed gan ddyn, ac olion yn mynd yn ôl i'r cyfnod cyn-hanes.

Ger y rhaeadr yn Llangynidr oedd ein llety am dair noson. llecyn hyfryd, er bod hi'n cymryd amser i ymgyfarwyddo â rhuo'r afon!Dyma fentro i Faes yr Eisteddfod ar y dydd Iau - siwrne hwylus ar fws wennol - er mwyn cynnal sesiwn arwyddo 'Ceredigion: wrth fy nhraed' ar stondin y Cyngor Llyfrau. Diolch i chwi a brynodd gopi - gobeithio bod y gyfrol wedi plesio.Roeddwn i yno hefyd i fynychu lansio 'Archaeoleg Ucheldir Gwent' gan Frank Olding. Cyfrol ddifyr dros ben gan y Comisiwn Henebion, ac yn llawn o luniau gwych gan eu ffotograffydd Toby Driver.

Ys gwn i pwy yw hwn, yn fidlan efo'i ffôn?!


Dyna fentro gofyn i Brif Lenor yr ŵyl am gael tynnu ei lun wrth iddo yntau orffen llofnodi ei gyfrol 'Cai'.Crwydro dipyn wedyn efo fy nghamera i weld beth arall a welwn...

Gosgordd


Robin Huw Bowen


Y Lle Celf
Mari Thomas yn y drych


Ruth Jên


Debbie Edwards - dylunudd y goron


Het gan Alison Todd
Arglwyddes Llanofer


Mynd i gig Huw Chiswell


Aros am y band, a mwynhau


Ffans Band Pres Llareggub


Band Pres Llareggub


Huw Chiswell
Bore dydd Sadwrn, a ninnau'n gorfodi ein hunain i godi er mwyn gwneud lle i'n gwell yn y bwthyn bach clyd ger yr afon, a chychwyn ar hyd llwybrau hir a chul, a phrydferth, nôl adre -

Afon Wysg ger Crughywel


Y bont enwog
Eglwys Partrishow

Eglwys 'gam' Cwm-iou


Llanddewi (Nant Hodni) / Llanthony

Y Priordy


Sioe Llanthony a'r Cyffiniau


Enw addas i'r fan hufen iâ lleol yma


Eglwys Capel y Ffin


Capel y Bedyddwyr, Capel y Ffin
Gan fod drws y capel wedi'i gloi, roedd yn rhaid bodloni ar dynnu llun o flodau ffresh y tu mewn yn pwyso ar flodau gwydr chwarel y ffenest. Symbolaidd iawn!Bwlch yr Efengyl - ffordd gul a serth sy'n arwain o Gapel y Ffin at un o olygfeydd harddaf Cymru. Dywedir bod modd gweld naw sir o'r top.Dyffryn GwyHufen iâ a phaned yn y Gelli Gandryll, cyn troi am adre, a chymylau a glaw. 'Don't take me home, please don't take me home...'

Yn ôl fy arfer, wele fachlud Clarach i gloi. Diolch o galon am ddarllen mor bell â hyn.Comments

Photo comment By Elan: Gwych a difyr dros ben. Edrych mlaen at gyfoeth y gyfrol nesa.

Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.