Gwanwyn?

30th March 2013
RST
Fy hoff lun o'r mis - Enlli

Mae'r pytiau dyddiadurol hyn gen i, o edrych yn ôl arnynt, yn darllen braidd fel rhagolygon y tywydd "am yn ôl".

Pan oeddwn yn gweithio mewn swyddfa, doeddwn yn cymryd fawr o hid o'r tywydd tu allan, ond ers bwrw ati i dynnu lluniau, mae'r tywydd yn dylanwadu'n helaeth iawn ar bopeth rwy'n ei wneud.

Fe fu'r flwyddyn a aeth heibio (a'r un cynt!), yn ddiflas ar y naw, yn llwyd, oer, gwlyb, gwyntog ac anwadal. Dim llawer o gyfle felly i dynnu'r math o luniau roeddwn eu hangen, ond yn hytrach gormod o gyfleuon i gofnodi stormydd enbyd, tonnau gwyllt y môr, llifogydd, ffyrdd ar gau oherwydd eira, ac yn y blaen.

Ond, o fanteisio ar bron bob diwrnod heulog (neu os nad heulog, sych) rwyf wedi llwyddo i roi tic yn y blwch "gorffennwyd" ar restr hirfaith oedd gennyf o leoliadau oedd eu hangen ar gyfer prosiect. Ar hyn o bryd, rwy'n cael fy mwytho gan deimlad braf o ryddhad bod y prosiect, o'm rhan i, wedi cyrraedd ei derfyn. Fydd dim rhaid i mi bellach weld popeth a phobman drwy lens cul y prosiect hwnnw.

Roedd dechrau Mawrth yn codi gobeithion, gyda sawl diwrnod clir braf yn addo gwanwyn hyfryd. Hwrê, O'R DIWEDD fe allwn orffen y job, a chael lluniau braf o dde Ceredigion a gogledd Sir Benfro.

Pentre Ifan
Y Gwanwyn yn cyrraedd Pentre Ifan

Waldo- 0247
Cofeb Waldo ger Mynachlog-ddu (wedi awr o waith glanhau baw adar oddi ar y garreg!)

Cenarth- 4695
Hufen iâ ar lan yr afon yng Nghenarth

Y Teifi- 4525
Yr afon yn Aberteifi

Yna diffoddwyd yr haul yn ddisymwth, ac fe ddaeth y gaeaf yn ôl.

Eira!

Lliw y machlud ar Llety Ifan Hen (am enw hyfryd)
Machlud dros Llety Ifan Hen

Wintry conditions around Cadair Idris, Wales, UK
Tal-y-llyn

Cross Foxes -5019
Cross Foxes

Fe ddaeth haul twyllodrus. Gyda ffermwyr ucheldir y gogledd mewn trallod oherwydd yr eira dwfn a'r gwyntoedd rhewllyd, a dringwyr a cherddwyr rhyfygus yn mentro'u bywydau ar y mynyddoedd gwyn, fe ddaeth heulwen llachar a chymylau ar garlam, i oleuo siwrnai i Ben Llŷn.

RST

Ond haul oeraidd ydoedd, yn rhoi sglein ar gefn gwlad sydd mewn gwirionedd yn edrych mor llwm ag a welais ef erioed. Mae'r glaswellt yn y caeau oll, o'r ucheldir i lawr i'r dyffrynnoedd wedi'u pori i groen y baw. Does dim blewyn i'w gael.

Heblaw am orffen y "prosiect mawr", fe fum yn chwilota am ystod amrywiol o luniau ar gyfer gwahanol gyhoeddiadau, yn llyfrau taith a chyfrolau atgofion, gan ruthro o fan i fan i lenwi bylchau efo lluniau newydd o stabl "atgof"!

Roeddwn wedi bwriadu mynd i lawr i Gaerdydd i lansiad cynllun DigiDo y Llyfrgell Genedlaethol. Heblaw bod gen i ddiddordeb mawr iawn yn y prosiect, roedd y lansiad yn mynd i dynnu sylw ar y llyfr oedd wedi cymryd fy mywyd drosodd am wythnosau, sef "Dafydd ap Gwilym: y gŵr sydd yn ei gerddi" gan yr Athro Gwyn Thomas, a gyhoeddir gan Gyhoeddiadau Barddas. Pleser mawr oedd darganfod yr elfennau gweledol sy'n harddu'r gyfrol hon, a addaswyd yn gelfydd dros ben gan y ddylunwraig Olwen Fowler. Heblaw am y cynnwys ysgrifenedig ysbrydoledig, mae hefyd yn gyfrol fach eithriadol o hardd. Llongyfarchiadau mawr i Elena Gruffudd a Chyhoeddiadau Barddas.

Mae'n gyfrol werth chweil - o ddifri! Prynwch hi - gwir fargen am £10.99.

http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781906396572

Ond gwae fi, weles i ddim golwg o Gaerdydd, oherwydd anffawd :-(

Ers i mi sgwennu ddiwethaf, ymddangosodd rhai lluniau gwreiddiol gennyf yn Golwg, Barn, Barddas, a'r Heliwr, ac fe fydd rhai lluniau yn ymddangos mewn llyfrau dros y mis neu ddau nesaf. Ond pleser mwyaf y cyfnod diweddar oedd cael cwpwl o geisiadau am brintiau o luniau. Mae'n hyfryd bod rhywrai yn meddwl bod y gwaith yn ddigon da i fod eisiau prynu printiau mawr, ac yna eu gosod ar waliau eu cartrefi!

Am hwn yr wyf yn sôn yn benodol...
Machlud y drudwy

Os hoffech chi brint i roi ar y wal o un o'r lluniau sydd gen i yn y ffrwd flickr, neu ar y wefan hon, cysylltwch ar bob cyfrif. Mae'r prisiau yn rhesymol iawn, a'r dewis cyfrwng yn helaeth.

Y peth olaf i mi dynnu oedd dadorchuddio darlun o Shane Williams yn y Llyfrgell Genedlaethol. Roeddwn yn ymchwilio yno yn ystod y dydd ar gyfer dau gyhoeddiad, ac am unwaith roeddwn wedi cofio meddwl ymlaen a pharatoi. Roedd y camera gen i! Gan fod y Llyfrgell yn darparu deunydd hyrwydd i'r wasg, fe wyddwn na fyddai marchnad i'r lluniau, ond roeddwn eisiau bod yno i fwynhau'r achlysur, ac ychwanegu wyneb arwr go iawn arall at fy mhortffolio.

Shane a Shane

Pob hwyl i chi oll, tan y tro nesaf

Iestyn


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.