Hirfelyn

27th July 2013
Rwyf wedi bod nôl a mlaen i Fachynlleth dipyn ers y blogiad diwethaf. Fe glywais am gêm bêl-droed rhwng tîmoedd Machynlleth a hen stejars Cymdeithas Bêl-droed Cymru.
Roedd hi'n braf, roedd yr elw at apêl April Jones, felly pam lai.

Twnel o chwaraewyr yn sefyll yn ddistaw ac yn barchus tra bod teulu April Jones yn cerdded i lawr y llinell, er mwyn darllen datganiad a chyhoeddi'u diolch. Roedd y datganiad yn sôn eu bod am ymweld â 10 Stryd Downing i godi mater rhwystro pobl rhag cael mynediad at wefannau treisgar-rywiol.

Rhieni April yn cyrraedd ac yn cerdded heibio'r timau (munud emosiynol iawn)

Roedd hi'n reit chwith, ond ar yr un pryd yn braf, bod heb waith yn pwyso arnaf. Fe benderfynais fentro allan yn yr hen, hen gaiac oedd gen i yn y garej, heb ei ddefnyddio ers ei brynu yn ystod yr hydref. Ond yn sydyn, ac yn hollol fyrbwyll, fe archebais gaiac newydd sbon, o fath gwahanol iawn i'r un oedd gen i eisoes! Fe gyrhaeddodd efo troad y post o siop yn ne Lloegr o'r enw "Shore" - a nid yn unig bod y siop yn gwbl effeithiol, ond roeddynt hefyd yn LOT rhatach na siopau eraill.
caiac-2616

Dyma fentro ar ddiwrnod llonydd, crasboeth, glas llachar, i'r môr efo'r cwch (wna i ddim eich diflasu efo'r troeon trwstan bach cyn gyrraedd y pwynt hwnnw), ond dychmygwch y wefr o fod yng nghanol y glesni hyn:

Sarn Cynfelyn

Mae hi wedi bod yn dair wythnos reit wyllt o fanteisio ar y tywydd braf nid yn unig i fwynhau'r cwch, ond hefyd i dynnu lluniau o'r "tywydd" (ar gyfer newyddion meddal y mae'r papurau seisnig mor hoff ohono). Roedd digon o fachludoedd, digwyddiadau ar y Prom ac yn y blaen.

Bod yn cŵl (amplified jazz guitar busker) ar y prom

Hefyd roedd y tywydd llonydd cynnes yn denu'r dolffiniaid yn weddol agos at y lan, a chawsom hwyl a sbri yn eu gwylio o'r jeti yn Nhraeth Tanybwlch.

It's behind you mun! - Aberystwyth

Fe ddaeth criw Cerddwn Ymlaen heibio Aber. Druan ohonynt yn cerdded mor bell mewn tywydd mor llethol.

Cerddwn

Dwi'n siwr y bydden nhw wedi hoffi "dip" yn y môr, fel y ferch hon ger y traeth yn Aber.

Dipio

Pleser mawr oedd cael mynychu noson lansio hunangofiant Leah Owen ym Melin Brwcws, Dinbych, a thynnu lluniau ar gyfer y teulu a Gwasg Gwynedd. Roedd ymweld â'r ardal yn gyfle i mi ychwanegu at y stoc sydd eisoes gennyf (gyda phwyslais ar "bethau" llenyddol/hanesyddol, gan fod yr Eisteddfod yno ymhen dim).

Leah Owen

Roeddwn wastad wedi bod eisiau tynnu llun o fedd Twm o'r Nant, un o fy arwyr ers i mi ddarllen ei hunangofiant, ond rhywsut er y degau ar ddegau o ymweliadau â'r ardal, dyma'r tro cyntaf i mi wneud yr ymdrech i chwilio am y bedd.

Bedd Twm o'r Nant. Dinbych-5067

Yn ôl adref, a'r ffôn yn dal ddim yn canu, a fy ebyst heb eu hateb, doedd dim amdani ond cario ymlaen i dynnu lluniau o ddigwyddiadau ar garreg y drws, megis Gŵyl Corau'r Stryd, oedd yn cael ei chynnal yn Aberystwyth.

Street Choir Festival visits west Wales

Ac wrth gwrs y tywydd - a cheisio chwilio am onglau mymryn bach yn ddoniol, neu gwahanol.
Problem liwgar

Yna'r wythnos hon rwyf wedi bod yn ôl i Fachynlleth yn cario ymlaen efo'r prosiect bach sydd ar y gweill. Ac ym Machynlleth, sylweddoli nad oeddwn erioed wedi bod yn y farchnad yno. Erioed, a finnau wedi pasio drwy'r dref cannoedd o weithiau. Fe allaf eich sicrhau bod marchnad Machynlleth yn werth chweil. Mae'n cymryd y dref drosodd yn ei holl hyd, gydag amrywiaeth helaeth o nwyddau, crefftau, bwydydd a dillad ar werth. Ac wrth gwrs y mae'n dref "amgen" ac fe welwch yno bob math o gymeriadau lliwgar dros ben.

ladies in red - Machynlleth

Y noson o'r blaen wrth chwilio ar y Prom am lun tebyg i hwn
Hot Jazz

fe ddeuthum ar draws ffotograffydd o'r enw Valerian. Roedd o eisiau tynnu fy llun yn "rhyngweithio" efo'r môr (rydych yn gallu gweld ei fod yn artist - a dyna ydyw - artist preswyl Canolfan y Celfyddydau). Mae'n dod o Ffrainc yn wreiddiol, ond wedi ymsefydlu yng Nghanada, ac yn gweithio yng Nghymru. Wele fe wrth ei waith yn tynnu fy llun i!

Valerian Mazataud - artist preswyl yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth.

Yna heddiw roedd hi'n ddiwrnod y Carnifal yn y dre. Roedd rhaid mynd, a do, fe gefais set bach o luniau reit dda o'r achlysur, a lot o hwyl yn tynnu coes efo rai o'r ymwelwyr. Wel dydych chi ddim yn mynd i garnifal er mwyn bod yn surbwch trist, nac ydych!

Carnifal - Aberystwyth - Carnival

Rwy'n dda iawn am gefnogi busnesau lleol (serch prynu'r caiac o bell - does dim siop "môr" yn Aber bellach - sawl un wedi cau i lawr - gap yn y farchnad i rywun!). Rwy'n falch felly pan fod busnesau lleol yn fy nghefnogi i. Er ceisio sawl gwaith i gael ambell i siop neu gaffi canol y dre i gario ychydig o fy nghardiau, yr unig un sydd wedi mynd am y cyfle ydi siop Polly yn Stryd y Ffynnon Haearn. Fe fyddaf yn ei chefnogi hi o hyn allan, a'r siopau eraill yn yr ardal sy'n prynu cardiau gennyf - siopau Spar Bow Street, Talybont a Phenparcau, Post Bow Street, Oriel Tir a Môr y Borth, siop y Llyfrgell Genedlaethol, Siop Arddio Newmans, a siop Canolfan y Celfyddydau.

I'r siopau sydd yn gwrthod cymryd cardiau - a hynny ran amla heb edrych arnyn nhw - cofiwch am yr hen aelod seneddol o'r parthau hyn oedd yn rhannu ei siopa rhwng sawl man - torth fach yma, torth fach draw fancw, galwyn o betrol o fama, galwyn o fan draw... Roedd o'n gwybod sut i gadw pawb yn ffyddlon iddo, a hynny heb fawr o ymdrech ychwanegol na chost. Fe fyddai'n dda i bob busnes bach gofio hynny o dro i dro, a chefnogi eu cwsmeriaid eu hunain. Rhag iddynt droi'n gyn-gwsmeriaid.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.