Hydref 15 October

02nd November 2015


[Scroll down for English]

Hydref - mis y drudwy, neu'r adar eira, yn enwedig yma yn Aberystwyth, gan fod yr creaduriaid mudol hyn yn atyniad mawr i'r dre o ddechrau'r gaeaf nes daw'r gwanwyn.

Wrth godi sgwrs ambell waith ar y Prom, fe fydd yno yn aml iawn, bobl â deithiodd o bell, yn y gobaith o weld dawns a chlywed 'murmur' yr adar wrth iddyn nhw glwydo dan y pier. O bell, rwy'n golygu nid yn unig pellafoedd Lloegr, ond hefyd llefydd fel yr Almaen a'r Iseldiroedd - a hynny bron yn unswydd i weld yr adar bach!

Fe fydd y bobl hynny wedi cael eu hudo yma oherwydd iddynt ddarllen ar y we am yr adar, ac yn bennaf, rwy'n tybio, oherwydd eu bod wedi gweld lluniau a fideos o'r 'murmuration', wrth bori gwefannau megis Youtube, Flickr ac Instagram...

Felly mae gan Awdurdodau Ymwelwyr, y Siambr Fasnach, gwestai a chaffis y dre le i ddiolch i'r llu sy'n tynnu lluniau a fideos deniadol o'r digwyddiad, a'u rhoi ar gael ar y platfformau rhyngwladol, i'r cyhoedd eu mwynhau am ddim. Paned o goffi a chacen am ddim i bawb sydd ar y Prom sy'n cario camera o hyn ymlaen, os gwelwch yn dda! ;-)

Mae'r diwydiant ymwelwyr yn bwysig eithriadol i Gymru, ac i'r sir, a does dim dwywaith bod creu darlun o le gyda lluniau deniadol - yn wir o'r safon uchaf posib, yn hanfodol i ddenu ymwelwyr. Mae'r cyhoedd (o bedwar ban) yn cael eu tynnu at le nid yn unig gan gyhoeddiadau 'swyddogol' (sy'n hanfodol bwysig), ond hefyd o lefydd 'cyhoeddus' answyddogol, megis y gwefannau rhannu lluniau a fideos, neu gwefannau megis Tripadvisor.

Arwydd o'r diwylliant ffotograffig egniol sy'n bodoli yn ardal Aberystwyth yw'r 'Ffotomarathon' blynyddol, sy'n cael ei gynnal ar drothwy'r gaeaf. Fel y drudwy, mae'r Ffotomarathon yn denu ymwelwyr o bell ac agos. Mae cynnyrch y 'marathon' ar waliau canolfan Y Morlan am sbel.

Dyma fersiwn ffotograffig o 'dalwrn y beirdd' lle mae testun yn cael ei osod, a'r cystadleuwyr yn rhuthro ati i ddehongli'r testun trwy gyfrwng llun. Yna, wedi cwblhau'r "dasg", fe roddir un arall gerbron, ac fe fydd rhuthr arall... Ar ddiwedd yr ymryson, fe fydd dyfarniad, a gwobrau, ac yn ysbryd gorau Gŵyl FfotoAber - fe fydd yr holl luniau a dynnwyd (nid yn unig y rhai arobryn) yn cael eu harddangos. Mae digwyddiadau eraill hefyd ynghlwm â'r ŵyl, ac fe welir peth o gynnyrch yr ysgolion lleol mewn mannau eraill yn y dref. Da chi, dewch draw i weld yr holl luniau da!Yn anffodus, ni gyrhaeddais y Ffotomarathon! Roedd yn rhaid i mi fentro at gyrion gŵyl arall, a sefyll ar graig wlyb, llithrig, i geisio cael lluniau geufadau yn plymio i lawr raeadr wyllt ger Henllan. Adar go frith oedd yn heidio yno, i gyd yn lliwgar iawn, ac yn mentro'n arw i gyrraedd pen eu taith ar Draeth Poppit.Mae rhagor i'w gweld yn y fan yma

Braf oedd gweld peth o'm llafur "rhwng dau glawr" yn ddiweddar. Fe soniais o'r blaen am "Dyddiau Olaf Owain Glyndŵr" sydd nawr ar gael yn y siopau neu gan Gwales (Gruffudd Aled Williams, Y Lolfa). Yn bur wahanol i natur y lluniau yn y llyfr hwnnw, fe gefais y fraint o ddarlunio tipyn o 'dderyn, sef Bryan "Organ" Jones - ar gyfer ei gofiant "O Ffyrgi i Ffaro", a sgwennwyd ganddo ar y cyd â Terwyn Davies, ac a gyhoeddir gan Wasg Gomer. Dylunwyd y clawr byrlymys gan yr amryddawn Olwen Fowler.Job fach ddiddorol arall, reit annisgwyl, oedd tynnu lluniau ar gyfer clawr a chynnwys erthygl, gan Iolo Cheung, yn Golwg, a hynny am y ffilm "Y Llyfrgell" o nofel Fflur Dafydd, gydag Euros Lyn yn cyfarwyddo. Os yw'r criw neu'r cast yn darllen hwn - "DIOLCH" am fod mor hynaws ac amyneddgar.


Rhwng hyn, job reit fawr na fydd yn gweld golau dydd am o leiaf blwyddyn arall, ac amryw o 'bethau bychain', trip annisgwyl ac ar frys i Lundain, yna ymweliad oedd yr un mor annisgwyl gan hen ffrind, a llawer iawn, iawn o waith o flaen y cyfrifiadur ar gyfer cyfrol a ddaw allan mis Mawrth nesaf, roedd mis Hydref yn fwrlwm byw. Ydi wir, y mae amser, fel y drudwy, yn hedfan.

Ymlaen at Fis Tachwedd...


____October - the starling month, who grace the Aberystwyth sky from autumn to spring.

Walking along the Promenade from time to time, and striking up a conversation, often reveals that the visitors there have travelled from all parts. Not just from the far reaches of England, but also from Germany and the Netherlands, and I'm sure other european countries - all the way to Aber, to see the birds!

Many of those visiting will have been drawn here because they saw nice pictures of the birds on web platforms such as Flickr, Youtube, Facebook, Instagram, Twitter and Tripadvisor. The Chamber of Trade and the tourist bodies, hotels and cafes certainly owe all those photographers and videographers who take great shots of the murmuration, and freely post them on web platforms a debt of gratitude! Free coffee and cake for all persons walking the prom with camera in hand from now on, please! ;-)

A sign of the energetic photo culture in Aberystwyth is the annual Ffotomarathon, which has an ever increasing number of entries. Like the starlings, the Ffotomarathon draws people into town from far and wide. The result of their endeavours can be seen on the walls of the Morlan for a while.

A series of tasks are set, and competitors wander around town, stretching their imagination in search of pictures which fit the theme. Once they've finished one task, they're set another...
Do pop in and see all (yes ALL) the pictures taken during the event. You'll be pleasantly surprised. Ffotomarathon is part of the FfotoAber festival, and work accomplished with schools can be seen at other venues.Unfortunately I couldn't be at two places at once, and so I spent the day, not in Aber, but perched on a slippery rock at Henllan bridge, photographing kayaks careering down the falls at Henllan. The kayakers were birds of a colourful feather, and absolutely keen on taking on the challenges of the Teifi, from Llandysul down to Poppit Sands.More, if you're interested. click for flickr album

It's been great to see some fruits of my endeavours come to life in books and magazines recently.
I mentioned in a previous post "Dyddiau Olaf Owain Glyndŵr" which is now available in the shops, or via Gwales (Gruffudd Aled Williams, Y Lolfa). Very different in nature to the pictures in that volume are the cover shots and others I made for the Welsh autobiography of another colourful character, Bryan "Organ" Jones - "O Ffyrgi i Ffaro", written by Bryan, together with Terwyn Davies, and published by Gomer. The cover was designed by the wonderfully talented Olwen Fowler.Another little job, which was quite unexpected, involved taking a series of behind the scenes shots of the making of the film "Y Llyfrgell" for the magazine Golwg. The shots produced a cover and illustrated an article by Iolo Cheung. The film is set in the National Library, and is an adaptation of Fflur Dafydd's award winning novel, with Euros Lyn as Director. If they or any of the cast or crew are reading this - THANKS for being so helpful and patient with me.Between this, another big job that won't see the light of day for at least another year, lots of 'little things', a totally unexpected trip to London, and the even more unexpected arrival of a dear friend, as well as much work in front of the computer, on a volume due for publication in March, I've had a rather busy month.

Indeed, time, like the starlings, flies.

Forward November!...


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.