Llyfrau a gwyliau

08th July 2013
Lansiwyd cyfrol Dafydd ap Gwilym: y gŵr sydd yn ei gerddi ers y postiad newyddion diwethaf. Dyma gyfrol y bues i'n treulio cryn amser arni, o ran chwilio am ddelweddau, a thynnu lluniau gwreiddiol o leoliadau penodol. Braf oedd cael cyfarfod â'r criw "cynhyrch" (fel petai), Elena Gruffudd, Gwyn Thomas ac Olwen Fowler.

Fe fentrais i blith ffermwyr ifainc y sir yn Nhal-y-bont yn ystod eu rali blynyddol. Rhaid eu bod yn hoff o weld eu hunain ar y we, oherwydd cafwyd cannoedd o ymweliadau i'r set o luniau ar flickr!
CFfICeredigion4-0901

Roedd yr ymdrech a wnaed ganddynt o gwmpas y thema "celtiaid" yn aruthrol, yn hynod wreiddiol a dyfeisgar, ac er naws oer iawn i'r tywydd, fe gafwyd diwrnod i'w gofio.

Ond fe wellodd y tywydd ymhen ychydig ddyddiau nes bod rhai'n dewis plymio i'r môr rhynllyd er mwyn oeri!
Yikes

Llwynog oedd yr haul hwnnw, ac roedd hi'n dywydd ddigon "pethma" draw ym Mhlas Dinam (cartref y teulu Davies o Llandinam) ar gyfer digwyddiad cyntaf Gŵyl Gregynog eleni.

Difyr iawn oedd clywed Trevor Fishlock yn sôn am ei ymchwil manwl i hanes casgliad celf y chwiorydd Davies, ac adrodd Menna Elfyn o gadwyn o'i cherddi a gomisiynwyd gan yr Ŵyl i ddathlu cyfraniadau lu y ddwy chwaer i hanes a datblygiad y Gymru fodern. Braf hefyd tra yno oedd derbyn copi o Raglen yr Ŵyl, a gweld bod 3 llun gennyf ynddo. Pe tasech wedi dweud wrthyf flwyddyn yn ôl y byddai lluniau gennyf y tu mewn i'r un cloriau a gwaith gan Cecil Beaton, fe fyddwn wedi chwerthin yn reit harti!

Digwyddiad agoriadol Gŵyl Gregynog 2013 : Opening of the 80th Gregynog Festival at Plas Dinam, mid Wales.

Rhywbryd yng nghanol hyn i gyd fe fues i draw yng nghartref y bardd hynaws Dafydd Wyn, yn tynnu portreadau a fydd, gobeithio, yn ymddangos (neu un ohonynt o leiaf) yn y cylchgrawn Barddas nesaf.

Portread o'r bardd Dafydd Wyn Jones

Yna i ffwrdd a ni am wythnos o wyliau o gwmpas ardal y Basg yn Ffrainc a Sbaen, yn ogystal â gwibdaith i Lourdes, a ddioddefodd lifogydd ychydig ynghynt (roedd y prif eglwys - tanddaearol - sy'n dal degau o filoedd o bererinion, ynghau).

lourdes-1326

A Lourdes, oherwydd ei hynodrwydd "twristiaeth a chrefydd" rhyfedd, Donostia (San Sebastian) a Bayonne oedd yr uchelbwyntiau

Bayonne
bayonne2-1876

Donostia

donostia-1627

Roedd tre fach "spa" Salies de Bearn hefyd yn le sy'n werth ei weld

Salies de Bearn

Ar y ffordd nôl adre, buom draw yn Llundain - Wimbledon i rai, a Pharc Kensington i mi!

Gerddi Kensington

Ddoe, wedi treulio cryn ddyddiau yn golchi dillad, uwchraddio cyfrifiaduron, a garddio, fe fues i am dro i Aberaeron ar gyfer Gŵyl Bwyd Môr Bae Ceredigion; - crasboeth ac yn orlawn o bobl (a chrancod)

Seafood festival draws the crowds in mid Wales.

Ac ar y ffordd adref, galw i weld rhai o'r rasus trotian ger traeth Tanybwlch. Y tro cyntaf i mi fynychu ras geffylau, ond nid yr olaf, gobeithio. Hwyl gwerinol a phobl o bob cwr o Gymru, Lloegr, yr Alban ac Iwerddon yn mwynhau prynhawn hamddenol.

ceffyl-4211

Wedi dychwel adref, cafwyd ar ddeall bod llyfr arall y bum yn gweithio arno o ran ymchwil lluniau a thynnu lluniau gwreiddiol wedi ymddangos o'r wasg. Rwy'n edrych ymlaen yn eiddgar i weld copi! Mae Cofio R S (Gwasg y Bwthyn, golygydd Gareth Neigwl) ar gael yn y siopau, neu drwy wefan Gwales.

Hefyd, sylweddolais bod llyfr arall, "Lleoliadau Cyferbyniol: Cymru" (CAA, Awduron Sioned Hughes a Colin Isaac) a dreuliais amser mawr iawn yn tynnu lluniau ar ei gyfer, hefyd wedi ymddangos. Fe ddaw CD o adnoddau yn y man, yn ogystal.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.