Mai - May 2015

07th June 2015
[Scroll down a little for the main English text]

Fe wibiodd mis Mai heibio yn llawer rhy handi, a does dim llawer o ffotograffau i ddangos hynt a helynt y mis.

Daeth hen ffrind coleg na welais ers tua ugain mlynedd i aros acw am wythnos efo'i bartner, ac felly does fawr ddim ôl gwaith camera i'r wythnos honno. Yna fe wnes i gwpwl o jobs ar gomisiwn (felly alla i ddim eu dangos hwy ar y funud).

Braf oedd cael rhoi sgwrs i Ferched y Wawr - cangen Aberystwyth, a brafiach fyth oedd derbyn ganddynt rhyw £155 ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru. Diolch o galon os ydych chi'n darllen hwn - rhodd anhygoel o hael. Gan fy mod i wedi sgwrsio yn Aber yn lled ddiweddar, roedd rhaid i mi newid cryn dipyn ar y cynnwys, a chefais ganiatad i gynnwys rhai lluniau o un o gomisiynau diddorol y mis cynt. Sgŵp i MyW!

Fe fues i i lawr yng Nghaerdydd am ddeuddydd i gario bagiau Marian, a llwyddais i fynd am dro efo'r camera bach poced yn ystod un prynhawn.

Roedd sawl rheswm arall hefyd pam nad oedd llawer o hwyl tynnu lluniau - pwl o salwch a llawer o bethau bach i'w gwneud, megis twtio'r ardd, digido hen fideos o'r plant yn fach... dw i'n dal wrthi efo'r rheini. Esgys parod am ddiffyg lluniau ar gyfer mis Mehefin, siwr o fod!

___

May disappeared very quicky with little new photo activity. A couple of commissions - so I can't show those, a week's visitation by old friends we hadn't seen for about 20 years, a trip to Cardiff to carry Marian's luggage (!), all of which somehow took a big chunk of the month.

I did give a talk to Aberystwyth Merched y Wawr. This was a nearly new talk (as I'd only recently given my usual talk in town). I received from them a donation of £155 for Wales Air Ambulance. Amazing, and many, many thanks to them for their generosity. I was given permission to show a few pictures from one of last month's commissions, so they got a 'scoop'!

There were many other reasons for my dismal catch of photos this month, such as gardening odd jobs, digitising old home videos (this exciting task continuezzzzzz), and I didn't really feel too bright at all for most of the month.

Clychau'r gôg yng nghoedwig Gogerddan.
Bluebells in Gogerddan Woods.


Trwsio'r ffordd ger Tal-y-bont
Tarmac at Tan-y-bont


Glas y gors / Forget-me-not / Myosotis > Llandre


Un o'r cannoedd o luniau o weithgareddau lleol rwy'n eu tynnu er budd y gymuned
One of hundreds of pics I take for community use


Ar y ffordd i Gaerdydd (cyn cyrraedd Aberhonddu)
On the way to Cardiff, (near Brecon)


Ger maes parcio yng Nghaerdydd
Near the car park in Cardiff


Radio go ryfedd yng Nghaerdydd
A strange radio in a Cardiff shop window


Arddangosfa 'Brau' (Serameg) yn yr Amgueddfa Genedlaethol (ceisiwch ei weld os ydych yn y ddinas - hwn + gwaith Chalkie Davies yn werth y siwrne)
'Fragile' (ceramics) exhibition at the National Museum (a Must See, together with the Chalkie Davies spread))


Panda llwglyd - marchnad Caerdydd
Hungry bear, Cardiff Central Market


Fues i am hydoedd yn ceisio casglu arian i'r rhain - mae'n bryd ail feddwl am eu strategaeth codi arian o dŷ i dŷ. Byth eto!

I spent parts of several days trying to collect donations for this cause - time for a strategic door-to-door rethink!


Mae Caernarfon wedi newid ers i mi droedio ardal y marina ddiwetha
Things have changed yet again in Caernarfon


Trip i Nant-yr-arian efo'r ffrindiau - dydych chi ddim yn cael hyn yn Brighton!
Impressing our guests with an arial display at Nant-yr-arian - you don't see this in Brighton!


Memento o brotestiadau diweddaraf 'Cau Pantycelyn'
Pantycelyn Hall closure back on the books


Cais am lun. Wnes i ddim mwynhau tynnu hwn.
Road to... infinity (or heaven?) I didn't enjoy this shoot. It was actually quite busy and the cars and lorries belted down the road.


Blas o fis Mehefin!
Nudging into June - yes, I said June


Ac eto (er mwyn cloi efo machlud o fath)
And again (to close with a sunset of sorts)Diolch am ddilyn
Thanks for following

Iestyn


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.