Mis Mai

23rd May 2013
Wedi dianc o dywydd oer a glawog Sbaen, dychwelais i ragor o law, gwyntoedd oer a chenllysg Cymru (mae hi’n bwrw cesair wrth i mi baratoi’r pwt hwn).

gwlanog

Roedd angen cydio mewn ambell i gynffon edafedd yn syth rhag i’r gweu diweddar ddadrafael, ac felly fe fum am oriau o flaen y cyfrifiadur yn chwilio am luniau gennyf i a chan archifau led-led y wlad i orffen clytwaith o gyhoeddiadau.

Bum ar un daith i’r gogledd ar berwyl teuluol, ond ni chafwyd anturiaethau ffotograffig o gwbl. Peth da oedd hynny efallai, oherwydd roedd hen ddigon i’w wneud adref, o anfon lluniau i asiantaeth, catalogio a mynegeio, chwilio a ffonio, helpu pobl efo’u cyfrifiaduron – a dethol a pharatoi lluniau ar gyfer cardiau cyfarch newydd. A garddio.

Rwyf nawr ar bigau'r drain yn aros i swp MAWR o gardiau gyrraedd gan yr argraffwyr. Fe fydd y pecyn yn cynnwys rhai hen ffefrynau sydd wedi, neu ar fin, gwerthu allan, a 6 cerdyn newydd (gweler newyddion blaenorol, neu ewch yma i gael cip). Mae'r drudwy dros Fae Ceredigion yn arbennig o hardd, gyda llaw.

Cefais llun mewn cylchgrawn cerdded (Country Walking) y mis hwn, felly fe fydd tua 100,000 o bobl yn ei weld, os yw'r ystadegau cylchrediad i'w credu. Yna yr un diwrnod, fe ffoniodd yr RSPB a gofyn a fyddwn yn fodlon dangos fy lluniau o Ynyshir a chuddfan newydd R S Thomas ar sgrin dros gyfnod "Springwatch". Pam lai ynte?

barcud

Doedd fy sgwrs i glwb plant y capeli lleol ddim yn lwyddiant arbennig, rhaid cyfaddef. Ond erbyn y diwedd rwy'n credu fy mod wedi ennyn mymryn o ddiddordeb ynddynt i botsian rhyw gymaint efo ffotograffiaeth, ac yn bwysicach o lawer, i braffu'r delweddau y maent yn eu gweld yn eu miloedd, yn hytrach na'u derbyn fel realiti'r byd go iawn.

Tydi rhywun ddim yn gwybod beth i ddisgwyl o ddydd i ddydd yn y gêm yma, na phryd y bydd y ffôn yn canu. Dros y dyddiau diwethaf fe ganodd y gloch sawl gwaith, ac yn sgil hynny fe fum yn chwilio am bob math o luniau, gan gynnwys rhai'n ymwneud â phlant yn gweithio dan ddaear, portread o ddramodydd, a llun i gyfleu y gair "mewnlifiad".

Fe ddaeth cylchgrawn Barddas o'r wasg, gyda nifer o luniau y bum yn chwilota amdanynt. Mae un yn rhoi pleser arbennig, sef portread o Waldo. Darganfyddais y portreaad hwn, a dynnwyd gan Julian Sheppard, yn y Llyfrgell Genedlaethol. Roedd yn wahanol i'r portreadau a welir ran amlaf o Waldo, gydag ongl a chefndir mymryn yn anarferol. Roedd dipyn o ddifrod i'r negydd, a threuliais cwpwl o oriau yn adfer y llun i'w ogoniant gwreiddiol. Cymerwch gip ar Barddas, a sylwch yn arbennig ar y llun o Waldo, a wedyn gadewch i mi wybod eich barn.

Heddiw fues i am dro rhwng cawodydd, i ganol mwynder Maldwyn i dynnu portread ar gyfer cylchgrawn. Wna i ddim sbragio pwy na pham, ond fe gewch chi'r hanes mis nesaf. Rwyf wrth fy modd yn tynnu portreadau, yn enwedig o "gymeriadau", ac fe gefais hwyl reit dda arni, dw i'n credu.

Un o siomedigaethau'r mis ydi'r newidiadau di-rybudd a gyflwynwyd i flickr. Rwyf wedi defnyddio flickr ers 2005 er mwyn cadw, dangos a rhannu fy lluniau, a dros y 2-3 mlynedd ddiwethaf rwyf wedi derbyn ymhell dros hanner miliwn o "hits" i'r lluniau. Ond mae'r newidiadau diweddar wedi creu cymlethdodau ar gyfer y math o ddefnydd yr wyf innau wedi arfer ag ef, ac mae nawr mor ansefydlog fel na allaf prin ei ddefnyddio. Wrth ysgrifennu hwn, rwyf wedi ceisio droeon i gysylltu sawl llun er mwyn eu dangos yma.

ÔL nodyn. Fues i yn y dre heddiw i weld sut beth oedd Aber Cyclefest - Gŵyl Seiclo Aber. Roedd hi'n storm yn y bore - a druan o'r plant bach 8 oed oedd yn rasio yn erbyn y gwynt. Roedd ambell un yn eu dagrau yn methu pedlo ddigon caled ac yn cael eu chwythu am yn ôl, ac eraill yn gwenu'n braf ac yn mwynhau ymladd yr elfennau.
Rasio beics
Gyda'r nôs, roedd y ras fawr - gyda Ed Clancy (2 fedal Olympaidd) yn curo pawb. Cliciwch yma i weld set o luniau - y cyntaf erioed i mi dynnu o ras feics.


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.