Myned yn iau

03rd December 2017
Myned yn iau wrth fyned yn hŷn, meddai'r bardd. Er y gwirionedd yn hyn, dim ond ar ddiwedd pob mis Tachwedd y bydda i'n teimlo'n hŷn!

Blwyddyn yn nes at fy mhensiwn neu beidio, fe fues i'n reit brysur yn tynnu lluniau i achosion da, ffrindiau a busnesau, yn ôl yr arfer.

November is always a bit of a cruel month, as it makes me a year older, but never any wiser.

It was an extremely busy month photographically, but as sometimes happens, lots of the pictures weren't really taken for public display here - celebrations, items for the press, the closure of a chapel, or in one instance, one of my best street shots ever, which unfortunately includes a face - the owner of which does not want it distributed on the web!

Yn anffodus, rwy'n methu rhannu rhai o'm lluniau mwya diddorol y mis hwn - ond felly mae hi weithiau. Dathliadau priodas, datgorffori capel yn Abergwaun, lluniau o ddigwyddiadau i'r wasg ac ati. Mae un yn arbennig fel tân ar fy nghroen - un o'r lluniau stryd 'unwaith bob blwyddyn neu ddwy' hynny, yn weladwy gyffrous, a chyda haenau o ystyr. Ond, yn anffodus, mae wyneb person yn y llun nad oedd am gael ei wep ar y wê. Felly dyna ddiwedd ar hynny. Dim llun y flwyddyn i mi!

Rwyf ar ganol ymateb i her fach ar FB - 7 llun du a gwyn dros 7 diwrnod. Wele gwpwl.

I'm in the middle of one of those FB 'challenges' - 7 black and white photos. Here follows a couple - sweet street graffito, and a car park ramp which looks quite abstract.

Graffiti ar y palmant yn Aberystwyth. Mae o mor berffaith a moesgar (a byrhoedlog)


Ramp maes parcio


Aber is such a photogenic place!

Mae gen i arfer gwirion o geisio cloi'r pytiau hyn gyda machludoedd, ond fe daflaf hwn i mewn nawr. Yn tydi Aberystwyth yn lle diddorol, dwedwch?Cafwyd noson gymdeithasol i godi arian at Fanc Bro Llandre - gyda stondinau yn gwerthu nwyddau, a Pharti Camddwr yn cadw noson. Roedd hi'n ras i gyrraedd, felly dim ond y darnau cloi a gipiwyd gan y lens! Mae elw'r noson yn mynd tuag at Uned Cemotherapi Ysbyty Bronglais.

An evening with 'Banc Bro Llandre' to raise funds for the Chemotherapy Unit at Bronglais Hospital.

Ydi, mae hi'n dymor ffeiriau a chodi arian, ac un o'r digwyddiadau blynyddol yw 'Paned a Chroeso Capel y Garn' a gynhelir yn festri'r capel. Roedd nifer dda wedi troi allan, a chodwyd rhai cannoedd o bunnoedd tuag at y capel a Beiciau Gwaed Cymru.

Rwyf wedi paratoi cwis 'darluniadol' bob blwyddyn ar gyfer y digwyddiad - dipyn bach o hwyl i adnabod logos, lluniau o lefydd, neu enwau awduron ac ati. Efallai fod y syniad wedi chwythu'i blwc erbyn hyn, ond mae wedi bod yn ffordd o sbarduno sgwrs a chael pawb i gyd-dynnu. Tîm 'Merched y Gegin' (eu disgrifiad hwy ei hunain) a'r bwrdd 'Ysgolheigion' (fy nisgrifiad i ononynt!) a ddaeth yn gydradd gyntaf. Ond mae pawb mewn gwirionedd yn gyfartal yng nghymdeithas y Garn, chwarae teg.

Un o ddyletswyddau'r gweinidog yw torri'r gacen a roddir at yr achos gan drigolion Cartref Tregerddan, i ddiolch am gysylltiad gwerthfawr y capel yn ystod y flwyddyn.

The local chapel 'coffee morning' - an annual Christmas event, raising funds for Welsh Blood Bikes as well as the chapel itself.
Wrth ddod i lawr Allt Penglais yn hwyr rhyw brynhawn, roedd yr olygfa yn wefreiddiol, gyda'r haul yn taflu llu o belydrau oren ar draws wyneb y môr. Erbyn i mi gyrraedd safle i gael 'shot arni', dim ond un pelydr oedd ar ôl. Dyma ddau lun wedi'u cymryd o fewn munudau i'w gilydd.

Late afternoon and Aberystwyth looks quite stunning, as the sun lights the sea.

Pelydr unig
Roeddwn wedi bod yn edrych ymlaen at fynychu lansiad llyfr Y Meini Llafar gan Lyn Ebenezer.

Hanes hen gymeriadau lleol i ardal Pontrhydfendigaid a geir yn y gyfrol. Ond er bod yr hanes wedi'i wreiddio mewn un man, mae'r cymeriadau'n adlewyrchu'r gymdeithas mewn sawl pentref a thref cefn gwlad yng Nghymru yng nghyfnod y pumdegau i'r saithdegau, fe dybiaf. Mae'r sgwennu'n gynnil a hiraethus, ac fe wnâi'r llyfr bach hwn anrheg hyfryd i unrhyw un sy'n hoffi gweld pictiwr o gefn gwlad fel ag yr oedd hi slawer dydd.

Roedd hi'n bleser cael tynnu'r llun ar gyfer y clawr, ac ar y cefn mae darlun o un o'r crafiadau. Llythrennau, ac weithiau ddyddiad - yr oedd dynion ifanc yr ardal yn eu cerfio efo cyllyll poced ar wyneb y cerrig canllaw ar hyd y bont yn y Bont - a dyna fwrdwn y teitl (beiblaidd) - bod yr awdur yn rhoi llais eto i'r enwau mud a gerfiwyd i'r meini.

I was privileged to make the cover pictures for a new book by Lyn Ebenezer - Y Meini Llafar - a volume of evocative reminiscences of some of the old characters who in their youth would cut their names onto the bridge at Pontrhydfendigaid. You can still see this poignant graffiti on the bridge parapets - but hurry, as nature is taking its inevitable course, and the imprint of the generation is ever diminishing.Heblaw ei bod hi'n antur reit beryg ar brydiau oherwydd y traffig - fe fyddwn yn annog unrhyw un sy'n ymweld â'r pentref i oedi ar y bont ac ystyried yr enwau brau a dorrwyd i'r garreg.

Lansio
Dyma gloi, nid gyda machlud y tro hwn, ond gyda golau'r dref yn dawnsio ar Lyn Tegid.

Closing this time, not with a sunset, but with Bala lights and a clouded moon reflected on Llyn Tegid.Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.