Newyddion . News

Cyflwyno archif lluniau
06th July 2012 - 0 comments
Mae'r tywydd ofnadwy "unwaith mewn oes" diweddar wedi'i gofnodi mewn llun a fideo gan nifer fawr o bobl. Os yw hanes yn ail-adrodd ei hun, fe fydd galw yn y dyfodol am y lluniau hynny. Rwyf felly wedi cyflwyno archif o'm lluniau digidol o lifogydd gogledd Ceredigion i'r Casgliad Ffotograffau Cenedlaethol, yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth, gan obeithio y byddant yn gymorth i Gymry'r dyfodol i ddehongli yr hyn a ddigwyddodd.
Cards available in Aberystwyth
05th July 2012 - 0 comments
If you're in the Aberystwyth area and would like to see/buy my greetings cards, a selection are available in the following shops:

National Library of Wales
Aberystwyth Arts Centre
Newmans Garden Centre
Bow Street Spar
Bow Street Post Office
Ponterwyd Garage
Cardiau yn Aber
05th July 2012 - 0 comments
Os ydych yn ardal Aberystwyth, mae modd gweld/prynu detholiad o fy nghardiau cyfarch yn y siopau canlynol:

Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Canolfan Arddio Newmans
Canolfan y Celfyddydau
Spar Bow Street
Post Bow Street
Garej Ponterwyd

Cefnogwch eich siopau lleol!
Indexing, Brazil and the Trawscambria
02nd July 2012 - 0 comments
What an awful month! June sank. While the start of the month was very busy, documenting floods, the remainder has been rather bleak, with little or no opportunity to take new pictures suitable for prints and cards.

There was nothing for it but to load a backlog of pictures onto this site, and then buckle down to the job of indexing most, if not all of the pictures hosted here. You should now be able to find pictures by searching under place name, at least. Why not try Pontrobert, or Powys, or Newport or...

Only a small percentage of my pictures are actually on this site (it costs!), and you can see more by following the links to flickr and Alamy.

Some stock sales through Alamy have "gone overseas", e.g. the Hyddgen Memorial to the American magazine "History", and a couple of rotten fruit pictures to a Brazilian publisher!

My last job was not quite so exotic; the Trawscambria bus for a children's book. And yes, it rained.
Mynegeio, Brasil a'r Trawscambria
02nd July 2012 - 0 comments
Fe gefais ddechrau prysur iawn i fis Mehefin, ond gwaetha'r modd, heblaw am ambel lygedyn o haul, siomedig iawn oedd y cyfleuon i dynnu lluniau ar gyfer cardiau a phrintiau. A phopeth yn dawel, bum wrthi yn ychwanegu ôl-groniad o luniau i'r wefan hon, ac o'r diwedd, mynd ati i fynegeio'r cynnwys. Siawns felly bod modd chwilio ar y wefan am enwau llefydd, o leiaf. Rhowch gynnig arni - beth am chwilio am Powys, neu Pontrobert, neu Casnewydd...

Canran fechan o'r luniau sydd gennyf ar gael sydd ar y wefan hon wrth gwrs (mae'n costio!). Mae rhagor i'w gweld wrth ddilyn y dolenni i flickr, neu'r asiantaeth lluniau stoc Alamy.

Mae blas ryngwladol ar peth o'r gwerthiant trwy Alamy, e.e. Cofeb Hyddgen i'r cylchgrawn Americanaidd "History", ac mae cwpwl o luniau o ffrwythau'n pydru wedi'i gwerthu i gyhoeddwr llyfrau ym Mrasil.

Doedd y jobyn bach diwethaf gefais ddim mor egsotig, gwaetha'r modd; tynnu llun bws y Trawscambria ar gyfer llyfr i bobl ifanc. Ac oedd, roedd hi'n bwrw glaw.
Flooding in mid Wales
10th June 2012 - 0 comments
Yesterday (9th June) saw intense flooding in Aberystwyth and to the north of Ceredigion. I spent the day documenting the situation in the nearby area (it was too difficult to travel far, and without knowledge of local back lanes, one would have been stumped). I managed to load pictures to an agency (alamy news feed), and due to one picture uploaded to flickr I was for a few hours inundated with calls, emails and tweets from the UK media. The pictures and videos I managed to upload over my very rural broadband appeared on all the UK TV media, and several pictures found their way onto the Mail Online.

I've now uploaded most of the files to flickr and you can see them here.
Llifogydd mis Mehefin
10th June 2012 - 0 comments
Ddoe, 9ed Mehefin, fw welodd yr ardal yma yng ngogledd Ceredigion lifogydd difrifol iawn sydd wedi achosi dinistr a fydd yn cymryd misoedd lawer i'w drwsio. Fe fues i allan o fore gwyn tan nos yn ceisio dogfennu'r difrod a'r ymateb. Mae modd gweld y lluniau ar fy ffrwd flickr.

Y bore bach hyd y prynhawn - Parc gwyliau Riverside yn Llandre, Borth, Ynyslas a Thalybont.

Gyda'r nos braf, fel tasa dim wedi digwydd, yn Clarach
Cardiau ar werth - Cards for sale
04th May 2012 - 0 comments
Mae fy ngardiau cyfarch nawr ar gael o siop y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Mae detholad hefyd ar gael mewn sawl man, gan gynnwys Canolfan Arddio Newmans yng Nghapel Dewi.

Dyma'r cardiau sydd ar gael (heblaw'r barcud, sydd allan o stoc ar hyn o bryd).
http://atgof.co/cardiau-cyfarch-greetings-cards

My range of blank greetings cards is now available from the National Library of Wales shop. A limited number of designs are also available i a few places, including Newmans Garden Centre at Capel Dewi.

Here are the designs available. Note that the red kite is currently out of stock.
http://atgof.co/cardiau-cyfarch-greetings-cards
Cymru benbaladr - around Wales
23rd April 2012 - 0 comments
Dros y mis neu ddau nesaf fe fyddaf ar grwydr helaeth o gwmpas Cymru yn tynnu lluniau penodol ar gyfer llyfr. Os welwch chi fi, cofiwch ddweud "helo"!

Yn y cyfamser, mae mwy o luniau gennyf ar gael i'w prynu ar ffurf printiau a chardiau cyfarch. Edrychwch yn yr orielau "lluniau ar werth". Os hoffech brynu deg neu fwy o gardiau cyfarch, holwch am ddisgownt.

Over the next couple of months, I'll be trudging around Wales taking specific photographs for a new book. If you see me, do stop and say "hello"!

In the meantime, I've got quite a few more pictures set-up for sale as prints or greetings cards. Take a look in the "pictures for sale" galleries. If you'd like to buy 10 or more greetings cards, contact me for a discount.
Printiau ar gael yn Aber - Prints available in Aber
12th April 2012 - 0 comments
Os alwch heibio siop y Llyfrgell Genedlaethol, mae modd prynu printiau o "Angel" (rhif cyfyngedig) a "Moel Tryfan" yno. Mae'r printiau heb eu mowntio, ar werth yn y siop (nid ar eu gwefan) am £50 yr un.

Mae hefyd cardiau o "Angel" ar gael yno.


Angel


Moel Tryfan

It is now possible to buy a print of "Angel" (limited edition), and "Moel Tryfan" from the National Library of Wales shop. The unmounted prints are priced £50 each.

"Angel" cards are also available from the shop.
Gwobr "Amser" Taliesin. Good heavens, I won!
04th April 2012 - 0 comments
Braf iawn oedd ennill cystadleuaeth ffotograffiaeth y cylchgrawn Taliesin (Gwanwyn 2012) ar y thema "amser".

Mae'r llun arobryn i'w weld yn fwy yma http://www.flickr.com/photos/traedmawr/5968245340/ ac mae'r cylchgrawn ar gael drwy wefan Gwales http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=F700492884It was nice to win the photo prize in the spring edition of Taliesin, the Welsh language journal of the Welsh Academy. The theme of the competition was "time" and I entered a picture of David Lloyd George and the Tardis at Caernarfon Castle, which raised a smile with the judge. You can see the picture at a larger size on flickr. Follow the first link above.
Darwin a Moel Tryfan - Diluvialists v Glacialists
28th March 2012 - 1 comment
Ym Mehefin 1842, cymaint oedd pwysigrwydd darganfyddiadau dearegol ar Moel Tryfan, sydd uwchlaw Rhosgadfan yn Eryri, a'r chwarel lechi a roddodd deitl i gyfrol gyntaf Kate Roberts, sef chwarel Cors y Bryniau, fel y daeth Charles Darwin ei hun yno i astudio'r creigiau ar y copa.

Ffurfiwyd y Foel wrth i ddau rewlif frwydro yn erbyn ei gilydd, un yn cario gwaddol o wely'r môr, megis cregyn, a'r llall wedyn yn gosod clai a cherrig o'r mynyddoedd ar ei ben, a'i selio. Fe ddaeth y Foel yn rhan o'r frwydyr rhwng y rhai oedd yn coelio mai gwaddol y Dilyw Beiblaidd oedd wedi gosod y cregyn ar ben y mynydd, tra bod eraill yn credu mai rhewlifoedd Oes yr Iâ oedd wedi ffurfio'r Foel 20-30 mil o flynyddoedd yn ôl.

Lle arw a diarffordd yw'r Foel, ond mae'n hynod bwysig i hanes Cymru, a hanes daearegol y byd. Mae hefyd yn hynod o brydferth wrth i'r haul fachludo i'r gorllewin, a goleuo'r creigiau sy'n ymwthio o'r pridd gyda'i olau cochlyd.Moel Tryfan, above Rhosgadfan in Snowdonia, has an important place in the history of Wales and the history of geological studies. The Foel was formed by two conflicting ice sheets, some 20-30 thousand years ago. The first dredged up materials including shells from the ocean floor, depositing them at the Foel, then the Welsh Ice Sheet pushed clay and rock from the mountains, dumping it on and sealing the top.

The Foel became a battle ground between those who believed that the sea shells on top of the mountain were carried there by the Biblical Flood, and those who were forming the theory of Glaciology. Indeed, such was the significance of Moel Tryfan, that Charles Darwin himself visited and studied the site in 1842.

Moel Tryfan is a rugged, somewhat inhospitable place, surrounded by abandoned slate quarries, one of which, Cors y Bryniau Quarry, gave its name to the first published volume by the Welsh Author, Kate Roberts. It is however a place of great beauty, especially as the setting sun casts its glow on the rocks, jutting from the summit.
Printiau cyfyngedig - Limited edition prints
20th March 2012 - 0 comments
Os ydych eisiau prynu copi print neu ddigidol o un o'r lluniau o'r orielau, cysylltwch â mi drwy'r linc "Cysylltu" ar dop yr hafan i drafod eich anghenion.

Mae gen i un llun arbennig, sef "Angel" rwyf yn cynnig fel print A3 wedi'i gyfyngu i 50 copi, wedi'i argraffu ar bapur safonol, archifol, am gost o £50, neu £60 wedi'i fowntio yn draddodiadol i safon archifol, cost cludiant yn ychwanegol. Cysylltwch drwy'r linc ar y dudalen hafan.If you'd like a digital or print copy of any photo from my galleries, please contact me via the "Contact" button at the top of the home page, to discuss your requirements.

I am now able to offer "Angel" as an A3 print, limited to 50 copies. Prints are of high quality, on archival quality paper and are priced at £50 unmounted, or £60 traditionally mounted on archival quality board, plus postage. If you'd like to order a print, please drop me a line via the "Contact" link on the home page.
Ble dwi arni dwedwch? . Where am I?
06th March 2012 - 0 comments
Mae'r wythnosau diwethaf wedi hedfan heibio wrth i mi gwblhau prosiectau bach a mawr, megis cynorthwyo cyhoeddwr i ddarganfod a chlirio hawliau lluniau, darparu lluniau gwreiddiol i asiantaeth, heb sôn am mymryn o waith cyfieithu rhywle yn y canol. Siawns y bydd amser yr wythnos hon i ddiweddaru ychydig ar y wefan hon.

I've been quite busy of late completeing a few projects, large and small, such as helping a publisher find and clear pictures for a book, supplying an agent with numerous original photographs, and even a touch of translation. Hopefully this week or next, I'll be able to upload a few more pics onto this site.

Keep visiting!
Oerfel - It's cold!
02nd February 2012 - 0 comments
Ddoe fe fues am dro i Ynyslas a Borth, a thynny ychydig o luniau i'w hychwanegu at fy mhortffolio. Roedd hi'n weddol glir, yn braf, yn wyntog, ac yn ofnadwy o oer!

Gwelwch y lluniau wrth ddilyn y linc isod.

http://www.atgof.co/ynyslas-a-borth

Yesterday was a glorious sunny day, with a biting wind from the east, I ventured over to the nature reserve at Ynyslas to grap a few pictures. Before my hands froze. See them from the above link.
haciaith
28th January 2012 - 0 comments
Heddiw fe fum yn nigwyddiad haciaith ym Mhrifysgol Aberystwyth. Diwrnod gwych. Trafodaeth Cymraeg ar bod math o faterion a syniadau yn ymwneud â'r byd technolegol/rhirhiol.

Wele rhai lluniau o'r diwrnod hynod ddifyr yn y fan hyn:

http://www.atgof.co/haciaith

I spent most of today at the haciaith event at Aberystwyth University. A kind of Welsh language "barcamp". Brilliant day! Click on the above link to see some pics.
Uwchraddio - upgrading
27th January 2012 - 0 comments
Fe fyddaf yn uwchraddio'r Orielau yn sylweddol dros yr wythnos nesaf, ac fe fydd rhai pethau'n edrych braidd yn rhyfedd ac allan o drefn tra mae'r gwaith yn mynd yn ei flaen. Ymddiheuriadau! Fe ddylwn i orffen erbyn y 3ydd Chwefror, gobeithio.

I'm in the middle of upgrading the content of the Galleries, and while I get on with the job, things might get a little messy! Apologies. Hopefully I will have finished by 3 February.
Noson ym Methlehem - An evening in Bethlehem
26th January 2012 - 0 comments
Heno roeddwn yn arddangos lluniau (gyda nifer fechan o artistiaid a dylunwyr lleol) yn Ysgoldy Bethlehem, Llandre, ger Aberystwyth. Cynhaliwyd y noson gan Wyn Melville Jones, a oedd yn cyflwyno llun arbennig i'w arddangos yn yr Ysgoldy.

Fe ddangosais 3 print A3, dau o rai lleol iawn, ac un arall mwy celfyddydol ei naws yr rwyf hoffi ar y funud (yr angel sydd ar y dudalen hafan).

Noson hyfryd, hamddenol, ond biti bod rhaid hel ein traed am saith ar gyfer twmpath y pentre! Lluniau o'r noson yma!

This evening I attended an exhibition by local artists at Ysgoldy Bethlehem (Bethlehem [Sunday] Schoolroom). The evening was arranged by Wyn Melville Jones, who presented a painting to the Ysgoldy to the chapel authorities.

Some pictures of the evening, you might spot a few of my prints somewhere in the background.
The Story of Saunders Lewis
17th January 2012 - 0 comments
Mae'r llyfr y bum i'n gwneud mymryn o ymchwil lluniau arno, sef "Stori Saunders Lewis/The Story of Saunders Lewis" ar gael yn y siopau, neu trwy wefan Gwales.

A book for which I did a little picture research is available via book shops, or on the web via Gwales. It's a bilingual publication, and is an excellent introduction to one of the most influential figures in Welsh life, language, politics and literature during the latter half of the twentieth century.
Comms cured
16th January 2012 - 0 comments
Newyddion da, a diolch i BT. Trwsiwyd y llinell ffôn heddiw.

Good news (I think). Thanks to BT for fixing our phone line today.