Seibiant

19th July 2015
Mae'n dipyn go lew o waith i gadw'r 'dyddiadur' blogiol hwn i fynd (rwy'n sgwennu rhyw fath o rwtsh yn rheolaidd ers tair blynedd bellach). Mae'r nifer sy'n ei ddarllen, yn enwedig y fersiwn Cymraeg, yn galonogol. Daw rhyw 350 heibio i ddarllen y Gymraeg, a rhyw 250 y Saesneg yn ystod y pythefnos cyntaf ar ôl cyhoeddi'r pytiau. Yna dros amser hirach, fe fydd y Saesneg yn tueddu i oddiweddyd y Gymraeg, a chyfanswn y ddau fydd rhyw fil o 'hits' mewn blwyddyn. Mae ambell i bostiad wedi cyrraedd y miloedd, ond eithriadau yw'r rheini.

Hoffwn allu creu pytiau efo naratif mwy celfydd, ond mae hynny'n cymryd hyd yn oed mwy o amser na chyflwyno 'catalog' darluniadol o ddigwyddiadau yn nhrefn amser. Felly y cyfan a gewch chi gen i rwy'n ofni yw'r rhestri di-gelfydd hyn o'r darnau bach 'ffotogenig' o'm mywyd bob dydd.

Diolch i'r rhai ohonoch sy'n cysylltu'n ddi-ffael bob mis i ganmol fy ymdrech! Rwy'n falch iawn eich bod yn mwynhau'r cyfraniadau, ac rwy'n hynod o falch o dderbyn eich geiriau caredig.

Rwyf am gymryd seibiant o baratoi'r 'blogiadau' hir hyn am weddill yr haf, er mwyn canolbwyntio ar bethau eraill. Gobeithiaf ail-ddechrau, efallai mewn arddull mymryn yn wahanol, yn fuan yn yr hydref.

Dyddiadur hanner cyntaf y mis a gewch chi felly y tro hwn, mae gen i ofn.

Gorffennaf - mis y cloriau. Fues i'n tynnu lluniau ar gyfer dau glawr llyfr, a fydd yn cael eu cyhoeddi yn yr hydref, ac fe ymddangosodd un a dynnais rhyw fis neu ddau yn ôl ar y silffoedd llyfrau y mis hwn.

Ac ys gwn i a wyddoch pwy yw gwrthrych y llun hwn? Amser, a chyfrol ddifyr o stabl gwasg Gomer a ddengys!


Heblaw am y rhain, fe fues i'n gwneud cwpwl o ffafrau â hen ffrindiau ac achosion da.

Cefais daith hyfryd heulog ar hyd Llwybr Llên Llandre gyda'r camera er mwyn tynnu llun neu ddau ar gyfer taflen hysbysebu,

Llwybr Llên Llandre


Mae'r llwybr (sydd yn serth mewn mannau) yn werth ei weld drosodd a throsodd yn ystod y flwyddyn, gan fod yr olygfa yn newid yn unol â'r tymhorau, ond mae'r cerddi sydd wedi'u hargraffu ar hyd y lle, yn fythol wyrdd.


Mae'r llwybr yn cychwyn gyferbyn â phorth yr eglwys, fwy na heb. Ac os nad ydych wedi gor-flino, mae llwybr arall - llwybr 'etifeddiaeth' ar gael yn agos hefyd. Mae digonedd o le parcio i'w gael fel arfer yn y maes bach sydd ochr isaf i'r eglwys, a chofiwch gymryd sbec ar du mewn yr eglwys hefyd. Mae ffenestri hyfryd yno, a 'lan llofft' y mae oriel fach o luniau gan artistiaid lleol i chi fwynhau.
Y diwrnod canlynol cefais hwyl yn mynychu agoriad swyddogol gwesty Tynrhyd ger Pontarfynach (gyda criw Her Cylchdaith Cymru yn cyrraedd mewn 4 hofrennydd!).


A'r eiliad y daeth cyfle i dynnu llun y criw cyfan, fe ymddangosodd yr haul y tu cefn iddynt yn llachar ryfeddol, i ddifethau'r siawns!


Siân, Tynrhyd, gyda Rhys Meirion.


Roedd cyfle i fusnesau bach lleol arddangos eu cynnyrch yn ystod y dydd. Dyma Grefftau'r Bwthyn.


Elin Jones, yr Aelod Cynulliad lleol oedd yn agor y fenter, a hynny gydag araith fer bwrpasol iawn.


Ac i ddilyn (dan gysgod, ond yng nghanol glaw erbyn hyn!) darparwyd noson lawen hwyliog gyda Leonardo & Alexandro o'r Wladfa yn canu yn Sbaeneg a'r Gymraeg.


Greg Roberts a Chôr Ger y Lli


Rhys Meirion a Sioned Terry


A Theulu Bach dawnus Tynrhyd


A llun gorau'r diwrnod oedd Jon Bythaway yn cerfio gyda llif gadwyn


Ond criw drama Na Nog oedd yn dal ysbryd a phwrpas y diwrnod gyda'u perfformiad grymus, oedd yn tynnu sylw am yr angen i bawb ohonom drafod rhoi ein organau i helpu eraill ar ddiwedd ein hoes.


Uchafbwynt y mis oedd mynd i Lundain (am y tro cyntaf ers blynyddoedd) i gadw cwmni i ffanatig tennis ein tŷ, yn Wimbledon. Eisteddasom yn 'y duwiau' yn gwylio gêmau'r wyth olaf ar y cwrt canol. Profiad diddorol a dymunol iawn.

Do, fe fwrodd y glaw yn Wimbledon hefyd.


Torf go lew yn gwylio


Djokovic yn erbyn Cilic


Ys gwn i pwy sydd yn y blwch brenhinol?


Bryn Brechdanau, neu Henman Hill, neu Murray Mount.


Yr her fwyaf oedd dychwelyd i'r gwesty, ac yna ffendio ein ffordd adref y diwrnod canlynol, oherwydd trafferthion 'streic y tiwb' a oedd yn achosi'r 'anrhefn mwyaf yn Llundain ers 20 mlynedd' yn ôl darogan y papurau newyddion. Gwir eu geiriau.

Gorsaf Earls Court wedi cau am y dydd.


Yn ôl adref, ac fe lwyddais i lansio'r ceufad ar ddiwrnod gweddol dawel, er roedd y môr braidd yn frochus y rhan fwyaf o'r amser. Yr hyn nad yw'n amlwg o'r llun ydi ymchwydd ('swell') y môr ar y pryd. Dyma funud neu ddau lled lonydd rôl brwydro braidd yn erbyn y llif - dyna ddysgu i mi i beidio mynd y ffordd yma eto ar droad y llanw.

Aber yn rhy bell i ffwrdd heddiw!


Mae gweithgaredd a gwerthiant drwy'r asiantaeth wedi cynyddu yn ddiweddar, ac ymhlith y lluniau sydd wedi'u trwyddedu y mae hwn, ar gyfer 'double page spread' mewn cylchgrawn yn Rwsia. Os fyddwch yn digwydd mynd yno, ac yn digwydd gweld y cylchgrawn, bachwch gopi i mi os gwelwch yn dda!

Coleg y Brenin, Caergrawnt. Erbyn i'r asiantaeth a'r dosbarthwr gythru am eu talpiau hwy (70%), fe fydd digon ar ôl i mi gael - paned o goffi, siwr o fod. A hynny ymhen chwe mis i flwyddyn, os wela i liw'r arian o gwbl.


Yna fues i mewn priodas (Lois a Shôn), ac anodd oedd peidio tynnu'r camera o'r bag i gymryd ambell i snap, ond fe lwyddais i gael cwpwl go lew, a hynny heb fynd dan draed y ffotograffydd a'r ddau 'fideograffydd' swyddogol.

Hardd iawn - a'r briodferch yn edrych yn reit ddel hefyd ;-)

Lois gyda'r car hynod 'Carlton Lotus' o stabl 'Taclau Taid' o Sir Fôn.Yn unol â thraddodiad, dyma orffen efo machlud a dynnwyd o Glarach.Diolch am ddarllen. Welwn ni chi eto ymhen rhyw fis neu ddau, gobeithio. Mwynhewch eich gwyliau!

Iestyn


Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.